По вид документ > Нормативни актове - отменени > Закони > ЗАКОН ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

ЗАКОН ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

ДВ. бр. 8 от 28.01.2003г.

Обн. ДВ. бр.86 от 11 Октомври 1996г., доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 1997г., изм. ДВ. бр.21 от 11 Март 1997г., изм. ДВ. бр.58 от 21 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.21 от 20 Февруари 1998г., доп. ДВ. бр.52 от 8 Май 1998г., изм. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.132 от 5 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 1999г., доп. ДВ. бр.83 от 10 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.97 от 28 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.102 от 27 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.96 от 11 Октомври 2002г., доп. ДВ. бр.107 от 15 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2003г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Този закон урежда правното положение на застрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти, държавния надзор върху застраховането и задължителното застраховане.

history Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Застраховането е дейност, която се състои в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или в закон, и се осъществява чрез сключване на застрахователни договори, както и в управление на тези средства.

history Чл. 3. (1) Застраховането е доброволно.
(2) Задължително застраховане може да се предвиди със закон или международен договор.
(3) Застраховател, който извършва задължително застраховане, не може да откаже сключване на договор по задължителна застраховка, която осъществява.

history Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) (1) Застраховател може да бъде акционерно дружество, взаимозастрахователна кооперация или чуждестранен застраховател чрез клон, които имат за предмет на дейност застраховане.
(2) Застрахователят не може да осъществява друга търговска дейност, включително охранителна.

history Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Рекламни материали и други белези, индикиращи взаимоотношения между застрахователя и застрахованите лица, не могат да се поставят върху застрахованото движимо или недвижимо имущество.

history Чл. 5. (1) Имущество, намиращо се на територията на Република България, и лице с местожителство или седалище на територията на Република България се застраховат само при застраховател, получил разрешение по този закон.
(2) Българско юридическо лице, извършващо дейност в чужбина, и български гражданин с местопребиваване в чужбина се застраховат при застраховател, получил разрешение по този закон, ако местният закон не ги задължава друго.

history Чл. 6. (1) Предметът на дейност на застрахователя е:
1. застраховане;
2. презастраховане;
3. застраховане и презастраховане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) В устава на застрахователя се определят предметът на дейността и видовете застраховки съгласно приложение № 1.
(3) Застраховател, който извършва застраховки по живот и срещу злополука, не може да извършва други застраховки. Застраховател, който извършва имуществени застраховки, не може да извършва застраховки по живот.

history Чл. 7. (1) Застрахователят е длъжен да пази в тайна сведенията по застрахователното правоотношение.
(2) Разкриването на сведения по застрахователното правоотношение може да стане само със съгласие на другата страна по договора, на третото ползващо се лице, както и на трето лице, по чийто живот е сключена застраховката съгласно условията на сключения договор или на презастрахователи по този договор.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за сведенията, изисквани от Комисията за финансов надзор и от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
(4) (Предишен текст на ал. 3 - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Районният съд по седалището на застрахователя може да постанови разкриване на сведения по застрахователно правоотношение по искане на прокурора при наличие на данни за извършено престъпление. Съдът се произнася по искането в закрито заседание не по-късно от 24 часа от постъпването му.

Глава втора.
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

Раздел I.
Акционерно дружество

history Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) (1) Акционерно дружество за застраховане се учредява, извършва дейността си и се прекратява по Търговския закон, доколкото в този закон не е предвидено друго.
(2) Минималният размер на капитала на акционерното дружество и на депозита на клон на чуждестранен застраховател е:
1. при застраховки по живот и злополука - 2 млн. лв.;
2. при имуществени застраховки - 3 млн. лв.;
3. при презастраховане - 4 млн. лв;
4. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) при застраховане и презастраховане - 4 млн. лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Вноските в капитала на застрахователно дружество могат да бъдат само парични.
(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 1997 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Към момента на подаване на заявление за издаване на разрешение за застрахователна дейност капиталът за българските застрахователи и депозитът за клона на чуждестранен застраховател трябва да бъдат изцяло внесени в българска или чуждестранна банка, получила разрешение от Българската народна банка за извършване на банкова дейност.
(Ал. нова - ДВ, бр. 58 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.)
(Ал. нова - ДВ, бр. 58 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.)

history Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Застрахователните дружества могат да откриват повече от един клон в отделно населено място, включително по седалището си.

history Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Акциите на застрахователното дружество са само поименни, като всяка акция дава право на един глас.
(2) (Обявена за противоконституционна с РКС 6/97 - ДВ, бр. 21 от 1997 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Местно или чуждестранно лице, пряко или чрез свързани лица, може да придобие 5, 25, 34, 50 или 67 на сто от акциите на едно застрахователно дружество с тримесечно писмено предизвестие, отправено до заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” за всеки отделен случай.
(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Срокът на предизвестието започва да тече от представянето на следните доказателства:
1. декларация за произход на средства по ал. 8;
2. декларация по ал. 9;
3. декларация за свързани лица по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби;
4. декларация, че вноските за придобиване на акциите не са направени със заемни средства;
5. за физическите лица - декларация за имотно състояние по установения за съдилищата и нотариалните производства образец;
6. документи за самоличност или за актуално правно състояние;
7. доказателства за професионалната квалификация и опита на физическото лице или на ръководните служители на юридическото лице;
8. доказателства за платени данъци и/или за липса на данъчни задължения от съответните органи по местожителството, седалището и мястото на стопанска дейност на лицето;
9. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) референция от компетентен орган, осъществяващ финансов надзор по местожителството или седалището на лицето по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”; и
10. одитираните финансови отчети за последните три години, ако лицето е било длъжно да ги изготвя.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” забранява придобиването по ал. 3, ако в срока на предизвестието установи, че лицето, което придобива дяловото участие, застрашава стабилността на застрахователя с недостатъчната си квалификация или кадрово осигуряване, с неясния произход на средствата или ако са получени сведения за неизплащане или укриване на данъци, за изпиране на пари или за финансови връзки с терористични или други престъпни организации. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” забранява придобиването по ал. 3, ако в едномесечен срок от подаването на предизвестието то не е било комплектувано с доказателствата по ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Лице, което притежава акционерно участие по ал. 3, уведомява заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, когато намалява акционерното си участие под 67, 50, 34, 25 или 5 на сто от капитала на застрахователя за всеки отделен случай в едномесечен срок преди прехвърлянето на акциите.
(7) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Застрахователното дружество, съответно - "Централен депозитар" - АД, София, може да регистрира в книгата на акционерите промяна по ал. 3, ако заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” не се произнесе в срока на предизвестието.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., предишен текст на ал. 4, изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) За придобиване на акции, представляващи над 1 на сто от капитала на застрахователно дружество, както и за всяко последващо увеличаване на акционерното участие с повече от 1 на сто заявителят доказва произхода на средствата за придобиването и удостоверява финансовото си състояние.
(9) (Нова - ДВ, бр. 58 от 1997 г., предишен текст на ал. 5 - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Физическо или юридическо лице, както и съдружник или акционер в юридическо лице, упражняващи охранителна или сходна с нея дейност, не могат да притежават акции от застрахователно дружество, пряко или чрез свързани лица.

history Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Председател на управителен съвет, на съвет на директорите, изпълнителен директор, прокурист, лицата, които са овластени да осъществяват правомощия по чл. 235 от Търговския закон и управител на клон на чуждестранен застраховател може да бъде лице, което:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) има местожителство или постоянно пребиваване в страната;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от "магистър" и притежава подходяща професионална квалификация в сферата на икономиката или финансите;
3. притежава необходимия професионален опит в застраховането;
4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество или кооперация, прекратени по несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор;
6. не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;
7. не е съпруг или роднина до трета степен, включително по права или съребрена линия или сватовство, на член на управителния съвет, надзорния съвет, съвета на директорите или актюера;
8. не заема другаде платена длъжност освен като сътрудник в научен институт или преподавател в учебно заведение;
9. (Нова - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) не извършва охранителна или сходна с нея дейност, не е съдружник или акционер, както и член на ръководен или контролен орган на дружество, което извършва охранителна дейност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Управител на клон на местен застраховател може да бъде лице с висше образование, което отговаря на условията по ал. 1, т. 1, 3 - 6 и 9.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Член на надзорен съвет, член на управителен съвет или на съвет на директорите може да бъде лице с висше образование, което отговаря на условията по ал. 1, т. 3 - 7 и 9.
(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Актюер може да бъде лице с висше образование по математика, информатика, икономика или по актюерски науки, което отговаря на изискванията по ал. 1, т. 3, 4, 7 и 9.
(5) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г., предишен текст на ал. 4, изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Притежаването на необходимия професионален опит в застраховането се доказва с документи, удостоверяващи наличието на стаж в застраховането, на длъжност с ръководни функции в банка или друга финансова институция, като преподавател или научен работник по икономика или право. Документите по предходното изречение трябва да доказват наличието на не по-малко от 5 години стаж за лицата по ал. 1 и не по-малко от 3 години за лицата по ал. 2, 3 и 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Лицата по ал. 1 - 4 подлежат на одобрение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”. Одобрението предхожда вписването в търговския регистър, съответно назначаването на длъжност, за която вписване не се изисква. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” се произнася в едномесечен срок от подаване на заявлението.

history Чл. 11. (1) За учредяването и дейността на взаимозастрахователна кооперация се прилага Законът за кооперациите, доколкото в този закон не е предвидено друго.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Взаимозастрахователната кооперация има за предмет извършване на застраховки по раздел I и застраховка "Злополука" по раздел II от приложението към чл. 6, ал. 2 на своите членове на основата на взаимността.

history Чл. 12. (1) Взаимозастрахователната кооперация се учредява най-малко от 500 дееспособни физически лица.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Учредителите са длъжни да се застраховат в кооперацията след като тя получи разрешение за извършване на застрахователна дейност и да внесат застрахователната вноска по избраната от тях застраховка за първата година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Всеки член-кооператор прави встъпителна и дялова вноска, размерът на които се определя в устава и сключва застраховка "Живот" със срок на действие не по-малък от 3 години.
(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) За достигане на минималния гаранционен капитал и границата на платежоспособност общото събрание с мнозинство повече от една втора от всички член-кооператори може да вземе решение за събиране на допълнителни вноски от член-кооператорите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 58 от 1997 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Не може да бъде член-кооператор лице, упражняващо охранителна или сходна с нея дейност.

history Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Член на контролен съвет, на управителен съвет, изпълнителен директор на кооперация може да бъде лице, което:
1. има постоянно местожителство в страната;
2. има висше образование;
3. притежава необходимия професионален опит в застраховането;
4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество или кооперация, прекратени по несъстоятелност, ако е останал неудовлетворен кредитор;
6. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
7. не е съпруг или роднина до трета степен, включително по права или съребрена линия, на член на управителния съвет, контролния съвет или председателя на кооперацията;
8. не заема другаде платена длъжност освен като сътрудник в научен институт или преподавател в учебно заведение.
(2) Управител на клон може да бъде лице, което отговаря на условията по ал. 1, т. 1-6.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Актюер може да бъде лице с висше образование по математика, информатика, икономика или по актюерски науки, което отговаря на изискванията по ал. 1, т. 3, 4 и 7 и не упражнява охранителна или сходна на нея дейност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г., предишен текст на ал. 3, изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Притежаването на необходимия професионален опит в застраховането се доказва с документи, удостоверяващи наличието на поне 3 години стаж в застраховането, на длъжност с ръководни функции в банка или друга финансова институция, като преподавател или научен работник по икономика или право.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3 подлежат на одобрение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”. Одобрението предходжа вписването в регистъра за кооперациите, съответно назначаването. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” се произнася в едномесечен срок от подаване на заявлението.

history Чл. 14. (1) Уставът на кооперацията освен предвиденото в Закона за кооперациите урежда:
1. срока, за който кооперацията се учредява;
2. видовете застраховки;
3. размера на гаранционния капитал, реда за формирането му и условията, при които кооперацията може да се разпорежда с него;
4. начина на образуване, попълване и разходване на запасния фонд и минималния му размер;
5. средствата на кооперацията, вида и начина на внасяне на вноските, обема на отговорността на членовете и задълженията на кооперацията;
6. реда за разпределение на печалбите или загубите;
7. реда за образуване на резервите.
(2) Фирмата не може да носи името на член на кооперацията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Вноските в кооперацията са само парични.

history Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Членството във взаимозастрахователна кооперация възниква и се прекратява едновременно с възникването или прекратяването на застрахователно правоотношение съгласно договора за застраховка и общите условия.

history Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Вноските на членовете и задълженията на кооперацията по застрахователните договори са еднакви, ако обстоятелствата по застраховката са еднакви.
(2) Когато кооперацията сключва няколко вида застраховки, за всеки вид се съставя отделен баланс. Набраните средства за всеки вид застраховка се разходват за плащане по нея, доколкото уставът на кооперацията не предвижда друго.

history Чл. 17. Общото събрание на кооперацията с мнозинство от две трети от членовете може да вземе решение за намаляване на плащанията по застраховките.

Глава трета.
ДЪРЖАВЕН ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР

history Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Държавният застрахователен надзор се осъществява от Комисията за финансов надзор и от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор" по реда на този закон и на Закона за Комисията за финансов надзор.

Раздел I.
Национален съвет по застраховането (Нов - ДВ, бр. 58 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)

history Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)

history Чл. 17в. (Нов - ДВ, бр. 58 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)

Раздел II.
Управление “Застрахователен надзор” (Предишен раздел I - ДВ, бр. 58 от 1997 г., загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., загл. изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г. в сила от 01.03.2003 г.)

history Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)

history Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)

history Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)

history Чл. 21.(Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)

history Чл. 22.(Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)

history Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) (1) Комисията за финансов надзор извършва проверки за спазването на този закон и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
(2) Комисията за финансов надзор издава наредба за реда за извършване на проверките.

history Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” прилага мерките по ал. 2, когато установи, че застраховател, всяко едно от лицата по чл. 10 или 13, акционери, притежаващи 10 и повече на сто от акциите, или член-кооператори са извършили нарушения, изразяващи се във:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) нарушаване разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове по неговото прилагане, на Закона за Комисията за финансов надзор, на актове на Комисията за финансов надзор и на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", както и предлагане на общи условия и клаузи, които не са били одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор";
2. застрашаване интересите на застрахованите лица;
3. нарушаване на условията, при които е издадено разрешението;
4. извършване на сделки и действия, които засягат финансовата или организационната стабилност на застраховател;
5. възпрепятстване упражняването на застрахователния надзор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) В случаите по ал. 1 заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” прилага следните принудителни административни мерки:
1. разпорежда писмено да се преустановят и отстранят допуснатите нарушения или да се предприемат съответни мерки;
2. дава предписание за достигане на: доходност, която за застрахователите, предлагащи застраховки "Живот", е най-малко равна на техническата лихва; сигурност и ликвидност на инвестициите на застрахователните резерви и на собствения капитал;
3. налага мерки за оздравяване финансовото състояние на застрахователя;
4. задължава писмено застрахователя да увеличи собствените си средства в указан срок;
5. определя структурата на активите с цел гарантиране на плащанията по застрахователните договори;
6. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)
7. забранява временно изплащането на дивиденти;
8. задължава застраховател, предлагащ задължително застраховане, да сключи договор с лице, на което е отказал сключването;
9. забранява временно на акционер да упражнява правото си на глас;
10. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) нарежда писмено на акционер да прехвърли притежаваните от него акции в срок, определен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”;
11. (отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) В особено тежки случаи на нарушения по ал. 1 Комисията за финансов надзор по предложение на нейния заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор":
1. разпорежда писмено на застрахователя да освободи едно или повече лица, оправомощени да го управляват или представляват, или всяко едно от лицата по чл. 10 или 13, или
2. назначава квестори с правомощията по чл. 33, ал. 2 за определен срок.

history Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)

history Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Застрахователите са длъжни писмено да уведомяват Комисията за финансов надзор за:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) всички нововъзникнали факти и обстоятелства, които подлежат на вписване в регистрите на Комисията за финансов надзор;
2. промените на вписаните обстоятелства в търговския регистър или в регистъра за кооперациите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) В 7-дневен срок от настъпването на фактите и обстоятелствата, съответно от вписването в регистъра, застрахователят е длъжен да уведоми Комисията за финансов надзор и да представи документите, удостоверяващи извършената промяна.

Раздел III.
Издаване и отнемане на разрешения (Предишен раздел 2 - ДВ, бр. 58 от 1997 г.)

history Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) За извършване на застрахователна дейност и вписване в търговския регистър е необходимо разрешение от Комисията за финансов надзор.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) За всеки нов вид застраховка е необходимо допълнително разрешение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
(3) Искането за издаване на разрешение се прави в писмена форма.

history Чл. 26. (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Към искането за издаване на разрешение за извършване на застрахователна и/или презастрахователна дейност от акционерно дружество се представят:
1. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) уставът, приет на учредителното събрание;
2. списък на акционерите;
3. прогноза за дейността на застрахователя за първите три години, която съдържа прихода от премии, щети, разноски за извършването на дейността, размер на средствата по специалните фондове и резерви;
4. програма за презастраховане за първите три години;
5. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) програма за инвестиране на застрахователните резерви и собствените средства за първите три години;
6. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) общи условия по застраховките, по които ще работи, тарифите и застрахователно-техническите планове по тях, както и техническите основи за калкулация на премийните ставки и застрахователните резерви;
7. документите, установяващи изискванията по чл. 10 за органите на управление и актюера;
8. писмено доказателство за внесения минимален капитал по чл. 8, ал. 2;
9. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) декларация за произхода на внесения капитал от акционерите, записали 1 и повече на сто от капитала;
10. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) декларация от акционерите, записали 1 и повече на сто от капитала, че нямат просрочени задължения към държавата и общините;
11. (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) удостоверения за установените и платените данъчни задължения за последните 3 години от акционерите, притежаващи едно и повече на сто от капитала.

history Чл. 27. С искането за издаване на разрешение за извършване на застрахователна дейност от взаимозастрахователна кооперация се представят:
1. нотариално заверен препис от решението на учредителното събрание;
2. нотариално заверен препис от устава на кооперацията, приет на учредителното събрание;
3. списък на учредителите;
4. план за работата на кооперацията за първата година;
5. (доп. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) удостоверение от българска или чуждестранна банка, получила разрешение от Българската народна банка за извършване на банкова дейност, за депозирана вноска от всеки учредител срещу бъдеща дългосрочна застраховка "Живот" за първата година.
6. документите, установяващи изискванията по чл. 13 за органите на управление и актюера.

history Чл. 28. (1) Разрешението за застрахователна дейност на акционерно дружество се издава за застраховане, презастраховане, застраховане и презастраховане и за отделните видове застраховки.
(2) Разрешението за застрахователна дейност на взаимозастрахователна кооперация се издава за една или повече застраховки.

history Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Комисията за финансов надзор се произнася в двумесечен срок от внасяне на предложението от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Ново искане за разрешение може да се подава не по-рано от 6 месеца от издаването на отказа.

history Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Издаването на разрешение може да бъде отказано, когато:
1. лице, което участва в управителен или контролен орган на застрахователя или актюера, не отговаря на изискванията на чл. 10 и 13;
2. прогнозата, програмата, планът, общите условия и тарифите не защитават интересите на застрахованите или не гарантират изпълнението на задълженията;
3. (Нова - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) лицата, записали 0,5 и повече на сто от капитала, са направили вноски със заемни средства;
4. (Предишна т. 3 - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) не са изпълнени други изисквания на закона.

history Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) (1) Издаденото разрешение за застраховане, застраховане и презастраховане, презастраховане и отделна застраховка може да се отнема, когато:
1. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
2. застрахователят в срок не е съставил и представил финансов или краткосрочен план в съответствие с чл. 50;
3. застрахователят не осъществи мерките по чл. 50;
4. годишното общо събрание на застрахователя не е приело решение за компенсиране на балансовата загуба или, макар да е прието решение, загубата не е възстановена през предвиденото време;
5. застрахователят неправомерно отказва плащане, плаща със закъснение или частично изискуеми и ликвидни задължения по застрахователните договори;
6. (изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) застрахователят не извършва дейност в продължение на една година от издаването на разрешение;
7. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) са нарушени изискванията на чл. 12, ал. 2 или 3;
8. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) застрахователят не изпълни наложена принудителна административна мярка по чл. 22б, ал. 2.
(2) Издаденото разрешение за застраховане, застраховане и презастраховане, презастраховане и отделна застраховка се отнема, когато:
1. членовете на взаимозастрахователната кооперация спаднат под установения минимум и до 6 месеца съставът не се попълни;
2. не е спазена доброволността на застраховането;
3. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) застрахователят извърши съществено нарушение на закона;
5. застрахователят осъществява друга търговска дейност освен застрахователната;
6. застрахователят осъществява дейността си чрез лица, които самостоятелно или чрез свързани лица извършват охранителна или сходна с нея дейност;
7. (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) застрахователят изпадне в състояние на неплатежоспособност по чл. 67, ал. 2, т. 1;
8. (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) застрахователят изпадне в състояние на неплатежоспособност по чл. 67, ал. 2, т. 2;
9. (нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) се открие производство по ликвидация на застрахователя по чл. 61, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” обявява по подходящ начин отнемането на разрешението. В случаите по ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 2 - 8 заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” уведомява прокуратурата.

history Чл. 32. (1) След отнемане на разрешението застрахователят не може да сключва нови застрахователни договори, да продължава срока, да увеличава застрахователната сума и да разширява покритието по съществуващите договори.
(2) Отнемането на разрешението не освобождава застрахователя от задълженията му по сключените договори.

history Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) С отнемане на разрешението за застраховане, презастраховане и застраховане и презастраховане Комисията за финансов надзор назначава квестор, който упражнява надзор върху дейността на застрахователя до назначаване на ликвидатор или синдик.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Квесторът има правата на управителните и контролните органи на застрахователя съгласно устройствените му актове и ги упражнява под контрола на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”. За своята работа квесторът получава възнаграждение за сметка на застрахователя, като размерът на възнаграждението се определя от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.

history Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)

history Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.)

Глава четвърта.
ДЕЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ И ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ В МЕСТНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

history Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Чуждестранен застраховател може да извършва застраховане и презастраховане на територията на Република България с разрешение на Комисията за финансов надзор.

history Чл. 37. (1) Чуждестранен застраховател може да извършва застраховане и презастраховане в Република България само чрез клон, чието седалище е в страната.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Клонът по ал. 1 трябва да бъде вписан по реда на Търговския закон и да има в страната средства, равни на границата на платежоспособност, но не по-малко от минималния размер на капитала по чл. 8, ал. 2.
(3) Клонът води търговските книги на български език, отнасящи се до застрахователната му дейност в страната.
(4) Клонът съхранява документите, отнасящи се до неговата дейност по ал. 1, в седалището си.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Когато чуждестранният застраховател преустанови застрахователната дейност в страната по седалището си, ръководителят на клона уведомява в 7-дневен срок заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” и се прилага чл. 32.

history Чл. 38. (1) (Предишен текст на чл. 38, изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Към искането за разрешение чуждестранният застраховател представя:
1. приложенията, предвидени в чл. 26;
2. удостоверение от органа за надзор в страната по седалището си, че има право да извършва застраховане, видовете застраховки и че български застраховател може да извършва застрахователна дейност в тази страна;
3. баланс и сметка за печалбите и загубите за последните три години;
4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) удостоверение от българска или чуждестранна банка, получила разрешение от Българската народна банка за извършване на банкова дейност за внасяне на средствата по чл. 8, ал. 2;
5. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) документи, установяващи обстоятелствата по чл. 10, ал. 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) В тримесечен срок от получаване на разрешението за извършване на застрахователната дейност чрез клон на чуждестранен застраховател управителят на клона, който не е български гражданин, представя в Комисията за финансов надзор доказателства, че има местожителство или дългосрочно пребиваване в страната.

history Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Средствата, придобити по застрахователни договори, както и собствени средства, се инвестират по реда на глава шеста.

history Чл. 40. Разрешението за извършване на застраховане и презастраховане от чуждестранен застраховател се отнема:
1. в случаите на чл. 31, ал. 1;
2. когато чуждестранният застраховател е престанал да извършва застраховане в страната по седалището си;
3. когато страната по седалището на чуждестранния застраховател престане да разрешава застрахователна дейност от български застрахователи.

history Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) При отказ да се издаде разрешение и при отнемане на дадено разрешение се прилага чл. 32.

history Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Едно или повече чуждестранни лица могат да участват в учредяването или да закупуват акции на българско акционерно застрахователно дружество.

Глава пета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР И ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 88 ОТ 1999 Г.)

history Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Застрахователна дейност може да бъде извършвана чрез застрахователни брокери и застрахователни агенти.

history Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Застрахователен брокер е търговец, който по възлагане и срещу възнаграждение осъществява посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни и/или презастрахователни договори и свързаните с тях консултантски услуги.
(2) Не е застрахователен брокер лице, което осъществява посредничество само по изпълнение на сключени без негово участие застрахователни договори.
(3) Застрахователният брокер може да осъществява и друга търговска дейност, с изключение на охранителна или сходна с нея дейност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Застрахователният брокер получава разрешение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” и се вписва в регистъра на застрахователните брокери.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Дейност като застрахователен брокер по смисъла на ал. 1 може да се извършва след връчване на разрешението по чл. 43б, ал. 2.

history Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) (1) Застрахователен брокер може да бъде лице, което:
1. притежава квалификация и професионален опит в застраховането;
2. има висше образование;
3. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;
5. не извършва охранителна или сходна с нея дейност и не е съдружник или акционер, както и член на ръководен или контролен орган на дружество, което извършва охранителна дейност;
6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) не е акционер, както и член на ръководен или контролен орган на застраховател или застрахователна група;
7. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) не осъществява дейност като застрахователен агент.
(2) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Притежаването на необходимия професионален опит в застраховането се доказва с документи, удостоверяващи не по-малко от две години стаж в застраховането. За стаж в застраховането се признава и стажът в държавния застрахователен надзор.
(3) (Предишен текст на ал. 2, изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Когато застрахователният брокер е юридическо лице, обстоятелствата по:
1. алинея 1, т. 2 - 7 се установяват по отношение на лицата, които го управляват и/или представляват или осъществяват правомощията на управителни и представителни органи по упълномощаване;
2. алинея 1, т. 1 се установяват по отношение на поне едно от лицата по т. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Обстоятелствата по ал. 1, т. 6 и 7 се установяват и по отношение на застрахователния брокер - юридическо лице.

history Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” се произнася в двумесечен срок от получаване на искането за издаване на разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер.
(2) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) В едномесечен срок от издаване на разрешението брокерът заплаща дължимата такса за издаване на разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер, след което разрешението му се връчва.
(3) (Предишен текст на ал. 2 - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Отказът за издаване на разрешение не подлежи на обжалване. Ново искане за разрешение може да се прави не по-рано от шест месеца от отказа.

history Чл. 43в. (Нов - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) (1) Издаденото разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер се отнема:
1. при откриване на производство по несъстоятелност;
2. при извършване на охранителна или сходна с нея дейност;
3. при открито производство по ликвидация;
4. когато е нарушен принципът на доброволността в застраховането;
5. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) когато в едногодишен срок от издаване на разрешението на застрахователен брокер в процес на учредяване по смисъла на Търговския закон брокерът не е вписан в търговския регистър;
6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) при смърт на физическото лице - едноличен търговец, или при прекратяване на юридическото лице чрез преобразуване, по смисъла на този закон;
7. (предишен текст на т. 5 - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) когато е извършено друго съществено нарушение на закона.
(2) Издаденото разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер може да се отнеме, когато са нарушени условията, при които е издадено разрешението, или са представени неверни данни, които са послужили за издаване на разрешението.

history Чл. 43г. (Нов - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) (1) При осъществяване на дейността си брокерът може да:
1. проучва и набира необходимата информация и анализира застрахователния интерес на възложителя;
2. набира и предоставя на възложителя информация относно условията и премиите по застрахователните договори;
3. договаря възможно най-добрите условия за възложителя при сключване на застраховката;
4. пласира застрахователните рискове по договори за застраховка;
5. подготвя в съответствие с предоставените му пълномощия документите за оформяне на застрахователните договори;
6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) сключва застрахователни договори, ако е упълномощен за това писмено от възложителя;
7. (предишен текст на т. 6 - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) организира събирането на застрахователни премии;
8. (предишен текст на т. 7 - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) предлага на възложителя предприемане на предпазни мерки с цел намаляване на вероятността от настъпване на застрахователни събития и намаляване размера на вероятната щета;
9. (предишен текст на т. 8 - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) съдейства на застрахования при настъпване на застрахователно събитие за установяване на причините за него, за разглеждане и уреждане на щетите;
10. (предишен текст на т. 9, доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) получава от името и за сметка на застрахования застрахователното обезщетение, ако е упълномощен за това с нотариално заверено пълномощно;
(2) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Договорът между възложителя и застрахователния брокер се сключва в писмена форма освен при възлагане на посредничество във връзка със задължителна застраховка по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2. Застрахователният брокер не може без разрешение на възложителя да прехвърля задълженията си другиму.
(3) Задълженията на застрахователния брокер към възложителя при посредничество по договор за застраховка се отнасят и при посредничество за сключване на договори за презастраховане.

history Чл. 43д. (Нов - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Застрахователният брокер има право на възнаграждение за посредничеството, когато договорът е сключен в резултат на негови усилия. Възнаграждението се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя, а при договор за презастраховане - от презастрахователя.

history Чл. 43е. (Нов - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Застрахователният брокер се застрахова за времето на своята дейност за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения. Минималният размер на застрахователната сума се определя от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.

history Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) (1) Застрахователният агент е физическо или юридическо лице, натоварено и упълномощено от застраховател да извършва срещу възнаграждение посочените в пълномощното действия от името и с последици за застрахователя. Упълномощаването се извършва в писмена форма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Застрахователното агентство, осъществявано от физическо лице, е свободна професия. Застрахователният агент - физическо лице, не може да бъде в трудови правоотношения със застраховател.
(3) Отношенията между застрахователя и застрахователния агент се уреждат с писмен договор за застрахователно агентство.
(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Застрахователният агент не може да преупълномощава други лица с правата, предоставени му от застрахователя.

history Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Застрахователният агент не може да извършва охранителна или сходна с нея дейност. Когато застрахователният агент е юридическо лице, забраната по предходното изречение се отнася и за съдружниците или акционерите му, за лицата, които го управляват и представляват, както и за лицата, чрез които той осъществява дейността си по сключения договор за застрахователно агентство.
(2) Застрахователният агент може да работи за повече от един застраховател, извършващ застраховки по раздел I от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, или за повече от един застраховател, извършващ застраховки по раздел II от приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, при изричното им писмено съгласие.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Застрахователен агент - физическо лице не може да работи за застрахователен брокер.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Застрахователят води за застрахователните си агенти списък, който представя месечно на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”. Той снабдява всеки агент с документ и знак, който го легитимира като такъв при упражняването на дейността му. Образец от легитимационния документ се одобрява и представя на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.

history Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) При осъществяване на дейността си застрахователният брокер и застрахователният агент спазват принципа на доброволността и добросъвестно разясняват правата и задълженията по застрахователния договор с оглед защитата на интересите на застрахованите.

history Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) При осъществяване на дейността си застрахователният брокер и застрахователният агент са длъжни да пазят търговската тайна на застрахователя и лицата, възложили им извършването на определена работа, както и техния търговски престиж.

history Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Комисията за финансов надзор издава наредба за приложението на тази глава.

Глава пета.
ПОМИРИТЕЛНА КОМИСИЯ (НОВА - ДВ, БР. 96 ОТ 2002 Г.)

history Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) (1) Асоциацията на българските застрахователи създава на свои разноски Помирителна комисия по сигнали и оплаквания на застраховани лица.
(2) Членовете на комисията могат да бъдат лица с висше юридическо образование или с поне 3-годишен опит в застраховането. Те са независими при изпълнение на своите функции и вземат становищата си по съвест и убеждение в съответствие със закона и обстоятелствата по преписката.
(3) Членовете на комисията:
1. разясняват правата на застрахованите и на кандидатите за застраховане;
2. разглеждат сигнали и оплаквания във връзка с нарушения на застрахователите;
3. посредничат за извънсъдебно решаване на спорове между застрахованите и застрахователите.
(4) Производствата пред комисията са безплатни.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Становищата на членовете на комисията нямат обвързваща сила и не възпрепятстват правото на иск пред съда или арбитража. Жалби срещу застрахователи могат да се подават пред заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, ако в тримесечен срок от сезиране на комисията тя не е предприела съответните действия.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Комисията представя доклад до заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” на всеки три месеца.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” издава указания за прилагането на тази глава.

Глава шеста.
СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РЕЗЕРВИ И ТЯХНОТО ИНВЕСТИРАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 2002 Г.)

history Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Собствените средства на застрахователя, намалени с нематериалните активи, трябва да бъдат най-малко равни на границата на платежоспособност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Гаранционният капитал съставлява една трета от границата на платежоспособност, но не може да бъде по-малък от размерите, посочени в приложения № 2.1 и 2.2. Когато акционерно дружество или клон на чуждестранен застраховател извършва няколко вида застраховки, за минимален размер се приема най-високият от определените размери по видове застраховки съгласно приложение № 2.1.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Общият размер на дълготрайните материални и нематериални активи, необходими за осъществяване на дейността на застрахователя, не могат да надвишават половината от собствения капитал, намален с невнесения основен капитал.
(4) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)

history Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Комисията за финансов надзор издава наредба, с която се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) елементите, които се включват при изчисляване на размера на собствените средства;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) границата на платежоспособност и методите, по които тя се изчислява.

history Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Когато е нарушено изискването на чл. 48, ал. 1, застрахователят по нареждане на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” представя план за достигане на границата на платежоспособност.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Когато собствените средства, намалени с нематериалните активи, спаднат под установения гаранционен капитал, застрахователят представя за одобряване на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” краткосрочен план за допълнително набиране на собствени средства.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) В случаите на ал. 2 заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” определя срок за набиране на собствени средства до установения размер на гаранционния капитал.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.)

history Чл. 51. (1) Застрахователят е длъжен да създаде общи и застрахователни резерви.
(2) Общите резерви се състоят от:
1. резервен фонд по чл. 246 от Търговския закон, съответно чл. 36 от Закона за кооперациите;
2. други фондове и резерви, ако е предвидено в устава на застрахователя.
(3) Застрахователните резерви се състоят от:
1. запасен фонд;
2. математически резерви по застраховките по живот;
3. резерви за предстоящи плащания;
4. пренос-премиен резерв;
5. капитализираната стойност на пенсиите;
6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) резерви по застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд;
7. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишен текст на т. 6 - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) други резерви, одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Комисията за финансов надзор одобрява наредба за реда и методиката за образуване на застрахователните резерви. Застрахователят поддържа застрахователни резерви съгласно наредбата по предходното изречение в размер, съответстващ на задълженията по застрахователните договори.

history Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Когато застрахователят е изчислил границата на платежоспособност, собствените средства и/или застрахователните резерви в нарушение на наредбите по чл. 49 или чл. 51, ал. 4, за целите на застрахователния надзор заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” преизчислява размерите им съгласно наредбите.
(2) Когато границата на платежоспособност и/или размерът на собствените средства, преизчислени по реда на ал. 1, не съответстват на чл. 48, ал. 1 и 2, се прилагат мерките по чл. 50.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Когато застрахователните резерви са недостатъчни за изпълнение на задълженията по застрахователните договори, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” предписва те да се коригират. При неизпълнение на предписанието се прилагат принудителни административни мерки по чл. 22б.

history Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) (1) Застрахователят е длъжен да инвестира нетния размер на застрахователните резерви в следните активи и при посочените съотношения:
1. държавни ценни книжа, издадени и гарантирани от Република България - без ограничения;
2. необременени с тежести недвижими имоти - до 10 на сто от нетния размер на застрахователните резерви;
3. облигации, издадени и гарантирани от общините - до 5 на сто от нетния размер на застрахователните резерви;
4. акции и облигации, издадени от търговски дружества и приети за търговия на фондова борса - до 30 на сто от нетния размер на застрахователните резерви, но не повече от 10 на сто от акциите и облигациите на едно дружество;
5. банкови депозити - до 50 на сто от нетния размер на застрахователните резерви, но не повече от 25 на сто от нетния размер в една банка;
6. ипотечни облигации, издадени по Закона за ипотечните облигации - до 25 на сто от нетния размер на застрахователните резерви, но не повече от 15 на сто от ипотечните облигации, издадени от една банка;
7. активи по т. 1 - 6, посочени в общите условия и договорени в полицата по застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд.
(2) Активите по ал. 1 не могат да се залагат, да се ипотекират и да се обременяват с други тежести.
(3) Относителният дял на инвестициите по ал. 1 в зависимост от вида на застрахователната дейност и структурата на сключваните застраховки трябва да осигурява сигурност, доходност и съответна за застраховките ликвидност.

history Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Собствените средства могат да се инвестират в дялове и акции на други търговски дружества. Застрахователят е длъжен да уведоми заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” в 7-дневен срок от извършването на инвестицията, когато размерът на инвестицията в едно търговско дружество:
1. надвишава 10 на сто от капитала на дружеството, или
2. надвишава 30 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Когато застрахователят инвестира собствените си средства в дялове и акции на друго търговско дружество и размерът на инвестицията надвишава 10 на сто от размера на собствените му средства, той е длъжен да поиска предварително разрешение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Застраховател не може да участва като неограничено отговорен съдружник в събирателни дружества, командитни дружества и командитни дружества с акции.

history Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Застрахователят може да инвестира застрахователни резерви и собствени средства в чужбина с разрешение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".

history Чл. 55. Застрахователните резерви по чл. 51, ал. 3 се включват в присъщите разходи на застрахователя.

history Чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.)

Глава седма.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ

history Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Застраховател може да прехвърли застрахователния си портфейл по всички или по отделен вид застраховки след писмено разрешение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) За получаване на разрешение прехвърлящият и поемащият застраховател представят договорените условия за прехвърляне, както и други документи, които заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” поиска.
(3) Разрешение се дава, когато поемащият застраховател след прехвърлянето има собствени средства, които съответстват на границата на платежоспособност, и договорените условия отговарят на интересите на застрахованите лица.

history Чл. 57. След прехвърлянето прехвърлящият застраховател се освобождава от задълженията си към застрахованите.

history Чл. 58. (1) Прехвърлящият и поемащият застраховател уведомяват застрахованите за прехвърлянето и неговите условия.
(2) Застрахованият има право да прекрати договора, като писмено уведоми поемащия застраховател до 60 дни от получаването на уведомлението.
(3) Застрахованите по живот имат право да получат премийната резерва, която съответства на застрахователния договор към деня на прехвърлянето, а застрахованите по имущества - частта от премията, съответстваща за неизтеклия срок на договора.

Глава осма.
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ

history Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Преобразуване чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне се разрешава, ако след преобразуването застрахователят има собствени средства, съответстващи на границата на платежоспособност.

history Чл. 60. (1) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Разрешение за сливане и вливане на застрахователи се дава след разрешение от Комисията за защита на конкуренцията.
(2) (Предишен текст на чл. 60 - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) При сливане, разделяне и отделяне на застраховател за новосъздадения се прилагат разпоредбите на чл. 25, 26 и 27.

history Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 1998 г.) При преобразуване новият договор трябва задължително да бъде доведен до знанието на всеки застрахован при съответния реорганизиращ се застраховател.

