По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДВ. бр. 30 от 03.04.2018г.

Обн., ДВ, бр. 84 от 24 септември 1999 г., изм., ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 92 от 10 ноември 2000 г., изм., ДВ, бр. 42 от 27 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 64 от 23 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., доп., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г., изм., ДВ, бр. 30 от 3 Април 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика по насърчаване създаването и развитието на малки и средни предприятия.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис