По вид документ > Нормативни актове - отменени > Международноправни актове > Договори > ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Република Гърция ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ВЗАИМНА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021г.

(Ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание
на Република България на 16 март 1995 г. - ДВ, бр. 28
от 1995 г. В сила от 29 април 1995 г.)
Обнародван, ДВ, бр. 102 от 21 ноември 1995 г., отм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2021г.

 

history Правителството на Република България и правителството на Република Гърция,
наричани по-долу "договарящи се страни",
желаейки да засилят икономическото сътрудничество във взаимен интерес на двете страни на дългосрочна основа,
поставяйки си за цел да създадат благоприятни условия за инвестиции на инвеститори на която и да е договаряща се страна на територията на другата договаряща се страна,
признавайки, че насърчаването и защитата на инвестициите на основата на този договор ще стимулира инициативите в тази област,
се договориха, както следва:

history Член 1
Определения
По смисъла на този договор:
1. Терминът "инвестиция" означава всякакъв вид актив, инвестиран от инвеститор на едната договаряща се страна на територията на другата договаряща се страна в съответствие с нейното законодателство, и по-специално включва:
(а) движимо и недвижимо имущество и всякакви други имуществени права, като например ипотеки, залози или право на запор;
(б) акции, дялове и облигации на компания, както и всякаква друга форма на участие в компания;
(в) вземания за пари или други права, свързани с услуги по силата на договор, имащи финансова стойност;
(г) права в областта на интелектуалната собственост, гуд уйл, технологични процеси и ноу-хау;
(д) стопански концесии, предоставени по силата на закон или съгласно договор, включително концесии, свързани с търсене, преработка, извличане или експлоатиране на природни ресурси;
(е) права върху стоки, придобити в очакването или използвани с цел извличане на икономическа изгода или за стопански цели, които съгласно лизингов договор в съответствие с националното законодателство, приложимо по отношение на специалния лизингов договор, са предоставени на разположение на наемател на територията на едната договаряща се страна от собственик, който е гражданин на другата договаряща се страна, или юридическа личност със седалище на територията на тази договаряща се страна.
2. Терминът "приходи" означава всички законни суми, получени от инвестиция, и в частност включва печалби, лихви, доходи от прираст на капитал, дивиденти, авторски и лицензионни възнаграждения и хонорари.
3. Терминът "инвеститор" обхваща по отношение на:
(а) Република България:
физически лица, притежаващи статут на граждани на Република България съобразно нейното законодателство;
всякаква компания, фирма, дружество, организация или асоциация със или без юридическо лице, регистрирана или учредена в съответствие със законодателството на Република България, със седалище на нейната територия;
(б) Република Гърция:
физически лица, притежаващи статут на граждани на Република Гърция, съобразно нейното законодателство; и
юридически лица, учредени в съответствие с гръцкото законодателство.
4. Терминът "територия" означава територията под суверенитета на Република България, от една страна, и на Република Гърция, от друга страна, включително и морските пространства, както и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, по отношение на които съответната държава упражнява суверенни права или юрисдикция в съответствие с международното право.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...