По тематика > Данъци > Нормативни актове (основни) > Международноправни актове > КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ

ДВ. бр. 54 от 15.07.2016г.

(Ратифицирана от Народното събрание със закон, приет на 26.XI.1992 г., ДВ, бр. 99 от 1992 г. В сила за Република България от 15.І.1994 г.)
Обн., ДВ, бр. 49 от 17 юни 1994 г., попр., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2016 г.

 

history Преамбюл

history Договарящите страни,
решени да работят за постигане на напредък в опазването на морската среда на Черно море и в съхраняването на неговите живи ресурси,
съзнаващи голямата значимост на морската среда на Черно море в икономическо, социално и здравно отношение,
убедени, че природните ресурси и местата за отдих на Черно море могат да бъдат съхранени главно чрез обединените усилия на черноморските държави,
вземайки под внимание общоприетите норми и принципи на международното право,
имайки предвид нормите, практиката и принципите на общото международно право, регламентиращи опазването и съхраняването на морската среда, както и съхраняването на живите й ресурси,
вземайки под внимание съответните разпоредби на Конвенцията за предотвратяване на замърсяването на морето чрез дъмпинг на отпадъци и други вещества от 1972 г. с нейните изменения; Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. с измененията на Протокола от 1978 г.; Конвенцията за контрол на трансграничния пренос на опасни отпадъци и тяхното съхранение от 1989 г. и Международната конвенция за сътрудничество при предотвратяване и отстраняване на замърсяване с нефт от 1990 г.,
признавайки значимостта на принципите, приети от Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа,
вземайки под внимание интереса им от съхраняването, използването и развитието на биопродуктивните възможности на Черно море,
имайки предвид, че черноморският бряг е голям международен курорт, където черноморските страни са вложили големи инвестиции в общественото здравеопазване и туризма,
вземайки предвид специалните хидрологични и екологични характеристики на Черно море и свръхчувствителността на флората и фауната му спрямо промените на температурата и състава на морската вода,
отбелязвайки, че замърсяването на морската среда на Черно море е причинено също от източници, разположени на сушата на други европейски страни, главно чрез реките,
потвърждавайки отново готовността си за сътрудничество при съхраняването на морската среда на Черно море и опазване на живите му ресурси от замърсяване,
отбелязвайки необходимостта от научно, техническо и технологично сътрудничество за постигане на целите на конвенцията,
отбелязвайки, че съществуващите международни договори не обхващат всички аспекти на замърсяването на морската среда на Черно море, причинено от трети страни,
съзнавайки необходимостта от тясно сътрудничество с компетентни международни организации на основата на регионален подход за опазване и подобряване на качествата на морската среда на Черно море,

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!