Глава девета.
ЛИКВИДАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ

history Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) (1) Ликвидация се провежда в следните случаи:
1. по решение на общото събрание;
2. при изтичане на срока, за който застрахователят е учреден;
3. при настъпване на други основания, предвидени в устава.
(2) Ликвидация се провежда и когато разрешението за извършване на застрахователна дейност бъде отнето на основанията по чл. 31, ал. 1 или ал. 2, т. 1-6.
(3) При възникване на основанията по ал. 1 застрахователят е длъжен да преустанови сключването на нови, продължаването на срока и разширяването на покритието на съществуващите договори.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) В случаите по ал. 1 застрахователят в 7-дневен срок от възникване на основанието уведомява заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” и представя за одобряване план за ликвидация, в който задължително се предвижда прехвърляне на съществуващите застрахователни договори и предложение за ликвидатор. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор се произнася в 30-дневен срок от уведомлението. Последващите изменения в плана за ликвидация, промяната на срока на ликвидация, както и предложенията за смяна на ликвидатора се одобряват по същия ред.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) В случаите по ал. 2 производството по ликвидация се образува от окръжния съд по седалището на застрахователя по искане на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”. В искането се посочват само основанията, въз основа на които е отнето разрешението за извършване на застрахователна дейност, като към него се прилагат заверен препис от акта за отнемане на разрешението, план за ликвидация и предложение за назначаване на ликвидатор.
(6) Ако искането отговаря на изискванията по ал. 5, съдът образува производство по ликвидация на застрахователя и назначава ликвидатор.

history Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) (1) Вземанията на застрахованите, отбелязани в търговските книги на застрахователя, за когото е открито производство по ликвидация, се считат за предявени.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” може да задължи ликвидатора да направи публично предложение за продажба на предприятието или за прехвърляне на застрахователните договори. Застрахователният портфейл може да бъде прехвърлен само на друг застраховател.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Ликвидаторът информира заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” за хода на производството и представя баланс и отчет пред нея за всяко тримесечие не по-късно от 15-о число на месеца, следващ тримесечието. При поискване от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” ликвидаторите са длъжни да предоставят информация за дейността си и за състоянието на застрахователя в ликвидация по начин и в срок, определени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) В случаите, когато с действията си ликвидаторът нарушава разпоредбите на този закон, одобрения план за ликвидация или застрашава интересите на застраховани лица, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” издава задължителни предписания на ликвидатора във връзка с дейността му, които подлежат на незабавно изпълнение, или взема решение за смяната му. Актовете за налагане на принудителните административни мерки по предходното изречение не подлежат на обжалване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Съдът вписва нов ликвидатор по искане на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” след представянето на решението по ал. 4.

history Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Съдът вписва в Търговския регистър прекратяването на застрахователя след решението на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.

history Чл. 64. Доколкото в тази глава не е предвидено друго, при ликвидация на застраховател се прилагат правилата за ликвидация по Търговския закон, съответно по Закона за кооперациите.

Глава десета.
ГОДИШНИ И ПЕРИОДИЧНИ ОТЧЕТИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 1997 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 2002 Г.)

history Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Застрахователят изготвя и представя в Комисията за финансов надзор:
1. годишен финансов отчет - до 31 март следващата година;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) годишни справки, доклади и приложения по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” - до 30 април следващата година;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) тримесечни отчети, справки, доклади и приложения по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” - до края на месеца, следващ тримесечието.
(2) Управителните органи на застрахователя осигуряват и отговарят за изготвянето и съдържанието на отчетите и справките по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Застрахователите изготвят и представят годишен актюерски доклад по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, до 30 април следващата година.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Годишният актюерски доклад се подписва от актюер, одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” и от представляващия застрахователя.

history Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Годишният финансов отчет на застрахователя се заверява от двама регистрирани одитори, утвърдени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Заедно с доклада за заверка на годишния финансов отчет на застрахователя регистрираните одитори представят и разширен одиторски доклад в Комисията за финансов надзор до 30 април следващата година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Разширеният одиторски доклад се изготвя по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Лицата по ал. 1 уведомяват незабавно заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” за всички обстоятелства, които могат да застрашат дейността на застрахователя.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Застрахователните групи и застрахователните холдинги със смесена дейност изготвят и представят консолидираните си отчети в Комисията за финансов надзор до 30 юни следващата година.

Глава единадесета.
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ

history Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Производство по несъстоятелност се открива, когато Комисията за финансов надзор е отнел разрешението за извършване на застрахователна дейност в случаите по ал. 3, както и на основание чл. 31, ал. 2, т. 7 или 8.
(2) Застрахователят е неплатежоспособен, когато:
1. е нарушил изискването на чл. 48, ал. 1 и мерките по чл. 50, ал. 1 са се оказали безрезултатни; или
2. неговото имущество не е достатъчно, за да покрие паричните му задължения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Когато в хода на производството по ликвидация се установи някое от обстоятелствата по ал. 2, се открива производство по несъстоятелност по искане на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Производство по несъстоятелност на застраховател се открива само по искане на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.

history Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) В искането на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” се посочват само основанията по чл. 67, ал. 1 и се прилага заверен препис от решението за отнемане на разрешението за извършване на застрахователна дейност или за откриване на производство по несъстоятелност.

history Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Съдът образува делото в деня на получаване на искането на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” и насрочва заседание не по-късно от 14 дни след образуването му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Молбата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” се разглежда от съда в закрито заседание с участието на прокурор, като се призовават застрахователят и заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.

history Чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Ако искането на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” отговаря на изискванията по чл. 68, съдът с решението си:
1. обявява неплатежоспособността и определя началната й дата;
2. открива производство по несъстоятелност;
3. обявява застрахователя в несъстоятелност;
4. прекратява правомощията на органите на застрахователя;
5. постановява обща възбрана и запор;
6. лишава застрахователя от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността;
7. постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределяне на осребреното имущество;
8. назначава синдик.

history Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Съдът назначава синдик от списъка на синдиците, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Синдикът информира съда и заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” за хода на производството и представя писмен отчет за всяко тримесечие не по-късно от 15-о число на следващия месец. При поискване от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” синдиците са длъжни незабавно да предоставят информация за дейността си и за хода на производството по несъстоятелност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” може да иска от съда смяна на синдик, когато прецени, че той не изпълнява задълженията си и застрашава интересите на застрахованите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Съдът освобождава синдика, ако заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” го изключи от списъка по ал. 1.

history Чл. 71. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) При производство по несъстоятелност на застраховател, провеждащ застраховки по живот, интересите на застрахованите и ползващите се лица могат да се представляват от застъпник, назначен от съда по предложение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.
(2) Застъпникът подпомага синдика по управлението на имуществото и проверява търговските книги и съдържанието на касата.

history Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.)

history Чл. 73. (1) Синдикът в 7-дневен срок от постановяване на решението за откриване на производството по несъстоятелността обнародва в два централни ежедневника съобщение за откриване на производството и покана до кредиторите да предявят вземанията си в 2-месечен срок.
(2) Вземанията на застрахованите, вписани в търговските книги на застрахователя, се считат за предявени.

history Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) (1) Осребряването на имуществото се извършва от синдика.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” или синдикът може да поиска от съда да разреши продажбата на застрахователя като предприятие, ако това не е във вреда на кредиторите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Когато искането по ал. 1 е направено от синдика, съдът одобрява сделката след получаване на писмено становище от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”. Становището се представя не по-късно от 30 дни след поискването му.
(4) Прехвърляне на собствеността преди окончателното плащане на цената не се допуска.

history Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) При извършване разпределение на осребреното имущество задълженията се погасяват по следния ред:
1. вземанията на кредитори, обезпечени със залог или ипотека - от заложената или ипотекираната вещ;
2. разноските по несъстоятелността;
3. вземанията на застрахованите по договорите за задължително застраховане;
4. вземанията на застрахованите по застраховки по живот;
5. вземанията на застрахованите по останалите видове застраховки;
6. вземанията по трудови правоотношения на работещите при застрахователя;
7. вземанията на държавата за данъци, такси и други публичноправни вземания;
8. вземанията на другите кредитори;
9. вземанията на акционери, съответно членове на застрахователя.

history Чл. 75. С решението за прекратяване на производството по чл. 735 от Търговския закон съдът постановява и заличаване на застрахователя от съдебния регистър.

history Чл. 76. Доколкото в тази глава не е предвидено друго, се прилагат разпоредбите на Търговския закон по несъстоятелността с изключение на чл. 615, 625, чл. 629, ал. 1, чл. 635, 656, чл. 658, ал. 1, т. 10 и 11, чл. 666-684, 696-709, 722, 734, 740, 741 и 743.

Глава дванадесета.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 97 ОТ 2000 Г., В СИЛА ОТ 1.01.2002 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 2002 Г.)

Раздел I.
Задължителни застраховки

history Чл. 77. (1) Задължителни застраховки са:
1. "Гражданска отговорност" - на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2000 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) "Злополука" - на пътниците в обществения транспорт;
3. други застраховки, предвидени в закон или в международни договори, по които Република България е страна.
(2) Договор за задължителните застраховки "Гражданска отговорност" и "Злополука" се сключва до края на предходната година за едногодишен срок или 15-дневен срок от възникване на застрахователния интерес и важи до края на годината.
(3) Размерът на застрахователните премии по задължителните застраховки се определя от застрахователя.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Комисията за финансов надзор издава наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, реда и срока за извършване на задължителното застраховане по ал. 1, т. 1 и 2.

