По вид документ > Нормативни актове - отменени > Международноправни актове > Договори > ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ДОГОВОР между Република България и Чешката република ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021г.

(Ратифициран със закон, приет от 38-о Народно
събрание на 16 юни 1999 г. - ДВ, бр. 57 от 1999 г.
В сила от 30 септември 2000 г.)
Обнародван, ДВ, бр. 77 от 19 септември 2000 г., отм., ДВ, бр. 5 от 19 Януари 2021 г.

 

history Република България и Чешката република, наричани "договарящи страни",
в желанието си да засилят икономическото сътрудничество между двете държави на основата на взаимна изгода,
възнамерявайки да създават и поддържат благоприятни условия за инвестиции от инвеститори на едната държава на територията на другата държава, и
съзнавайки, че насърчаването и взаимната защита на инвестициите стимулират инициативите в тази област,
се договориха за следното:

history Член 1
Определения
За целите на този договор:
1. Понятието "инвестиция" ще означава всякакъв вид вложение, инвестирано във връзка с икономически дейности от инвеститор на едната договаряща страна на територията на другата договаряща страна в съответствие със законите и разпоредбите на последната, и ще включва по-специално, но не изключително:
а) права върху движимо и недвижимо имущество и всякакви други вещни права;
b) акции, дялове или други ценни книжа или всяка друга форма на участие в дружества;
c) парични искове или искове за каквото и да е изпълнение, имащо икономическа стойност, свързана с инвестиция;
d) права на интелектуална собственост, включително авторски права, търговски марки, патенти, промишлени образци, технологически процеси, ноу-хау, търговски тайни, търговски наименования и гуд уил, свързани с инвестиция;
e) стопански концесии, дадени по силата на закон, съгласно договор или административен акт на компетентен държавен орган и по-специално за търсене, разработване, извличане или експлоатация на природни ресурси.
Никаква последваща промяна във формата, в която инвестициите са направени, няма да засегне тяхната същност като инвестиции, при условие че тази промяна не противоречи на законите на договарящата страна, на чиято територия са направени инвестициите.
2. Понятието "инвеститор" ще означава всяко лице, което инвестира на територията на другата договаряща страна и което е:
- физическо лице, което е гражданин на договаряща страна в съответствие с нейното национално законодателство; или
- всяко дружество, фирма, организация или асоциация, със или без статут на юридическо лице, учредена или създадена в съответствие със законодателството на една договаряща страна със седалище на нейна територия.
3. Понятието "приходи" ще означава законно получените суми от инвестиция и включва, по-специално, но не изключително, печалби, лихва, прираст на капитала, акции, дивиденти, хонорари или такси.
4. Понятието "територия" ще означава:
а) по отношение на Република България:
територията под суверенитета на Република България, включително териториалното море, както и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, върху която Република България упражнява суверенни права или юрисдикция в съответствие с международното право;
b) по отношение на Чешката република:
територията, върху която Чешката република упражнява в съответствие с международното право суверенни права и юрисдикция.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...