Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Тарифи > ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 89 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 11.11.2016 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 89 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 11.11.2016 г.)

ДВ. бр. 89 от 11.11.2016г.

Обн., ДВ, бр. 40 от 29 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 55 от 17 юни 2003 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2004 г., изм., ДВ, бр. 97 от 2 ноември 2004 г., изм., ДВ, бр. 54 от 4 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 58 от 27 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 58 от 29 юли 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 89 от 11 ноември 2016 г.

 

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) С тарифата се определят размерът на таксите за социалните услуги в дейностите "държавна отговорност", финансирани от държавния бюджет чрез бюджетите на общините, лицата, които заплащат такси, и редът за събирането им.

history Чл. 2. (1) (изм., ДВ, бр. 55 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 01.11.2004 г., изм., ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Размерът на таксите се определя в процент от дохода на лицата, които ползват социални услуги, както следва:
1. в домовете за възрастни с умствена изостаналост - 80 на сто;
2. в домовете за стари хора - 70 на сто;
3. в домовете за възрастни хора с психични разстройства - 80 на сто;
4. в домовете за възрастни хора с физически увреждания - 70 на сто;
5. в домовете за възрастни хора със сетивни нарушения - 70 на сто;
6. в социалните учебно-професионални центрове - 50 на сто;
7. в дневните центрове - 30 на сто;
8. за седмична услуга в дневните центрове - 50 на сто;
9. в домовете за възрастни хора с деменция - 80 на сто;
10. в защитените жилища - 50 на сто;
11. (В сила от 01.01.2009 г.) в преходните жилища - 50 на сто;
12. (В сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) в наблюдаваните жилища - 30 на сто;
13. в центровете за временно настаняване - 30 на сто;
14. в звената "майка и бебе" - 30 на сто;
15. в центровете за настаняване от семеен тип - 50 на сто;
16. (нова, ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Център за социална рехабилитация и интеграция - 5 на сто.
(2) (нова, ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 01.11.2004 г., изм., ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Лицата, които са навършили 18-годишна възраст, с изключение на тези, които учат, до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, и продължават да ползват социални услуги в домовете за деца, заплащат такса в размер 50 на сто от дохода си.
(3) (нова, ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Ветераните от войните, които ползват социални услуги в специализираните институции, заплащат такса в размер, определен съгласно чл. 4, т. 5 от Закона за ветераните от войните, и чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните, приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 29 от 2000 г., бр. 61 от 2001 г.; Решение № 6288 на Върховния административен съд от 2001 г. - бр. 73 от 2001 г.; изм., бр. 38 от 2002 г.).
(4) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 01.11.2004 г., предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 54 от 2006 г.) Определените по реда на ал. 1 - 3 такси не могат да надвишават действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.
(5) (нова, ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп., ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция или социална услуга в общността - резидентен тип, заплащат лицата, които:
1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.;
2. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
3. (изм., ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., доп., ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години и общата стойност на сделките надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период;
4. (изм., ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години.

history Чл. 3. (1) Таксите за социалните услуги се заплащат от лицата, които ги ползват, с изключение на:
1. (изм., ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) децата до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
2. (изм., ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп., ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) лицата, които нямат доходи и влогове;
3. (доп., ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) лицата, настанени в приюти и в кризисни центрове;
4. (нова, ДВ, бр. 55 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) лицата от 18- до 21-годишна възраст, настанени в центрове за временно настаняване след напускането на специализирана институция за предоставяне на социални услуги;
5. (нова, ДВ, бр. 54 от 2006 г.) лицата, дарили недвижима собственост в полза на държавата или общините с цел развитие на социални услуги.
(2) (изм., ДВ, бр. 55 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 54 от 2006 г, изм., ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) Издръжката на лицата по ал. 1, т. 1 - 5 е изцяло за сметка на държавния бюджет.

history Чл. 4. (1) (изм., ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) Таксите се събират от кмета на общината или от оправомощени от него длъжностни лица от общинската администрация и се внасят по банкова бюджетна сметка на Министерството на труда и социалната политика до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
(2) (отм., ДВ, бр. 13 от 2004 г.)
(3) (нова, ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) В платежното нареждане задължително се изписва периодът, за който се отнасят таксите, и видът на съответната услуга, за която са платени.
(4) (нова, ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм., ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.) До 30-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат таксите, лицата по ал. 1 представят пред Фонд "Социална закрила":
1. копие от платежно нареждане;
2. рекапитулация по образец съгласно приложението.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. "Доход" по смисъла на тарифата са всички доходи на лицето, с изключение на:
1. (изм., ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) добавката по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване;
2. еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет;
3. еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
4. добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;
5. допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;
6. (нова, ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 01.11.2004 г.) добавката към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
7. (предишна т. 6, ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 01.11.2004 г.) сумите, които лицата, настанени в домове за социални услуги, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;
8. (нова, ДВ, бр. 54 от 2006 г.) месечните добавки и целеви помощи, получавани по Закона за интеграция на хората с увреждания;
9. (нова, ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп., ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) стипендии и финансовите средства за джобни разходи, получавани по реда на Постановление № 207 на Министерския съвет от 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование (обн., ДВ, бр. 83 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1995 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 15 от 2000 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 11 от 2003 г. и бр. 31 от 2008 г.);
10. (нова, ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) помощите, отпуснати на основание чл. 6, 7, 8, и 10а от Закона за семейни помощи за деца.

history § 1а. (Нов, ДВ, бр. 54 от 2006 г.) "Действителни месечни разходи" по смисъла на тарифата са: месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, намалени с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 2. Тарифата се утвърждава на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2004 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ, УТВЪРДЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 г. (ОБН., ДВ, БР. 97 ОТ 2004 г., В СИЛА ОТ 01.01.2004 г.)

history § 3. Постановлението влиза в сила от 1 ноември 2004 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 20 ЮНИ 2008 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 г. (ОБН., ДВ, БР. 58 ОТ 2008 г., В СИЛА ОТ 27.06.2008 г.)

history § 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1 в частта относно чл. 2, ал. 1, т. 11 и 12, които влизат в сила от 1 януари 2009 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 22 ЮЛИ 2011 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ, УТВЪРДЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 г. (ОБН., ДВ, БР. 58 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 29.07.2011 г.)

history § 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288 ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ OТ 1998 г. (ОБН., ДВ, БР. 89 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 11.11.2016 г.)

history § 42. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбите на § 1, § 8, т. 2 и 3, § 10, 11, § 12, т. 1 и 2, § 13, 30, 31, 32, 33, 34 и 36, които влизат в сила от 1 януари 2017 г.

history ПРИЛОЖЕНИЕ към чл. 4, ал. 4, т. 2

history (ново, ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм., ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г.)

history

Наименование

№ и дата на

Сума на

Сума на

Размер на

на съответната

платежното

събраните

събраните

несъбраните

социална

нареждане

такси за

такси през

такси

услуга,

съответния

месеца за

(с натруп-

капацитет и

месец

стари

ване)

адрес

периоди

Подпис на длъжностното лице, изготвило рекапитулацията:

Подпис на кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице:

Дата:

Печат:

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...