По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Тарифи > ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 89 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 11.11.2016 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 89 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 11.11.2016 г.)

ДВ. бр. 39 от 14.05.2019г.

Обн., ДВ, бр. 40 от 29 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 55 от 17 юни 2003 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2004 г., изм., ДВ, бр. 97 от 2 ноември 2004 г., изм., ДВ, бр. 54 от 4 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 58 от 27 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 58 от 29 юли 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 89 от 11 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 31 от 12 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 14 май 2019 г.

 

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 89 от 2016 г., в сила от 11.11.2016 г., обявен за нищожен в частта по отношение на "лицата, които заплащат такси, и редът за събирането им" с Решение № 10187 от 26.07.2019 г. на ВАС, ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., изм., ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) С тарифата се определят таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет.

history Чл. 2. (1) (изм., ДВ, бр. 55 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 01.11.2004 г., изм., ДВ, бр. 54 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г.) Размерът на таксите се определя в процент от дохода на лицата, които ползват социални услуги, както следва:
1. в домовете за възрастни с умствена изостаналост - 80 на сто;
2. в домовете за стари хора - 70 на сто;
3. в домовете за възрастни хора с психични разстройства - 80 на сто;
4. в домовете за възрастни хора с физически увреждания - 70 на сто;
5. в домовете за възрастни хора със сетивни нарушения - 70 на сто;
6. в социалните учебно-професионални центрове - 50 на сто;
7. в дневните центрове - 30 на сто;
8. за седмична услуга в дневните центрове - 50 на сто;
9. в домовете за възрастни хора с деменция - 80 на сто;
10. в защитените жилища - 50 на сто;
11. (В сила от 01.01.2009 г.) в преходните жилища - 50 на сто;
12. (В сила от 01.01.2009 г., изм., ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) в наблюдаваните жилища - 30 на сто;
13. в центровете за временно настаняване - 30 на сто;
14. в звената "майка и бебе" - 30 на сто;
15. в центровете за настаняване от семеен тип - 50 на сто;
16. (нова, ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Център за социална рехабилитация и интеграция - 5 на сто.
(2) (нова, ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 01.11.2004 г., изм., ДВ, бр. 58 от 2008 г., в сила от 27.06.2008 г., обявена за нищожна с Решение № 10187 от 26.07.2019 г. на ВАС, ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)
(3) (нова, ДВ, бр. 54 от 2006 г., обявена за нищожна с Решение № 10187 от 26.07.2019 г. на ВАС, ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)
(4) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 97 от 2004 г., в сила от 01.11.2004 г., предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 54 от 2006 г., обявена за нищожна с Решение № 10187 от 26.07.2019 г. на ВАС, ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)
(5) (нова, ДВ, бр. 54 от 2006 г., доп., ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., обявена за нищожна с Решение № 10187 от 26.07.2019 г. на ВАС, ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)