Раздел II.
Задължителна застраховка "Гражданска отговорност"

history Чл. 78. Застраховка "Гражданска отговорност" по чл. 77, ал. 1, т. 1 са длъжни да имат:
1. собствениците, ползвателите, държателите и упълномощените от тях водачи на моторни превозни средства, регистрирани в страната;
2. водачите на моторни превозни средства, регистрирани в чужбина, влизащи в страната, когато застраховката им е издадена в чужбина, тя трябва да е валидна за територията на Република България.

history Чл. 79. Моторни превозни средства по смисъла на тази глава са превозните средства със собствен двигател и прикачваните към тях ремаркета и полуремаркета, предназначени за движение по пътищата и снабдени с държавни регистрационни номера, както и трамваите и тролейбусите.

history Чл. 80. (1) При застраховката "Гражданска отговорност" застрахователят покрива отговорността на застрахованите за причинените от тях на трети лица неимуществени и имуществени вреди, свързани с притежаването и използването на моторно превозно средство, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на страната, в която е настъпила вредата.
(2) Не се считат за трети лица водачът на моторното превозно средство, съпрузите и роднините по права линия до втора степен включително на застрахованите.
(3) Застраховката "Гражданска отговорност" не покрива отговорността на застрахования като превозвач на товари.

history Чл. 81. Застрахователят не се освобождава от задълженията си по договора за застраховка "Гражданска отговорност", ако щетите са причинени от лице, управляващо моторното превозно средство при забраната по чл. 33, т. 2 от Закона за движение по пътищата, но има право на регресен иск срещу причинителя.

history Чл. 82. (1) Застрахователите, които предлагат застраховка "Гражданска отговорност" по чл. 77, ал. 1, т. 1, учредяват Национално бюро на българските автомобилни застрахователи, което е юридическо лице със седалище София.
(2) Бюрото извършва дейности, предвидени с международни договори за застраховане на гражданската отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Бюрото представлява българските застрахователи в международните застрахователни организации по дейностите в ал. 2. Българските застрахователи, които не са членове на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, не могат да извършват дейностите по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” признава Националното бюро на българските автомобилни застрахователи за представително пред международните застрахователни организации за дейностите по ал. 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Съдът вписва Националното бюро на българските автомобилни застрахователи след представяне на решението на Комисията за финансов надзор по ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” вписва Националното бюро на българските автомобилни застрахователи в нарочен регистър след съдебната регистрация на бюрото и отразява всички последващи промени на вписаните обстоятелства.

history Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Организацията, дейността и начинът на издръжката на бюрото се уреждат с устава му, който се представя на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”.

Раздел III.
Задължителна застраховка "Злополука" (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2000 г., в сила от 1.01.2002 г., загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)

history Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2000 г., в сила от 1.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Когато началният и крайният пункт на пътуването са на територията на Република България, застраховка "Злополука" по чл. 77, ал. 1, т. 2 са длъжни да имат и да поддържат превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници със:
1. релсови превозни средства;
2. тролейбуси и автобуси;
3. въздухоплавателни средства;
4. всички видове морски и речни плавателни съдове;
5. въжени линии и влекове;
6. таксиметрови автомобили.

history Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2000 г., в сила от 1.01.2002 г.) За пътници по чл. 84 се считат лицата, намиращи се в превозни средства или в непосредствена близост до тях преди качването и след слизането, с изключение на обслужващия персонал.

history Чл. 86. (1) При настъпване на злополука застрахованият пътник или неговите наследници имат право да искат от застрахователя, с който е сключен договорът, да плати застрахователната сума.
(2) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Ако превозвачът няма договор за застраховка, пътникът или неговите наследници имат право да им се заплати минималната застрахователна сума от Гаранционния фонд.

Раздел IV.
Гаранционен фонд

history Чл. 87. Учредява се Гаранционен фонд като юридическо лице със седалище София.

history Чл. 88. Гаранционният фонд изплаща:
1. по застраховката "Гражданска отговорност" обезщетение:
а) за неимуществените вреди, ако причинителят не може да бъде установен;
б) за неимуществените и имуществените вреди, ако причинителят не е имал застраховка или не е бил правоспособен водач;
2. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) обезщетение по задължителната застраховка "Злополука", ако превозвачът не е имал застраховка.

history Чл. 89. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Гаранционният фонд се управлява от съвет в състав: председател, избран от Комисията за финансов надзор, и четирима членове, избрани от Комисията за финансов надзор по предложение на Асоциацията на българските застрахователи измежду представители на застрахователите, които извършват задължително застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2.
(2) Гаранционният фонд се представлява от председателя на съвета.

history Чл. 90. (1) Средствата на Гаранционния фонд се набират от:
1. вноски на застрахователите, които извършват задължително застраховане по този закон в процент от събраните застрахователни премии по задължителното застраховане;
2. глобите и имуществените санкции по чл. 95 и 96;
3. приходи от инвестиране на средствата на фонда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор" определя размера на процента по ал. 1, т. 1, сроковете и реда за набирането на вноските.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Заповедите на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор" по ал. 2 се обнародват в "Държавен вестник".
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г.)
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Средствата на Гаранционния фонд се инвестират по реда на чл. 52, ал. 1, т. 1, 3 - 6.

history Чл. 91. (1) След изплащането на обезщетението по чл. 88, т. 1 Гаранционният фонд встъпва в правата на увреденото лице до размера на платеното.
(2) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) След изплащане на застрахователната сума по чл. 88, т. 2 Гаранционният фонд има право на иск срещу превозвача до размера на платеното.

history Чл. 92. (1) Административните разходи на Гаранционния фонд се покриват от неговите приходи.
(2) Вноските към Гаранционния фонд по чл. 90, ал. 1, т. 1 се включват в присъщите разходи на застрахователя.

history Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Комисията за финансов надзор издава правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд.

Глава тринадесета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 94. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., предишен текст на чл. 94, изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Който сам или чрез друго лице извършва застраховане без разрешение, включително сключва застраховки, за които няма разрешение, се наказва:
1. извършителят - физическо лице - с глоба от 1000 до 5000 лв.;
2. юридическото лице - с имуществена санкция от 50 000 до 200 000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Застраховател, който сключва задължителни застраховки с размер на застрахователните премии, по-нисък от установения от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” минимален размер, се наказва с имуществена санкция от 10 000 лв. до 50 000 лв., а при повторно нарушение - с имуществена санкция от 50 000 лв. до 150 000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Който извършва дейност като застрахователен брокер или застрахователен агент без разрешение или в нарушение на този закон, се наказва:
1. физическо лице - с глоба до 10 000 лв.;
2. юридическо лице или едноличен търговец - с имуществена санкция до 50 000 лв.

history Чл. 94а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Лице, което извърши нарушение по чл. 4а се наказва:
1. физическо лице - с глоба от 100 лв. до 500 лв.;
2. юридическо лице или едноличен търговец - с имуществена санкция от 500 лв. до 2000 лв.

history Чл. 94б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Застраховател, който се отклони от одобрените от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” общи условия, тарифи, застрахователно-технически планове или програми за презастраховане, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Застраховател, който наруши чл. 48, ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 15 000 лв.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)

history Чл. 94в. (1) (Нов - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., предишен текст на чл. 94в, доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Застраховател или застрахователен брокер, ликвидатор или синдик, който не изпълни или наруши законно разпореждане или заповед на Комисията за финансов надзор, на нейния председател или на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", се наказва:
1. физическо лице - с глоба от 1000 лв. до 10 000 лв.;
2. юридическо лице - с имуществена санкция от 5000 лв. до 20 000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) С административното наказание по ал. 1 се наказва и лице, което не изпълни наложена принудителна административна мярка по чл. 22б, ал. 2, когато тежестта на нарушението не обуславя отнемане на разрешението.

history Чл. 95. (1) Застраховател, осъществяващ задължително застраховане, се наказва:
1. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) ако откаже да сключи застрахователен договор по задължителна застраховка по предлаганите от него условия - с имуществена санкция от 3 хил. лв. до 10 хил. лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) ако откаже сключването на договор по задължителна застраховка след нареждане на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” - с имуществена санкция от 5 хил. лв. до 20 хил. лв.
(2) Наложеното административно наказание не освобождава застрахователя от задължението да сключи застрахователния договор.

history Чл. 96. Лице, което е длъжно да сключи задължителна застраховка, но не е сторило това в предвидения срок, се наказва:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) физическото лице - с глоба от 100 до 500 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) юридическото лице - с имуществена санкция от 500 лв. до 5 хил. лв.

history Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Лице, което наруши чл. 5, се наказва:
1. физическото лице - с глоба от 500 до 1000 лв;
2. юридическото лице - с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

history Чл. 98. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Застраховател, който извърши застраховане в нарушение на издаденото разрешение по чл. 28 или в нарушение на чл. 6, ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 50 000 до 200 000 лв.

history Чл. 99. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) (1) За придобиване или прехвърляне на акции от застрахователно дружество в нарушение на чл. 9, ал. 3 или в нарушение на забрана по чл. 9, ал. 5 се наказват:
1. физическите лица, независимо дали придобиват или прехвърлят акциите от свое име или за другиго, с глоба от 2000 до 10 000 лв.;
2. юридическите лица с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", може да постанови отнемане на придобитите акции в полза на държавата.
(3) Наказанията по ал. 1 се налагат и на застрахователното дружество, и на неговите служители по чл. 10, ал. 1, които са вписали или са допуснали да се впише в Книгата на акционерите прехвърляне на акции в нарушение на чл. 9, ал. 3 или в нарушение на забрана по чл. 9, ал. 5.

history Чл. 100. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Застраховател, който наруши чл. 51, ал. 1 или 4, чл. 52, 53 или 54, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.

history Чл. 101. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Застраховател, който наруши чл. 56, 58 или 60а, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв.

history Чл. 102. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Застраховател, който не уведоми заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор” за откриване на производство по ликвидация в случаите по чл. 61, ал. 1 или не изпълни задълженията си по чл. 61, ал. 4, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв.
(2) Лице, което наруши чл. 62, ал. 3 или чл. 70, ал. 2, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.

history Чл. 103. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Физическо лице, извършило или допуснало извършването на нарушение по чл. 24, чл. 37, ал. 5, чл. 65 или 66, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв.

history Чл. 104. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) За нарушения на разпоредбите на този закон, извън случаите по чл. 94 - 103, както и на подзаконовите актове по прилагането му, наказанието е следното:
1. на физическо лице - глоба от 500 до 5000 лв.;
2. на юридическо лице - имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв.

history Чл. 105. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) За нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с което лицето е било наказано за същия вид нарушение, глобата или имуществената санкция по тази глава се налага в двоен размер.

