По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

ДВ. бр. 16 от 27.02.1987г.

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ,
Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 1987г.

 

Раздел I.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

history Чл. 1. Задължителните предварителни медицински прегледи се извършват с цел да се даде преценка за годността на лицата с оглед на здравословното им състояние да изпълняват определена професия (длъжност, производствена дейност), за която кандидатствуват, вписана в картата за предварителен медицински преглед (приложение № 1).

history Чл. 2. (1) На задължителен предварителен медицински преглед подлежат:
1. лицата, които постъпват на работа за първи път;
2. лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания;
3. лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца.
(2) Постъпващите на работа в производствата и професиите, посочени в Списъка на производствата и професиите, при които са задължителни предварителни и периодични профилактични медицински прегледи на работещите с вредности и срокове за провеждането им (приложение № 2), подлежат на предварителен медицински преглед от лекари-специалисти съгласно Списъка на лекарите-специалисти, участвуващи при провеждането на предварителните и периодичните прегледи на работещите с вредности и на необходимите изследвания (приложение № 3).
(3) Лицата, ненавършили 18-годишна възраст, подлежат на комплексен предварителен медицински преглед от терапевт, невролог, хирург, оториноларинголог и офталмолог. Заключение за постъпването им на работа се дава при установяване на добро физическо развитие и здравословното състояние, което позволява изпълнението на професията (длъжността, производствената дейност), за която кандидатствуват, без риск за тяхното здраве.
(4) Лицата, ненавършили 18-годишна възраст, не се допускат на вредни, тежки и опасни работи, които са забранени за лица от 16 до 18 години съгласно чл. 304 от Кодекса на труда (КТ).

history Чл. 3. (1) Предварителните медицински прегледи на лицата, постъпващи на работа, се извършват от лекаря по месторабота (цеховия лекар) и специалистите от лечебно-профилактичните заведения, обслужващи предприятията по месторабота.
(2) Когато предприятието не се обслужва от лечебно-профилактично заведение по месторабота, предварителните медицински прегледи се извършват от участъковите терапевти и специалистите от лечебно-профилактичните заведения по местоживеене на лицата.
(3) При липса на необходими специалисти и на възможности за извършване на някои клинични и параклинични изследвания, лицата се насочват за изследване по установения ред към съответните многопрофилни или специализирани лечебно-профилактични заведения.

history Чл. 4. (1) При явяване на предварителен медицински преглед в същото населено място кандидатите са длъжни да представят личен паспорт, карта за предварителен медицински преглед (приложение № 1), получена от съответното предприятие, и личните си амбулаторни карти по местоживеене и по месторабота. Здравните досиета се предават на лицата в запечатан и подпечатан плик, а се връщат служебно на съответните здравни заведения и служби.
(2) Когато кандидатите идват от друго населено място, вместо лични амбулаторни карти представят медицински удостоверения от съответните здравни заведения по месторабота и по местоживеене. В удостоверенията се нанасят данни за всички хронични заболявания, както и за всички по-тежки, по-продължителни и по-често повтарящи се остри заболявания, регистрирани в личната амбулаторна карта, които характеризират здравословното състояние на кандидатите. Удостоверенията се прилагат към новата лична амбулаторна карта, която се оформя, ако кандидатът бъде приет на работа. Ако не бъде приет на работа, удостоверенията му се връщат.
(3) Картите за предварителен медицински преглед се набавят за сметка на предприятията. Службите "Личен състав" попълват паспортната част, като вписват задължително конкретната професия (длъжност, производствена дейност), за която лицето кандидатствува. Основните вредности, с които то ще бъде в контакт, се вписват от отделите (службите) по охрана на труда. Картите се подписват от завеждащ "Личен състав" и от завеждащ отдел (служба) "Охрана на труда".

history Чл. 5. (1) Резултатите от извършените прегледи и изследвания се нанасят в картата за предварителен медицински преглед и в личната амбулаторна карта на лицето.
(2) Заключението за годността на лицето да изпълнява посочената професия (длъжност, производствена дейност) се оформя от лекаря, обслужващ предприятието (цеховия лекар или участъковия лекар-терапевт, обслужващ предприятието), а ако няма такъв - от участъковия терапевт по местоживеене въз основа на данните от прегледа, становището на всеки от съответните специалисти за възможностите на кандидата да изпълнява посочената професия (длъжност, производствена дейност) и в съответствие със Списъка на медицинските противопоказания за постъпване на работа в производства и професии с вредни за здравето условия и фактори (приложение № 4). След вписване на заключението картата за предварителен медицински преглед се предава на лицето.
(3) За ненавършилите 18-годишна възраст заключението по ал. 2 се дава от лекарската консултативна комисия (ЛКК).
(4) При наличие на органично психотично състояние, друга психоза, психопатия, невроза, наркомания и епилепсия заключението по ал. 2 се дава въз основа на специализирана преценка от районната психиатрична диспансерна служба (диспансер, отделение, кабинет).

