По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 13 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 13 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

ДВ. бр. 56 от 11.07.2017г.

Обн., ДВ, бр. 69 от 7 август 2001 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 7 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 19 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 56 от 11 юли 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, издадени от началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.