По вид документ > Нормативни актове - отменени > Международноправни актове > Договори > ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ПОЛША ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Република Полша ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021г.

(Ратифициран със закон, приет от Народното събрание
на 2 март 1995 г. - ДВ, бр. 24 от 1995 г. В сила
от 9 март 1995 г.)
Обнародван, ДВ, бр. 49 от 30 май 1995 г., отм., ДВ, бр. 5 от 19 Януари 2021 г.

 

history Правителството на Република България и правителството на Република Полша, наричани по-долу "договарящи се страни",
желаейки да засилят икономическото сътрудничество за взаимната изгода на двете държави,
възнамерявайки да създават и поддържат благоприятни условия за инвестиции от инвеститори на едната договаряща се страна на територията на другата договаряща се страна,
признавайки необходимостта да насърчават и защитават чуждестранните инвестиции с цел да увеличат икономическото благосъстояние на двете договарящи се страни,
се договориха за следното:

history Член 1
За целите на този договор:
1. Понятието "инвестиции" означава всякакъв вид средства, и по-специално:
а) права на собственост и всякакви други вещни права;
б) акции, дялове или други форми на участие в дружества;
в) права на вземания и всякакви други права, имащи икономическа стойност;
г) авторски права, права в областта на индустриалната и интелектуалната собственост (като патенти, лицензи, промишлени образци, търговски марки и търговски наименования), технически процеси, ноу-хау и гудуил;
д) стопански концесии, предоставени по силата на закон, договор или административен акт на компетентен държавен орган, и по-специално за проучване, преработване, извличане и експлоатация на природни ресурси.
Инвестициите трябва да бъдат направени в съответствие със законодателството на територията на съответната договаряща се страна.
Последваща промяна във формата, в която инвестициите са били направени, няма да засегне тяхната същност като инвестиции, при условие че тази промяна не противоречи на законите на съответната договаряща се страна.
2. Понятието "приходи" означава всички суми, получени от инвестицията, като печалби, дивиденти, лихви и други законни доходи.
3. Понятието "инвеститор" означава:
а) физически лица, които са граждани на Република България или на Република Полша съгласно законите на съответната държава;
б) всякаква компания, фирма, дружество, организация или асоциация, със или без юридическо лице, учредена или създадена съгласно законите на Република България или на Република Полша, със седалище на територията на съответната държава.
4. Понятието "територия" означава територията под суверенитета на Република България, от една страна, и на Република Полша, от друга страна, включително териториалното море, както и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, върху която съответната държава упражнява суверенни права или юрисдикция в съответствие с международното право.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...