history Чл. 6. Недоволните от заключението на лекаря относно годността им да изпълняват професията, за която кандидатствуват, могат да го обжалват пред съответната ЛКК; недоволните от заключението на ЛКК да го обжалват пред съответната трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК), а недоволните от решението на ТЕЛК - да го обжалват пред централната трудово-експертна лекарска комисия (ЦТЕЛК).

history Чл. 7. Лицата с хронични заболявания, на които е призната годност да изпълняват определена професия (длъжност, производствена дейност), се диспансеризират по месторабота. В случай че не бъдат настанени на работа или организацията не се обслужва от здравно заведение по месторабота, те се диспансеризират от участъковите терапевти по местоживеене.

Раздел II.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

history Чл. 8. Задължителните периодични медицински прегледи на работниците се извършват с оглед диагностициране на ранните форми на заболяванията и разкриване на рисковите фактори за възникването на масово разпространените и на социалнозначимите болести. Тези прегледи включват елементите, посочени в приложение № 5.

history Чл. 9. (1) На задължителни периодични медицински прегледи подлежат всички работници през цялото времетраене на трудовата им дейност, както следва:
1. до 18-годишна възраст - ежегодно;
2. от 18- до 40-годишна възраст - един път на две години;
3. над 40-годишна възраст - ежегодно.
(2) Работниците по ал. 1, т. 2, родени в четни години, подлежат на преглед през всяка четна година, а родените в нечетни години - през всяка нечетна година.

history Чл. 10. Работещите в контакт с производствени вредности подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и по реда на раздел III.

history Чл. 11. В предприятията, които имат медицинско обслужване по месторабота, задължителните периодични медицински прегледи се организират, както следва:
1. административните и профсъюзните ръководства на предприятията ежегодно до 30 ноември уточняват контингентите, подлежащи на преглед през следващата година. Служба "Личен състав" на предприятието изготвя списъци на подлежащите, съдържащи трите им имена, възрастта и професията на всеки от тях, и ги предоставя на лекаря, обслужващ предприятието;
2. лекарят, обслужващ предприятието, съгласувано с административното и профсъюзното ръководство до края на предшествуващата година съставя годишен план за провеждането на прегледите по производствени колективи, включващ подлежащите контингенти, датата, часа и мястото на провеждане на прегледите. Препис от плана се предоставя на административното и профсъюзното ръководство на предприятието.
3. прегледите се извършват от лекаря, обслужващ предприятието, в здравната служба или във временно организирани за тази цел помещения в предприятието;
4. когато прегледите се извършват в предприятието, те могат да бъдат провеждани и в работното време на работниците;
5. лекарят, извършил периодичните медицински прегледи, изпраща лицата, които имат нужда от допълнителни консултации или изследвания, в съответните кабинети или диагностични звена на здравното заведение, обслужващо предприятието. Диагностичното изясняване на всички прегледани следва да бъде завършено най-късно в едномесечен срок от извършването на прегледа им;
6. лекарят, извършил периодичните медицински прегледи, в едномесечен срок след приключването на диагностичното изясняване на прегледаните работници, изготвя анализ на резултатите от прегледа. В анализа се включват следните данни:
а) брой на подлежащите на преглед работници и брой на прегледаните работници, включително и в процент спрямо първите;
б) брой и процент на работниците със заболявания;
в) брой и процент на работниците с новооткрити заболявания;
г) брой и процент на работниците, изложени на въздействието на рискови фактори за възникване на социалнозначими заболявания съгласно приложение № 5;
д) структура на регистрираните общи и професионални заболявания;
е) структура на рисковите фактори - за целия контингент, за лицата със заболявания и за лицата без такива заболявания;
ж) изводи, произтичащи от резултатите от задължителния периодичен медицински преглед, и препоръка за подобряване на здравното състояние на работниците;
7. анализът по т. 6 се представя на главния (зам.-главния) лекар на лечебно-профилактичното заведение, обслужващо предприятието, и на административното и профсъюзното ръководство на предприятието.