history Чл. 106. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Актът за установяване на административно нарушение се съставя от служители на администрацията на Комисията за финансов надзор и от други лица, овластени за това от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", а в случаите по чл. 96 - от органите на Националната полиция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Наказателното постановление за глоба и имуществена санкция се издава от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", а за нарушенията по чл. 96 - от директора на регионалната дирекция на вътрешните работи, в чийто район е установено нарушението, или от оправомощено от него лице.
(3) За установяването на нарушението, за издаването, обжалването и изпълнението на наказателно постановление се прилага Законът за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби
(Нови - ДВ, бр. 58 от 1997 г.)

history § 1. (Нов - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) По смисъла на този закон:
1. "Охранителна дейност" е тази търговска дейност, при която се осигурява опазване на физически и юридически лица или техни имущества от противозаконни посегателства.
2. "Сходна дейност" е тази дейност, за която може да се направи основателен извод, че е подобна или прикрива охранителна дейност.
3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) "Застрахователен холдинг със смесена дейност" е холдингово дружество по чл. 277 от Търговския закон, което не е застраховател и има поне едно дъщерно дружество по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, което е застраховател.
4. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) "Застрахователна група" е налице, когато застраховател има поне едно дъщерно дружество по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, което е застраховател.
5. (предишен текст на т. 4 - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) "Свързани лица" са лицата по § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
6. (предишен текст на т. 5 - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) "Заварен застраховател" е акционерно дружество или взаимозастрахователна кооперация, които към 1 януари 1997 г. са имали предмет на дейност застраховане, презастраховане, застраховане и презастраховане и сключени застраховки по приложението към чл. 6, ал. 2 и/или презастрахователни договори.
7. (предишен текст на т. 6 - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) "Асоциация на българските застрахователи" е сдружение с идеална цел, в която членуват застрахователите, получили разрешение по този закон.
8. (предишен текст на т. 7 - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) "Парични средства" са български левове, чуждестранна конвертируема валута и емитирани от българската държава ценни книжа по котировката в момента на внасянето им.
9. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) "Нетен размер на застрахователните резерви" е размерът на застрахователните резерви, намален с частта на презастрахователя.
10. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) "Техническа лихва" е лихвата, която се прилага при изчисляване на застрахователните премии и резерви.
11. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) "Общи условия" са типизирани клаузи, приложими към неограничен брой застрахователни договори.

history § 2. (Нов - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Министърът на финансите може да възлага извършването на финансови ревизии в застрахователен холдинг, в застрахователно дружество или във взаимозастрахователна кооперация за осигуряване спазването на този закон.

history § 3. (Нов - ДВ, бр. 58 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 4. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Член 49, ал. 2 от Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42 и 59 от 1996 г.) се изменя така:
"(2) За посредничество при договори за морски превоз, застраховане и при борсови сделки се прилагат разпоредбите за тези дейности, дори ако посредничеството е извършено от търговски посредник."

history § 5. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Членове 27 и 28 от Закона за опазване на селскостопанското имущество (обн., ДВ, бр. 54 от 1974 г.; изм., бр. 22 от 1976 г., бр. 35 и 36 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 65 от 1995 г. и бр. 44 от 1996 г.) се отменят.

history § 6. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Този закон отменя:
1. Закона за Държавния застрахователен институт (обн., ДВ, бр. 54 от 1969 г.; изм., бр. 85 от 1970 г., бр. 90 от 1993 г. и бр. 59 от 1996 г.);
2. Закона за застраховане на имуществата (обн., Изв., бр. 12 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1959 г.; ДВ, бр. 52 от 1965 г., бр. 29 от 1969 г., бр. 85 и 97 от 1970 г.; изм. и доп., бр. 53 от 1974 г., бр. 24 от 1977 г., бр. 37 от 1978 г., бр. 36 и 89 от 1979 г.);
3. Указа за задължителна застраховка на пътниците и персонала по железопътния, водния, автомобилния и въздушния транспорт (обн., Изв., бр. 16 от 1952 г.; изм., бр. 71 от 1957 г.; ДВ, бр. 38 от 1967 г. и бр. 7 от 1984 г.).

history § 7. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Държавният застрахователен институт продължава да съществува като юридическо лице с досегашното си устройство, управление и дейност до преобразуването му от Министерския съвет. В 6-месечен срок след преобразуването дейността му трябва да се приведе в съответствие с този закон.

history § 8. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Заварените застрахователи трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на този закон и да поискат разрешение за извършване на застрахователна дейност до 31 март 1998 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Заварените застрахователи при поискване на разрешението трябва да имат внесен най-малко половината от изискуемия минимален размер на капитала по чл. 8, ал. 2, като разликата до пълния му размер се набира и внася до 31 март 1998 г.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Заварените застрахователи при подаване на заявление за разрешение представят следните документи:
1. действащия устав;
2. списък на акционерите с данни за притежаваните акции;
3. документи, доказващи изпълнението на изискванията по чл. 10;
4. прогнози и програми по чл. 26, т. 3, 4 и 5 за следващите три години;
5. общи условия по застраховките, за които се иска разрешение, и тарифите по тях;
6. отчетите и балансите за предходните три години;
7. списък на откритите банкови сметки в страната и в чужбина;
8. списък на лицата, работещи във или за дружеството, съответно кооперацията;
9. писмени доказателства, удостоверяващи набирането, произхода и внасянето на капитала;
10. декларации по чл. 26, т. 9 и 10;
11. (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) писмена информация за извършените прехвърляния на акции от датата на първата регистрация на дружеството.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Непоискалите и неполучили разрешение за застрахователна дейност прекратяват дейността си по реда на глава девета, ако не е налице основание за откриване на производство по несъстоятелност. Производството по ликвидация се открива по реда на чл. 61, ал. 5. В производството по ликвидация застрахователните правоотношения се прекратяват по реда на § 8б.
(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Разпоредбата на чл. 8, ал. 3 не се отнася за внесения към момента на влизането в сила на този закон капитал на застрахователи, получили разрешение съгласно чл. 28.
(8) (Нова - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) Производството по несъстоятелност на непоискали или неполучили разрешение за застрахователна дейност заварени застрахователи, които са неплатежоспособни по смисъла на чл. 608 от Търговския закон и са свръхзадължени по смисъла на чл. 742, ал. 1 от Търговския закон, се открива по искане на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Застрахователен надзор”. Относно реда за извършване на производството по несъстоятелност се прилага глава единадесета.

history § 8а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 1998 г.) (1) Не се издава разрешение на:
1. преобразуван заварен застраховател, който не е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон;
2. заварен застраховател, който е променил търговската си фирма, без да е привел дейността си в съответствие с изискванията на този закон;
3. заварен застраховател, който след 22 юли 1997 г. е осъществявал и охранителна или сходна с нея дейност, или активите му изцяло или отчасти са внесени от лица, извършващи такава дейност.
(2) Издаденото разрешение се отнема при условията на ал. 1.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 88 от 1999 г.)

history § 8б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 1999 г.) Заварен застраховател, който не е поискал или не е получил разрешение за извършване на застрахователна дейност, включително и такъв, за когото е открито производство по ликвидация, е длъжен до 31 декември 1999 г. да върне на застрахованите лица частта от премията за неизтеклия срок на имуществените застраховки и математическия резерв с набраните върху него лихви за застраховките "Живот".

history § 9. (Предишен § 6 - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) (1) Всички дружества и кооперации, които имат за предмет застрахователна дейност, се регистрират в Дирекцията за застрахователен надзор в 15-дневен срок от влизането на закона в сила.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) За неизпълнение на ал. 1 на ръководните длъжностни лица се налага глоба 1000 лв.

history § 10. (Предишен § 7 - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) (1) При Дирекцията за застрахователен надзор се създава Временен обезпечителен фонд за защита интересите на застрахованите по застраховка по живот. Сметката на фонда е в Българската народна банка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Заварените застрахователни дружества, сключили застраховки по раздел I от приложението към чл. 6, ал. 2, в 1-месечен срок от влизането в сила на този закон внасят обезпечение във Временния обезпечителен фонд, изразяващо се в парични вноски или в държавни ценни книжа, в размер 10 на сто от математическия си резерв по отделните застраховки към 31 декември 1996 г. Направените вноски по досегашния ред се приспадат от размера на дължимото обезпечение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) На получилите разрешение обезпечението заедно с лихвата се връща в 3-дневен срок от получаването на разрешението.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Обезпеченията, направени от застрахователи, непоискали или неполучили разрешение, остават в полза на фонда за гарантиране на задълженията им по застраховките от раздел I на приложението.
(5) Условията и редът за разходване на средствата по фонда за гарантиране на задълженията на застрахователните дружества по ал. 4 се уреждат с наредба, издадена от министъра на финансите.
(6) Застрахователно дружество, невнесло в срок вноската по ал. 2, се прекратява от съда по искане на Дирекцията за застрахователен надзор и се извършва ликвидация.

history § 11. (Предишен § 8 - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Чуждестранен застраховател може да извършва застраховане в Република България чрез клон, чието седалище е в страната, след 31 март 1998 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Дружество, в което участието на чуждестранно лице пряко или чрез друго дружество му осигурява мнозинство при вземане на решение или възпрепятства вземането на решение, може да извършва застраховане в Република България при условията на този закон след 31 март 1998 г.

history § 12. (Нов - ДВ, бр. 1 от 1997 г., предишен § 8а - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) (1) За 1997 г. договорът за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" се сключва до 31 януари включително и важи до края на годината.
(2) При несключен договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" за събития, настъпили от 1 до 31 януари 1997 г., обезщетенията на увредените лица се покриват от Държавния застрахователен институт за сметка на Гаранционния фонд в размерите по наредбата по чл. 77, ал. 4. Застрахователят превежда в Гаранционния фонд съответстващата за периода част от премията.
(3) Платените обезщетения се възстановяват на Държавния застрахователен институт от Гаранционния фонд в срок един месец от плащането.
(4) За събития, настъпили от 1 до 31 януари 1997 г., Гаранционният фонд не встъпва в правата по чл. 91, ал. 1. Това правило не се прилага в случаите, когато щетите са причинени от лице, управляващо моторното превозно средство при забраната на чл. 33, т. 2 от Закона за движението по пътищата, или от неправоспособен водач.

history § 13. (Нов - ДВ, бр. 1 от 1997 г., предишен § 8б - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Сключеният за 1997 г. договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" и "Злополука" преди наредбата по чл. 77, ал. 4 се привежда в съответствие с наредбата.

history § 14. (Предишен § 9 - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 1997 г.

history § 15. (Предишен § 10 - ДВ, бр. 58 от 1997 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на финансите.

