По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Тарифи > ТАРИФА № 3 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА КОНСУЛСКО ОБСЛУЖВАНЕ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ТАРИФА № 3 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА КОНСУЛСКО ОБСЛУЖВАНЕ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

ДВ. бр. 62 от 27.07.2021г.

Обн., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 18 от 5 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 34 от 4 май 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 9 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 11 септември 2018 г., доп., ДВ, бр. 7 от 22 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 27 юли 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. (1) Определените с тарифата такси се събират в левове на територията на Република България с изключение на таксите за визи.
(2) В чужбина таксите по тарифата се събират в евро, а при обективна невъзможност - в щатски долари или в местна валута, като размерът им се определя по официалния курс на Българската народна банка към еврото със закръгление към цяло число.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...