Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Счетоводство > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА

ДВ. бр. 27 от 24.03.2023г.

Обн., ДВ, бр. 11 от 10 февруари 1987 г., изм., ДВ, бр. 21 от 15 март 1991 г., изм., ДВ, бр. 2 от 7 януари 1994 г., изм., ДВ, бр. 62 от 11 юли 1995 г., изм., ДВ, бр. 34 от 29 април 1997 г., изм., ДВ, бр. 40 от 30 април 1999 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 2 от 7 януари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 24 март 2023 г.

 

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 21 от 1991 г., изм., ДВ, бр. 2 от 1994 г.) С тази наредба се определят условията за командироване в страната, размерите на командировъчните пари (пътни, дневни и квартирни), редът за отчитането им, както и правата и задълженията на командироващите и командированите.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...