Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове - отменени > Международноправни актове > Договори > ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ДОГОВОР между Република България и Република Австрия ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 61 от 02.08.2022г.

(Ратифициран със закон, приет от 38-о Народно
събрание на 31 юли 1997 г. - ДВ, бр. 64 от 1997 г.
В сила от 1 ноември 1997 г.)
Обнародван, ДВ, бр. 99 от 29 октомври 1997 г., отм., ДВ, бр. 61 от 2 Август 2022 г.

 

history Република България и Република Австрия, наричани по-долу "договарящи се страни",
желаейки да развиват икономическото сътрудничество между двете държави,
заангажирани да насърчават и създават благоприятни условия за инвестиции от инвеститори от едната договаряща се страна на територията на другата договаряща се страна на основата на равенство и взаимна изгода,
съзнавайки, че взаимното насърчаване и защита на инвестициите в съответствие с настоящия договор стимулира инициативите в тази област,
се договориха за следното:

history Член 1
Определения
За целите на този договор:
1. Понятието "инвестиция" ще обхваща всякакъв вид вложение, инвестирано от инвеститор на едната договаряща се страна на територията на другата договаряща се страна, и по- специално:
а) движимо и недвижимо имущество, както и всякакви други вещни права;
б) акции, дялове или всякакви други ценни книжа, материализиращи участие в дружества;
в) искове за пари, предоставени за създаване на икономическа стойност, или искове за изпълнение на договорно задължение, имащо икономическа стойност;
г) авторски права, права в областта на индустриалната и интелектуалната собственост, като патенти, лицензи, промишлени образци, търговски марки и търговски наименования, технически процеси, ноу-хау и гуд уил;
д) стопански концесии, предоставени по силата на закон за търсене или експлоатация на природни ресурси.
Никаква последваща промяна във формата, в която инвестициите са били извършени, няма да засегне тяхната същност като инвестиции при условие, че тази промяна е в съответствие със законите на договарящата се страна, на чиято територия са били извършени инвестициите.
2. Понятието "приходи" ще означава печалби, дивиденти, лихви, роялти, лицензионни такси и други законно получени доходи от инвестициите.
3. Понятието "инвеститор" ще означава:
а) физическо лице, което е гражданин на едната договаряща се страна в съответствие с нейното законодателство и което инвестира на територията на другата договаряща се страна;
б) всяка компания, организация, дружество или друга форма на сдружаване, регистрирана или учредена в съответствие със законодателството на едната договаряща се страна и със седалище на територията на тази договаряща се страна, независимо дали е, или не е юридическо лице;
в) всяко юридическо лице, установено и със седалище извън юрисдикцията на едната от договарящите се страни и контролирано от инвеститор на другата договаряща се страна.
4. Понятието "без неоправдано забавяне" ще означава такъв период, какъвто нормално се изисква за извършване на необходимите формалности за превода на плащанията. Споменатият период ще започне от деня, в който молбата за превода е била подадена, и не може да надхвърля един месец.
5. Понятието "територия" ще означава държавната територия на Република България, от една страна, и на Република Австрия, от друга страна, включително териториалното море, както и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, върху която съответната държава упражнява суверенни права или юрисдикция в съответствие с международното право.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...