По тематика > Счетоводство > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ДВ. бр. 27 от 27.03.2018г.

Обн., ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 41 от 24 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 98 от 16 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 25 от 8 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 42 от 17 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 38 от 9 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 79 от 29 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 27 от 27 Март 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Предмет на закона
history Чл. 1. (1) Този закон урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации.
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис