По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Конвенции > КОНВЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

КОНВЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ

ДВ. бр. 5 от 12.01.2018г.

Обн., ДВ, бр. 86 от 1 октомври 1999 г., попр., ДВ, бр. 89 от 12 октомври 1999 г., изм., ДВ, бр. 5 от 12 януари 2018 г.

 

history Преамбюл
Страните по тази конвенция,
съзнавайки взаимовръзката между икономическите дейности и последствията им върху околната среда,
потвърждавайки необходимостта да се осигури екологосъобразно и устойчиво развитие,
решени да засилят международното сътрудничество при оценката на въздействието върху околната среда, по-специално в трансграничен контекст,
отчитайки необходимостта и важността на разработването на изпреварваща политика и на предотвратяването, намаляването и мониторинга на значителните вредни видове въздействие върху околната среда като цяло и по-специално в трансграничен контекст,
позовавайки се на съответните разпоредби от Устава на Организацията на обединените нации, Декларацията на Стокхолмската конференция по човешката околна среда, Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа (СССЕ) и Заключителните документи на Мадридската и Виенската среща на представителите на държавите-участнички в СССЕ,
препоръчвайки на държавите на основата на националните или правови и административни разпоредби и националната им политика да осигурят извършването на оценка на въздействието върху околната среда при осъществяваните от тях дейности,
съзнавайки необходимостта да се обръща специално внимание на факторите на околната среда на ранен етап от процеса на вземане на решения, прилагайки оценката на въздействието върху околната среда на всички подходящи административни равнища като необходим инструмент за повишаване на качеството на информацията, представяна на компетентните органи, с цел те да могат да приемат екологосъобразни решения, отдавайки особено значение на спадането до минимум на значителното вредно въздействие, особено в трансграничен контекст,
вземайки под внимание усилията на международните организации, насочени към насърчаване използването на оценката на въздействието върху околната среда както на национално, така и на международно равнище, и с оглед на дейността в сферата на оценката на въздействието върху околната среда, провеждана под егидата на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа, и особено на резултатите от работата на Семинара по оценка на въздействието върху околната среда (септември 1987 г., Варшава, Полша), а така също вземайки под внимание целите и принципите за оценка на въздействието върху околната среда, приети от Управителния съвет на Програмата на Организацията на обединените нации по околната среда и Министерската декларация по устойчивото развитие (май 1990 г., Берген, Норвегия),
се договориха, както следва:

history Дефиниции
Член 1
За целите на тази конвенция:
(I) "страни", ако в текста не е посочено друго, означава договарящите страни по тази конвенция;
(II) "страна на произход" означава договаряща страна или страни по тази конвенция, под чиято юрисдикция се предвижда да се осъществи предлагана дейност;
(III) "засегната страна" означава договаряща страна или страни по тази конвенция, които могат да бъдат засегнати от трансграничното въздействие на предлагана дейност;
(IV) "заинтересувани страни" означава страна на произход и засегната страна от оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с тази конвенция;
(V) "предлагана дейност" означава всяка дейност или всяко съществено изменение в дадена дейност, изискващо вземане на решение от компетентен орган в съответствие с прилаганата национална процедура;
(VI) "оценка на въздействието върху околната среда" означава национална процедура за оценка на възможното въздействие на предлаганата дейност върху околната среда;
(VII) "въздействие" означава всяко въздействие върху околната среда, причинено от предлагана дейност, включително здравето и безопасността на хората, флората, фауната, почвата, въздуха, водата, климата, пейзажа, историческите паметници и други материални обекти или взаимодействието между тези фактори; то включва също така въздействия върху културното наследство или социално-икономическите условия в резултат от промяната на тези фактори;
(VIII) "трансгранично въздействие" означава всяко въздействие, не само от глобален характер, в район, намиращ се под юрисдикцията на дадена страна, предизвикано от предлагана дейност, чиито физически източник е разположен изцяло или частично в район под юрисдикцията на друга страна;
(IХ) "компетентен орган" означава национален орган или органи, определени от страната да отговарят за осъществяването на задачите по тази конвенция, и/или орган или органи, натоварени от страната да вземат решения, отнасящи се до предлагана дейност;
(Х) (доп., ДВ, бр. 5 от 2018 г., в сила от 26.08.2014 г.) "общественост" означава едно или няколко физически или юридически лица и, в зависимост от действащото национално законодателство или практика, техните сдружения, организации или групи.