history Чл. 12. Когато предприятието няма медицинско обслужване по месторабота, прегледите се организират по следния начин:
1. ръководствата на лечебно-профилактичните заведения определят за всяко такова предприятие, разположено на територията на обслужвания от тях район, лекар, който да подпомогне административното и профсъюзното ръководство на предприятието в планирането на прегледите и да извърши анализ на резултатите от тях;
2. административното ръководство на предприятието изготвя ежегодно до 30 ноември списъци на работниците, подлежащи на задължителен периодичен медицински преглед през следващата година, и попълва за всеки от тях "съобщение за подлежащ на задължителен периодичен медицински преглед по местоживеене" (приложение № 6);
3. съобщенията по т. 2 се изпращат в лечебно-профилактичните заведения, обслужващи работниците по местоживеене;
4. лечебно-профилактичните заведения, обслужващи работниците по местоживеене, разпределят получените съобщения на съответните участъкови лекари и изготвят план за извършване на профилактичните прегледи по участъци;
5. участъковите лекари извършват прегледите в течение на календарната година. Работниците, подлежащи на прегледи, могат да бъдат извиквани да се явят в поликлиниката или да бъдат преглеждани при посещение в поликлиниката по различни поводи. След извършването на прегледа и диагностичното изясняване на здравословното състояние на работника участъковият лекар вписва заключението от прегледа в отрязъка на съобщението за предприятието и го предава на регистратурата, която го изпраща в служба "Личен състав " на предприятието;
6. административното и профсъюзното ръководство на предприятието до края на годината предават получените отрязъци по т. 5 на лекаря, определен по т. 1. В едномесечен срок този лекар извършва анализ на резултатите от прегледа съгласно изискванията на чл. 11, т. 6. и го представя на ръководството на лечебно-профилактичното заведение и на административното и профсъюзното ръководство на предприятието;
7. доверените лекари в лечебно-профилактичните заведения изпълняват задълженията на цехови лекари, като прегледите се извършват по реда на чл. 11.

history Чл. 13. Здравните заведения, в които има отделения за масови профилактични освидетелствувания (ОМПО), се използуват максимално при провеждане на задължителните периодични медицински прегледи. Задълженията на лекаря, обслужващ предприятието по чл. 11, се запазват. В съдържанието на прегледа от ОМПО се включват всички елементи на основния периодичен медицински преглед съгласно приложение № 5.

history Чл. 14. (1) Работниците, преминали на задължителен медицински преглед, се диспансеризират в съответната диспансерна група.
(2) Диспансерното наблюдение на работниците се провежда:
1. от цеховия лекар (завеждащ единния терапевтичен участък с предприятие), обслужващ предприятието по месторабота;
2. от участъковия терапевт по местоживеене, когато предприятието няма медицинско обслужване по месторабота.

history Чл. 15. Резултатите от задължителните периодични медицински прегледи се нанасят в допълнителен лист (приложение № 7) към личната амбулаторна карта, който се прикрепя към нея.

history Чл. 16. Административните и профсъюзните ръководства на предприятията съвместно със здравните работници, разработили анализа за резултатите от периодичните медицински прегледи, го обсъждат ежегодно. След това те планират и провеждат необходимите профилактични мероприятия за подобряване на условията на труда, трудоустрояването, рационалното и диетичното хранене, отдиха, физкултурата, спорта, туризма и др. за работещите в предприятието.

Раздел III.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТЕЩИТЕ В КОНТАКТ С ВРЕДНОСТИ

history Чл. 17. (1) Задължителните периодични медицински прегледи на работещите в контакт с вредности осигуряват системно наблюдение върху здравословното състояние на отделни групи работници и служители, които имат контакт с производствени вредности в своята трудова дейност, и дават възможност за ранно откриване на професионалните увреждания и общите заболявания.
(2) Лечебно-профилактичните заведения, които обслужват предприятието и хигиенно-епидемиологичните инспекции (ХЕИ), трябва да осигуряват качествено провеждане на прегледите, обобщаване и анализиране на получените резултати и планиране и осъществяване на необходимите лечебно-профилактични и санитарно-хигиенни мероприятия.

