Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНОИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНОИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

ДВ. бр. 22 от 19.03.2010г.

Обн., ДВ, бр. 32 от 3 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., отм., ДВ, бр. 22 от 19 март 2010 г.

 

history Чл. 1. (1) Създава се Социалноинвестиционен фонд като юридическо лице със седалище в град София.
(2) Социалноинвестиционният фонд е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.

history Чл. 2. (1) Социалноинвестиционният фонд има за цел да подкрепи изпълнението на приоритетни проекти и дейности, включени в Националния план за икономическо развитие и в Националния план за регионално развитие.
(2) Социалноинвестиционният фонд има за задачи:
1. поощряване увеличаването на заетостта в реалния сектор;
2. създаване на постоянна и временна заетост;
3. насърчаване и поддържане равнището на определени услуги, свързани с развитието на частния сектор;
4. осигуряване подкрепа на предприемаческите инициативи в определени региони, силно засегнати от преструктурирането на икономиката;
5. насърчаване развитието на регионалните и местните инициативи, водещи до повишаване равнището на заетостта;
6. сближаване с практиката за развитието на регионите на страните-членки на Европейския съюз.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...