По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 23 ОТ 18 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 23 ОТ 18 НОЕМВРИ 2002 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ"

ДВ. бр. 63 от 30.07.2021г.

Обн., ДВ, бр. 113 от 3 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 65 от 20 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 91 от 19 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 32 от 8 април 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 30 юли 2021 г.

 

history Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт "Лицево-челюстна хирургия" съгласно приложението.
(2) Дейността по лицево-челюстна хирургия се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни заведения, в които се осъществява дейност по лицево-челюстна хирургия.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...