history Чл. 18. (1) Задължителните периодични медицински прегледи на работещите в контакт с вредности се организират и провеждат от лечебно-профилактичните заведения, обслужващи съответните предприятия, съвместно с ХЕИ, административните и профсъюзните ръководства на предприятията.
(2) В предприятията, в които не е осигурено медицинско обслужване по месторабота, задължителните периодични медицински прегледи се организират и провеждат от лечебно-профилактичното заведение, в чийто район се намира предприятието.

history Чл. 19. Ежегодно ХЕИ съвместно с цеховите лекари или завеждащ единните терапевтични участъци и завеждащ охрана на труда към предприятията определят работниците, подлежащи на задължителни периодични медицински прегледи в съответствие със списъка (приложение № 2), като посочват цеховете и професиите и дават характеристика на неблагоприятните фактори, във връзка с които се провеждат тези прегледи.

history Чл. 20. Въз основа на данните по чл. 19, получени от ХЕИ, административните ръководства на съответните предприятия съставят списъци на работниците и служителите, подлежащи на преглед, и организират навременното им явяване. Списъците се представят в съответното лечебно-профилактично заведение, което ще извършва прегледите.

history Чл. 21. (1) Въз основа на представените списъци и характеристиката на неблагоприятните производствени фактори в предприятията лечебно-профилактичните заведения съставят работен план, включващ обектите, броя на подлежащите за преглед работници и служители, сроковете за провеждането им, състава на бригадите от лекари-специалисти и необходимите изследвания, които трябва да се извършват съобразно списъците (приложения № 2 и 3).
(2) Всяко лечебно-профилактично заведение представя своя план за провеждане на задължителните периодични медицински прегледи в управление "Народно здраве" (УНЗ) при окръжните народни съвети (ОНС), съответно УНЗ при Столичния народен съвет (СНС), където се съставя цялостен план за окръга, съответно за столицата. Управление "Народно здраве" при ОНС (СНС) може да коригира плановете на лечебно-профилактичните заведения, като осигури по-целесъобразно ползуване на наличните специалисти.
(3) Плановете на УНЗ при ОНС (СНС) се обсъждат с ръководствата на лечебно-профилактичните заведения, ХЕИ, окръжното (столичното) управление "Социално осигуряване" (ОУСО), окръжните съвети на Българските професионални съюзи (ОС на БПС), съответно градския съвет на БПС - София, представители на предприятията и се утвърждава от изпълнителните комитети на ОНС (СНС) до 28 февруари на текущата година. След това се пристъпва към изпълнението им.

history Чл. 22. (1) Задължителните периодични медицински прегледи по този раздел се извършват в предприятието от лекари-специалисти, които се определят в зависимост от условията на трудовата среда и характера на вредностите съобразно списъка (приложение № 3). Отговорник на екипа от специалисти е цеховият лекар или завеждащият единния терапевтичен участък, обслужващ съответното предприятие по месторабота.
(2) В предприятията, където няма помещения за работа на медицинската бригада, работниците, подлежащи на периодични медицински прегледи, могат да се явят групово на преглед в съответното лечебно-профилактично заведение по план-график, изготвен съвместно от здравното заведение и предприятието.
(3) Когато в здравното заведение, провеждащо прегледите, липсват някои специалисти, УНЗ при ОНС (СНС) осигурява специалисти от други здравни заведения.

history Чл. 23. Управленията "Народно здраве" при ОНС (СНС) чрез дирекция "Лечебно-профилактична помощ" и дирекция "Здравна профилактика и държавен санитарен контрол" при МНЗ и Медицинската академия могат да изискват в помощ сътрудници на Научноизследователския институт по хигиена и професионални заболявания - София, и на клиниките по професионални заболявания към висшите медицински институти в страната за оказване методично ръководство и практическа помощ на лечебно-профилактичните заведения при провеждане на прегледите по чл. 17.

history Чл. 24. Ако в окръга има отделение за масови профилактични освидетелствувания на работниците от материалното производство, същото отделение може да изпълнява и периодичните медицински прегледи на работещите в контакт с производствени вредности. В този случай се осигурява участието на съответните специалисти и извършването на допълнителните изследвания, изисквани по наредбата. Анализът на резултатите от периодичния медицински преглед на тази категория работници и разработването на съответни санитарно-хигиенни и лечебно-профилактични мероприятия се извършва съгласно чл. 29 и 30 по същия начин и от същите лица, както в случаите, когато прегледите са извършени от бригада специалисти от съответното здравно заведение.

