По тематика > Труд и работна заплата > Образци и формуляри > Примерни длъжностни характеристики > Строителен работник (Началник на отдел „Строителен”)
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Строителен работник (Началник на отдел „Строителен”)

Публикувано на 23.12.2005

    ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

   Забележка. С необходимите изменения и допълнения тази примерна длъжностна характеристика може да бъде използвана като основа за разработване на длъжностната характеристика за изпълнение на други специфични длъжности в дружеството, като „Началник на отдел „Строителен”, както и на други специалисти със сходни функции.

  

   УТВЪРДИЛ:…………………
(Управител)

  

   …………………………………………………………………………………..

   ..............................................................................................................................
(Наименование и адрес на дружеството или на самостоятелното поделение)

   Код по НКИД: ……..

  

  
І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА

  

1. Наименование на длъжността СТРОИТЕЛЕН РАБОТНИК
2. Структурно звено Дирекция “Административно-стопанска” Отдел “Ремонт и поддръжка”
3. Клас по НКП Седми – Квалифицирани производствени работници
4. Код по НКПД 7129-2012


   ІІ. ЙЕРАРХИЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ

  
1. Непосредствен ръководител Началника на отдел “Ремонт и поддръжка”.
2. Непосредствено подчинени Няма
3. Функционални връзки В ежедневната работа е във връзка и взаимоотношение с другите работници от отдела, както и с други работници, служители и ръководители от дирекцията и от дружеството.
4. Спорни въпроси Възникналите при работата спорни въпроси се решават от Началника на отдел “Ремонт и поддръжка”.
4. Служебни връзки извън дружеството При изпълнение на задълженията си поддържа връзки със снабдители и ремонтни работници във връзка с изпълняваната работа.
5. Отчет и контрол За работата си се отчита пред Началника на отдел “Ремонт и поддръжка”.


   ІІІ. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

   Строителният работник има следните основни длъжностни задължения.
1. Извършва строителни и довършителни работи по ремонта и поддръжката на сградния фонд и помещенията на дружеството.
2. Постоянно следи за състоянието на сградите и помещенията на дружеството.
3. При възникнала необходимост за ремонт, както и при аварийна ситуация информира Началника на отдел “Ремонт и поддръжка” за взимане на необходимите мерки.
4. Участва в подготвителните работи и извършва необходимите строително-ремонтни работи по сградите и помещенията на дружеството, а при извършване на ново строителство изпълнява задачи съобразно професионалната си компетентност.
5. Грижи се за реда на строителната площадка и за ежедневното й почистване и изхвърляне на строителните отпадъци.
6. Прави заявки за необходимите строителни материали и ги изразходва с грижата на добър стопанин, без да допуска разхищаване и нецелесъобразно използване.
7. Следи за състоянието и за изправността на предоставената му строителна техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване.
8. Следи за спазването на строителните норми и изисквания при изпълнение на ремонтните работи и новото строителство.
9. Спазва изискванията за безопасна работа и пожарна безопасност.
10. При изпълнение на задълженията си носи изискващото се работно и специално облекло и предписаните лични предпазни средства.
11. Изпълнява и други задължения, възложени от Началника на отдел “Ремонт и поддръжка” и от ръководителите на дружеството, свързани с работата му.

  
ІV. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

   При изпълнение на своите задължения строителният работник по поддръжката носи следните основни отговорности:

  
Отговорност Риск при неизпълнение
1. Отговаря за качеството на извършваните от него строително-ремонтни работи в дружеството Висок
2. Носи отговорност за реда на строителната площадка и състоянието на предоставените му техника, материали и инструменти Висок
3. Носи предвидената в нормативната уредба материална отговорност във връзка с опазването и целесъобразното използване на поверените му машини, инструменти и материали Висок
4. Отговаря за правилното използване и безаварийната работа на лично поверената му техника и оборудване, сигнализира при повреда и авария Среден
5. Носи отговорност за спазване правилата за безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност при извършване на строително – ремонтните работи Висок


   V. НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

   При изпълнение на задълженията си строителният работник трябва добре да познава и използва.
1. Да познава общите и специфичните изисквания и правила за изпълнение на строителните и ремонтните работи.
2. Да притежава необходимите познания, умения и правоспособност (когато такава се изисква) за използване на поверената му строителна техника и инструменти и за изпълнение на строително-ремонтните работи.
3. Да може да разчита елементарни схеми и чертежи за изпълнение на строителните работи.
4. Да познава и спазва изискванията за безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

  
VІ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Кандидатът за строителен работник трябва да удовлетворява следните минимални изисквания
1. Да притежава образование основно, с предимство се ползват завършилите строителни специалности в средни училища и ПТУ.
2. Да отговаря на квалификационните изисквания за длъжността.
3. Да има защитена правоспособност и придобита квалификация за заваръчни работи и за други дейности, които се извършват в хода на изпълняваните строително – ремонтни работи.

  
VІІ. ЛИЧНОСТНИ ИЗИСКВАНИЯ
Строителният работник по поддръжката трябва да отговаря на следните личностни изисквания
1. Да проявява висока трудова и технологична дисциплина
2. Да проявява нужното умение и желание за работа в екип
3. Да има нужната инициативност, да проявява бърза и правилна реакция при възникване на сложни и непредвидени ситуации.
4. Да е физически здрав и да не боледува от заболявания, противопоказани за изпълняваните строително-ремонтни работи.

  

   Настоящата длъжностна характеристика е в сила от ....................... 200.. г.

   ___________________________________________________________________

  
Разработил: ......................................Съгласувал: ................................
(Подпис)(Подпис)

   ____________________________________________________________________

  
Запознат съм с длъжностната характеристика:

   ……………………………. …………………………..
(Дата)(Подпис на служителя)

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!