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО (ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 1999 Г.)

history § 64. В срок до 1 месец от влизането в сила на този закон заварените застрахователи, включително получилите разрешение за извършване на застрахователна дейност, представят информацията по § 8, ал. 3, т. 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за застраховането.

history § 65. В срок до един месец от влизането в сила на този закон Асоциацията на българските застрахователи прави предложение по чл. 89, ал. 1.

history § 66. Лицата, които не отговарят на изискванията по чл. 10, ал. 4 и чл. 13, ал. 3, се освобождават от компетентния орган на застрахователя в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО (ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2002 Г.)

history § 64. В случай че застрахователите в ликвидация не приключат производството в 3-месечен срок от влизането в сила на този закон, Агенцията за застрахователен надзор може с решение да освободи ликвидаторите и да назначи нови и/или да приеме нов план за ликвидация. Съдът вписва промените по фирменото дело при представяне на решението.

history § 65. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон застрахователните брокери, получили разрешение по чл. 43, ал. 4, представят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 43а, ал. 1, т. 6 по отношение на всички лица по чл. 43а; в противен случай Агенцията за застрахователен надзор отнема издаденото разрешение.

history § 66. (1) Издадените разрешения за извършване на застрахователна дейност по подвидове застраховка "Постоянна здравна застраховка" и/или "Допълнителна застраховка" по заповедите на директора на Дирекцията за застрахователен надзор за определяне на видовете и подвидовете застраховки на основание чл. 22, ал. 1, т. 7 имат действието на разрешение за извършване на застрахователна дейност съответно по видовете застраховки "Постоянна здравна застраховка" по раздел I, т. 4 и "Допълнителна застраховка" по раздел I, т. 6 от приложението към чл. 6, ал. 2.
(2) Издадените разрешения за извършване на застрахователна дейност по подвидовете застраховки по раздел II от приложението към чл. 6, ал. 2 според заповедите на директора на Дирекцията за застрахователен надзор за определяне на видовете и подвидовете застраховки на основание чл. 22, ал. 1, т. 7 имат действие на разрешение за извършване на застрахователна дейност по съответните видове застраховки.

history § 67. (1) В срок от една година от влизане в сила на този закон Асоциацията на българските застрахователи разработва обща методика за ликвидация на щети по автомобилно застраховане и за уреждане на висящите регресни претенции между застрахователите.
(2) Агенцията за застрахователен надзор може да дава предписания по законосъобразността на методиката и във връзка със защита интересите на застрахованите лица.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2003 г., в сила от 01.03.2003 г.) При неизпълнение на задължението по ал. 1 в посочения срок Агенцията за застрахователен надзор възлага разработването на методиката на определени от нея експерти и я предлага на Комисията за финансов надзор за одобрение с наредба.

history § 68. (1) Помирителната комисия по глава пета "а" се създава в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
(2) При неизпълнение на задължението в срока по ал. 1 Агенцията за застрахователен надзор посочва по своя инициатива до трима членове на комисията и определя тяхното възнаграждение.

history

history (Предишно приложение към чл. 6, ал. 2 - ДВ, бр. 88 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

history Раздел I

Правила за поведение на ползващи ски или сноуборд лица

1. Ползващите ски или сноуборд лица следва да не застрашават или да затрудняват с поведението си други такива лица, както и да поддържат екипировката си в изправност.
2. Ползващите ски или сноуборд лица съобразяват скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението. В зони, характеризиращи се с натовареност и намалена видимост, лицата по т. 1 се движат с намалена скорост.
3. Ползващите ски или сноуборд лица, които се движат отпред, са с предимство пред тези, които са зад тях. Движещите се отзад лица следва да не застрашават по никакъв начин тези пред тях, като се движат на подходящо разстояние.
4. При изпреварване изпреварващият осигурява достатъчно място на изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния.
5. Спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост е разрешено само в краен случай, като спрелият при първа възможност незабавно се изтегля.
6. Качването и слизането без ски или сноуборд се извършва встрани от ски пистата.
7. Ползващите ски или сноуборд лица се съобразяват с всички знаци и маркировки.
8. При злополука ползващите ски или сноуборд лица обезопасяват пострадалия и незабавно уведомяват спасителната служба, както и предоставят на разположение своето име и адрес.

history А. ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ. РИСКОВЕ.
1. Застраховка "Живот" и рента.
а) застраховка "Живот" с покритие на рисковете "смърт" или "доживяване на определена възраст" или "доживяване на определена възраст или по-ранна смърт";
б) застраховка за пенсия или рента, включваща спестовна част и задължение за еднократни или периодични плащания, дължими след изтичане на най-малко една година от плащането на премията или на първата разсрочена вноска.
При тези договори застрахователят изплаща фиксирани суми.
2. Женитбена и детска застраховка.
Застраховка за изплащане на фиксирана сума при женитба или раждане или изтичане на срока на застраховката, който е обвързан с навършване на определена възраст от дете.
3. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд.
Застраховка по т. 1 и 2, при които застрахователните плащания са изцяло или частично зависими от стойността на и/или дохода от предварително определени активи.
4. Постоянна здравна застраховка.
а) застраховка за изплащане на медицински разходи или на фиксирани суми за диагностициране и лечение, произтичащи от злополука или заболяване, или от определени видове злополука или заболяване;
б) застраховка за изплащане на фиксирани еднократни или периодични суми за определен период или пожизнено, при неработоспособност, причинена от злополука или заболяване, или от определени видове злополука или заболяване.
5. Изкупуване на капитал.
Застраховка за определен срок, при която срещу получаване на премия застрахователят изплаща договорена сума при изтичане на срока.
6. Допълнителна застраховка.
Застраховка, осигуряваща допълнителни застрахователни покрития, включващи което и да е или комбинация от:
а) смърт вследствие на злополука;
б) трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука;
в) трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на заболяване;
г) временна неработоспособност вследствие на злополука;
д) временна неработоспособност вследствие на заболяване;
е) безработица;
ж) хоспитализация;
з) тежки заболявания;
и) медицински разходи.

history Раздел II

history А. ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ. РИСКОВЕ.
1. Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания):
- фиксирани парични суми;
- обезщетения;
- комбинация от горните две;
- обезщетения на пътници.
2. Заболяване:
- фиксирани парични суми;
- обезщетения;
- комбинация от горните две.
3. Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства).
Всяка щета или загуба, нанесена на:
- сухопътни моторни превозни средства;
- сухопътни безмоторни превозни средства.
4. Релсови превозни средства.
Всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства.
5. Летателни апарати.
Всяка щета или загуба, нанесена на летателни апарати.
6. Плавателни съдове (морски, речни и по езера и канали).
Всяка щета или загуба, нанесена на:
- речни и плавателни съдове по канали;
- плавателни съдове по езера;
- морски плавателни съдове.
7. Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други).
Всяка щета или загуба, нанесена на товари по време на превоз, без оглед на вида на транспорта.
8. Пожар и природни бедствия.
Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от:
- пожар;
- експлозия;
- имплозия;
- буря;
- други природни бедствия;
- атомна енергия;
- свлачища.
9. Други щети на имущество.
Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана от градушка или измръзване и всякакво друго събитие, като кражба, освен включените в т. 8.
10. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство.
Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на сухопътни моторни превозни средства (включително гражданска отговорност на превозвача).
11. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати.
Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на летателни апарати (включително гражданска отговорност на превозвача).
12. Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове.
Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на плавателни съдове (включително гражданска отговорност на превозвача).
13. Обща гражданска отговорност.
Всяка отговорност за вреди, освен посочените в т. 10, 11 и 12.
14. Кредити:
- обща неплатежоспособност;
- експортни кредити;
- продажби с разсрочено плащане;
- ипотеки;
- селскостопански кредити.
15. Гаранции:
- преки;
- косвени.
16. Разни финансови загуби:
- рискове, свързани със заетостта;
- обща недостатъчност на доходи;
- лошо време;
- загуба на доходи;
- текущи общи разходи;
- непредвидени търговски разходи;
- загуби на пазарна стойност;
- загуби на рента или доход;
- косвени търговски загуби, освен горепосочените;
- други финансови загуби (нетърговски);
- други финансови загуби.
17. Правни разноски (правна защита).
Застраховка за покриване на съдебни разноски и други разходи за водене на дела.
18. Помощ при пътуване (асистанс).

history Б. НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ВИД ЗАСТРАХОВКИ.
Когато разрешението включва едновременно:
а) видовете по т. 1 и 2, се наричат "Застраховане срещу заболяване и злополука";
б) видовете по т. 1, 3, 7 и 10, се наричат "Автомобилно застраховане";
в) видовете по т. 1, 4, 6, 7 и 12, се наричат "Морско и транспортно застраховане";
г) видовете по т. 1, 5, 7 и 11, се наричат "Авиационно застраховане";
д) видовете по т. 8 и 9, се наричат "Застраховане на имущество";
е) видовете по т. 10, 11, 12 и 13, се наричат "Гражданска отговорност";
ж) видовете по т. 14 и 15, се наричат "Кредити и гаранции";
з) по всички видове, се наричат "Общо застраховане".

history В. СПОМАГАТЕЛНИ РИСКОВЕ.
Застраховател, получил разрешение за един основен риск, отнасящ се към един или група видове застраховки по раздел II на приложението, може също да покрие рисковете, включени в други видове, без да се изисква разрешение за тези рискове, ако:
- са свързани с основния риск;
- се отнасят за предмета, който се покрива от основния риск;
- се покриват от договора, покриващ основния риск.
Рисковете, включени в раздел II, буква "А", т. 14 и 15 на това приложение, не могат да бъдат разглеждани като самостоятелни за други видове застраховки.

history

history (Ново - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)

history Размер на минималния гаранционен капитал за акционерно дружество и клон на чуждестранен застраховател

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...