history Чл. 25. Преди започване на прегледите цеховият лекар (завеждащият единния терапевтичен участък) съвместно с представител на отделението "Хигиена на труда" при ХЕИ или със завеждащия профпатологичния кабинет запознава специалистите, включени в бригадата, с особеностите на производството и конкретните условия на труд, при които работят работниците и служителите, подлежащи на задължителен периодичен преглед, и очакваните професионални увреждания.

history Чл. 26. Всички клинични и параклинични изследвания при провеждането на периодичните медицински прегледи се вписват в личната амбулаторна карта на работника.

history Чл. 27. Задължителните периодични медицински прегледи на работещите в контакт с вредности се извършват и в работно време.

history Чл. 28. Съмнително болните и тези с открито професионално заболяване се насочват към съответната диагностична комисия за потвърждаване на професионални болести съгласно Наредба № 23 на МНЗ за съобщаването, регистрирането и отчитането на професионалните заболявания (ДВ, бр. 5 от 1985 г.).

history Чл. 29. (1) След завършване на прегледите лекарят, на когото е възложено провеждането им (цеховият лекар или завеждащият единния терапевтичен участък), въз основа на заключенията на специалистите съвместно със специалист от отделение "Хигиена на труда" при ХЕИ в срок до един месец обобщава и анализира резултатите за всяко предприятие поотделно.
(2) Анализът по ал. 1 обхваща:
1. санитарно-хигиенното състояние на предприятието (цеха) и проведените мероприятия за оздравяване на работната среда;
2. броя на подлежащите на преглед и броя на прегледаните работници, включително и в процент спрямо първите;
3. броя на откритите болни (известни и нови) с общи заболявания и в процент спрямо прегледаните;
4. броя на откритите болни (известни и нови) с професионални заболявания и в процент спрямо прегледите, броя на жените с открити професионални заболявания (известни и нови) и в процент спрямо общия брой на жените и спрямо прегледаните лица;
5. структурата на откритата заболеваемост - обща и професионална;
6. броя на лицата, подлежащи на болнично лечение, и на настанените в лечебни заведения;
7. броя на работниците, нуждаещи се от трудоустрояване - временно или трайно - общо и поотделно;
8. броя на лицата, подлежащи на профилакторно лечение, балнеосанаториално лечение и диетично хранене - общо и поотделно;
9. оценка на организацията и качеството на проведените периодични медицински прегледи;
10. как са изпълнени препоръките, дадени при предишния преглед;
11. какви са причините да не бъдат изпълнени някои от препоръките и по чия вина е станало това;
12. изводи и препоръки за подобряване здравословното състояние на работниците и факторите на работната среда.
(3) Анализът се представя на главния лекар на лечебно-профилактичното заведение, обслужващо предприятието, на директора на ХЕИ, на ръководството на предприятието, на ОС на БПС (ГС на БПС - София), на ОУСО (СУСО).

history Чл. 30. (Зал. - ДВ, бр. 102 от 1994 г.)

history Чл. 31. Програмата, посочена в чл. 30 ал. 1, се съхранява от лекаря по месторабота (цеховия лекар) или завеждащия единния терапевтичен участък, който представя преписи от нея на административното ръководство и профкомитета на предприятието, на главния лекар на лечебно-профилактичното заведение, извършващо периодичаите прегледи, и на съответната ХЕИ. Същите организират проверки по изпълнението на заплануваните мероприятия и правят доклади до УНЗ при ОНС (СНС) и ОС на БПС.

Раздел IV.
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

history Чл. 32. Лечебно-профилактичните заведения съвместно със съответната ХЕИ ежегодно обобщават и анализират резултатите от проведените периодични медицински прегледи на работниците и на работещите в контакт с вредности в предприятията от своя район в два основни раздела, съответствуващи на раздели II и III, и представят доклад в УНЗ при ОНС (СНС).

