Показване на 1 до 12 от общо 12 документа

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 85 ОТ 2017 г.)

ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ

ЗАКОН ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКАТА

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 74 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 г.)

ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...