По вид документ > Нормативни актове - отменени > Международноправни актове > Договори > ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО ИСПАНИЯ ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ДОГОВОР между Република България и Кралство Испания ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДВ. бр. 5 от 19.01.2021г.

(Ратифициран със закон, приет от 38-о Народно
събрание на 16 януари 1997 г. - ДВ, бр. 9 от
1997 г. В сила от 22 април 1998 г.)
Обнародван, ДВ, бр. 69 от 17 юни 1998 г., отм., ДВ, бр. 5 от 19 Януари 2021 г.

 

history Република България и Кралство Испания, наричани по-долу договарящи страни,
в желанието си да засилват взаимоизгодното икономическо сътрудничество между двете държави,
възнамерявайки да създадат благоприятни условия за инвестиции, направени от инвеститори на всяка от договарящите страни на територията на другата договаряща страна,
и
признавайки, че насърчаването и защитата на инвестициите в съответствие с този договор ще стимулират инициативите в тази област,
се договориха за следното:

history Член 1
Дефиниции
За целите на този договор,
1. Понятието "инвеститор" означава:
а) всяко лице, което, в случая на Кралство Испания, е гражданин на или с местожителство в Испания в съответствие с испанското законодателство и, в случая на Република България, всяко лице, което е гражданин на Република България в съответствие с действащото й законодателство;
б) всяка компания, фирма, сдружение, организация или асоциация, която е или не е юридическо лице, регистрирана или учредена в съответствие със законите на всяка от договарящите страни със седалище на нейна територия.
2. Понятието "инвестиция" означава всякакъв вид вложения, придобити в съответствие със законодателството на приемащата инвестицията страна, и по-специално включват:
акции и други форми на участие в дружества;
права на вземания, включващи всеки заем, капитализиран или не, и всякакви други права, имащи икономическа стойност;
движимо и недвижимо имущество и всякакви други имуществени права, като ипотеки, залози или други вещни права;
авторски права, права в областта на индустриалната и интелектуалната собственост (като патенти, лицензи, промишлени образци, търговски марки и търговски наименования), технически процеси, ноу-хау и гуд уил;
права, дадени със закон или по силата на договор за упражняване на икономически дейности, като по-специално правата за търсене, обработка, извличане и експлоатация на природни ресурси.
3. Понятието "приходи" засяга доход, произтичащ от инвестиция съгласно определението, дадено по-горе, и включва по-специално, но не изключително, печалби, дивиденти и лихви.
4. Понятието "територия" означава държавната територия и териториалното море на всяка от договарящите страни, както и изключителната икономическа зона и континенталния шелф, простиращи се отвъд границите на териториалните води на всяка от договарящите страни, върху които те имат или могат да имат юрисдикция или суверенни права съгласно международното право и съответното им национално законодателство.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...