history Чл. 33. (1) Управленията народно здраве при ОНС (СНС) съвместно с ХЕИ разработват анализ за проведените през изтеклата година периодични медицински прегледи на работниците от окръга в два раздела:
1. периодични медицински прегледи на работниците, подлежащи на обхващане по раздел II;
2. периодични медицински прегледи на работниците, подлежащи на обхващане по раздел III.
(2) Анализът се обсъжда на разширено съвещание с ръководствата на здравните заведения и с представители на ИК на ОНС (СНС), ОС на БПС, ОУСО и на предприятията в срок до 20 март на следващата година.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. (1) Общи медицински противопоказания, изключващи постъпването на работа в производства, където работниците са подложени на въздействието на неблагоприятни производствени фактори (токсични вещества, прах, радиация и др.), са всички форми на активна туберкулоза, бременност и период на лактация.
(2) Боледуващите от активна туберкулоза:
1. не се допускат на работа в заведения и институти, в които се отглеждат, възпитават, обучават или лекуват деца, и в предприятията за производство, приготовление, съхраняване, разпределение и продажба на хранителни или питейни продукти;
2. не се допускат да упражняват следните професии: лекари, стоматолози, средни и младши медицински работници, бръснари, теляци, домашни помощници, както и професии в ежедневен контакт с голям брой хора: кондуктори, влакови контрольори, билетопродавачи, библиотекари, личен състав и др.

history § 2. Навсякъде в приложение № 4 към наредбата:
1. под "органични заболявания на централната нервна система" да се разбират и органични психологични състояния, като сенилни и пресенилни психози, психози при наркомании и др., както и умерена, тежка и дълбока олигофрения и епилепсия;
2. под "психични заболявания" да се разбират психози (шизофрения, афективни психози и на нараноидни състояния), които са в декомпенсирано състояние, без трайни ремисии и възможност за добра социална адаптация в условията на трудовия колектив и производството;
3. под "наркомании" да се разбират синдром на алкохолна зависимост (хроничен алкохолизъм) и наркотична зависимост (неалкохолни наркомани), когато са налице изразена зависимост и промяна на личността.

history § 3. Противопоказания за постъпване на работа са неврозите и психопатиите, когато има изразени психични нарушения, повлияващи трайно на поведението на болните.

history § 4. Всички работници, заети в постоянни ремонтно-монтажни работи в цехове и производства, свързани с производството и прилагането на токсични вещества, подлежат на преглед в срока, предвиден за постоянно работещите с тези вещества, съгласно списъка (приложение № 2).

history § 5. Лицата, заети на работа с прилагане на нововнедрявани в производството токсични вещества, съгласувано с органите на държавния санитарен контрол и местните профсъюзни органи се преглеждат не по-малко от един път на 12 месеца преди уточняването на постоянни срокове за освидетелствуване.

history § 6. Лицата, работещи в производства и професии, при които е възможно по-късно развитие или прогресиране на професионални заболявания (контакт с берилий, кварц и други прахово-радиоактивни и канцерогенни вещества), след прекратяване на работа с тези вещества подлежат на периодични медицински прегледи по месторабота или по местоживеене не по-рядко от един път в годината.

history § 7. Органите на ХЕИ решават необходимостта от допълнителен медицински преглед за лицата, заети в производства, за които периодичните медицински прегледи са предвидени един път на 24 месеца, при нарушаване на санитарно-хигиенните норми в тези производства.

history § 8. Думата "предприятие" има смисъла по § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда и е всяко предприятие, учреждение или организация, включително и производствена кооперация, които самостоятелно приемат лица на работа по трудово правоотношение.

history § 9. Думата "работник" има смисъла по § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда и е всяко лице, което работи по трудово правоотношение - работник, служител или член-кооператор в производствена кооперация.

Заключителни разпоредби

history § 10. Наредбата се издава на основание чл. 287 от Кодекса на труда.

history § 11. Тази наредба отменя Наредба № 14 на МНЗ и ЦС на БПС за предварителните и периодичните медицински прегледи на работниците и служителите (обн. ДВ, бр. 21 и 22 от 1983 г., изм., бр. 39 от 1983 г.).

history § 12. Работник, който не се яви на периодичен медицински преглед и изследване, след като му е било съобщено срещу подпис за това, носи административнонаказателна отговорност по чл. 97 от Закона за народното здраве. Същата отговорност носят и длъжностните лица, които са възпрепятствували работници да се явят на периодичен медицински преглед и изследване.

history § 13. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на УНЗ при ОНС (СНС) и на ХЕИ.

history § 14. Наредбата е съгласувана с Централния съвет на Българските професионални съюзи и с Комитета по труда и социалното дело.

history § 15. Приложенията към наредбата са част от нея и ще бъдат отпечатани в Служебния бюлетин на МНЗ през 1987 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...