По тематика > Данъци > Справочник > Размер, срокове, санкции по данъчните закони > ЗДДС - 2013 г. > Срокове по ЗДДС - 2013
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Срокове по ЗДДС - 2013

Публикувано на 12.03.2013

    

Задължение Срок
І. Регистрация и дерегистрация
1. Регистрация
1.1. Задължителна
По чл. 96, ал. 1 от ЗДДС (достигнат облагаем оборот 50 000 лв. за период, не по-дълъг от 12 текущи месеца) 14-о число на месеца, следващ данъчния период
За ВОП по чл. 99, ал. 1 и 2 от ЗДДС (достигната облагаема стойност 20 000 лв. на ВОП за текущата година) не по-късно от 7 дни от възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на ВОП за годината на лицето надвишава 20 000 лв.
1.2. По избор по желание на ДЗЛ, но не по-рано от 24 месеца, следващи месеца на предишен отказ за регистрация
1.3. Дата на регистрация датата на връчване на акта за регистрация
1.4. Подаване на регистрационен опис за активите по смисъла на ЗСч с право на данъчен кредит по чл. 74 или чл. 76 от ЗДДС не по-късно от 45 дни от датата на регистрацията
1.5. Специфични случаи на регистрация
По чл. 98, ал. 1 от ЗДДС от лице, което за текущата календарна година е извършило дистанционни продажби по чл. 14 от ЗДДС  на стойност 70 000 лв. не по- късно от 7 дни преди датата на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби на лицето за текущата година достига тази стойност
Задължителна регистрация в резултат на преобразуване (придобиване на стоки и услуги от регистрирано лице на основание чл. 10, ал. 1 от ЗДДС) в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 10 за регистрация в търговския регистър
При доставка на стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на доставчик, установен в друга държава членка (чл. 97, ал. 1 от ЗДДС) 7-дневен срок от възникване на данъчното събитие за доставката
По чл. 97а за ДЗЛ по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС:
При получаване на облагаеми доставки на услуги с местоизпълнение на територията на страната, данъкът за които е изискуем от получателя по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗДДС заявлението за регистрация следва да е подадено не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката на услугата става изискуем (направено авансово плащане или възникнало данъчно събитие)
При предоставяне на облагаеми доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с местоизпълнение на територията на друга държава членка заявлението за регистрация следва да е подадено не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката на услугата става изискуем (направено авансово плащане или възникнало данъчно събитие)
2. Дерегистрация
2.1. Задължителна (на основание чл. 107, т. 1 - 4 от ЗДДС) 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 107 от ЗДДС
2.2. По избор (при условията на чл. 108 от ЗДДС) по избор на лицето
2.3. Дата на дерегистрация, извършена:
По инициатива на лицето датата на връчване на акта за дерегистрация
По инициатива на органа по приходите (според обстоятелствата ) датата на възникване на обстоятелствата по чл. 107 от ЗДДС  или датата на връчване на акта за дерегистрация
2.4. Доставка за последния данъчен период преди дерегистрацията (по реда на чл. 111 от ЗДДС) срокът за подаване на справката-декларация за този период
ІІ. Издаване на данъчни и други документи
1. Фактури и известия към фактури:
1.1. По чл. 113 от ЗДДС 1.2. При документиране на: 1) доставки с място на изпълнение на територията на страната; 2) доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка, ако нямат там обект, който взема участие в доставката или са установени там; 3) доставки с място на изпълнение на територията на трета страна или територия; 1.3. Когато данъкът е изискуем от получателя не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката или на авансово плащане прилагат се правилата на документиране от глава единадесета от ЗДДС (в сила от 01.01.2013 г.) във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка; в този случай във фактурата се вписва “обратно начисляване”, както и  основанието за това (чл. 114, ал. 4 от ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г.)
1.4. Фактури за доставки по глава седемнадесета от ЗДДС във фактурата и в известието към фактурата дилърът вписва “режим на облагане на маржа - стоки втора употреба” или “режим на облагане на маржа - произведения на изкуството” или “режим на облагане на маржа - предмети за колекции и антикварни предмети” (чл. 148, ал. 1 от ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г.)
1.5. При ВОД:
Фактури (доставки по чл. 51, ал. 1 от ЗДДС) не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие
1.6. Известия към фактури по чл. 113 от ЗДДС не по-късно от 5 дни от датата на възникване на обстоятелствата, налагащи корекция на данъчната основа
2. Протоколи
2.1. Протоколи по чл. 117, ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от ЗДДС (начисляване и съответно коригиране размера на данъка за доставки по глава осма от закона) не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е изискуем, или от датата на възникване на обстоятелствата за корекцията му
2.2. Протокол по чл. 116, ал. 4 от ЗДДС (при корекция на погрешно съставени или поправени фактури и известия към фактурите) при възникване на обстоятелствата за анулиране или констатиране на грешката
2.3. Данъкът за доставката на обща туристическа услуга се начислява с издаване на протокол, а във фактурата и известието към нея се вписва “режим на облагане на маржа - туристически услуги” (чл. 142, ал.1 от ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г.)
2.3. Протоколи при корекции на ползван данъчен кредит:
По чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС (корекции по чл. 79, ал. 1 и 3 от ЗДДС) най-късно на последния ден от данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата за корекцията
По чл. 66, ал. 4 от ППЗДДС (корекции по чл. 79, ал. 2 от ЗДДС) най-късно на последния ден от последния данъчен период на годината, през която са възникнали обстоятелствата за корекцията
По чл. 66, ал. 6  от  ППЗДДС (корекции по чл. 79, ал. 10 от ЗДДС) най-късно на последния ден на данъчния период, през който данъкът за безвъзмездната ВОД е станал изискуем
По чл. 67 от  ППЗДДС (корекции по чл. 79, ал. 8 от ЗДДС) Дава се право на регистрираните лица, за стоките и услугите, за които не са приспаднали данъчен кредит при придобиването им, тъй като при тяхната покупка са били предназначени за извършване на освободени доставки и или за дейност извън независима икономическа дейност, да имат право да приспаднат данъчен кредит, в случай че променят предназначението на същата – за облагаеми доставки (в сила от 01.01.2013 г.) на последния ден от данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата за корекцията
2.4. Протокол по чл. 77, ал. 4 от ППЗДДС при дерегистрация (по образец № 9 от приложенията към правилника) срокът за подаване справката-декларация за последния данъчен период преди дерегистрацията
2.5. Протокол по чл. 87 от ППЗДДС (начисляване на ДДС за обща туристическа услуга) най-късно на 15-ия ден от възникване на данъчното събитие
2.6. Протокол по чл. 90, ал. 1 от ППЗДДС (начисляване на ДДС от дилъри на стоки втора употреба за извършени доставки по глава седемнадесета от ЗДДС) в края на всеки данъчен период
2.7. Протокол по чл. 163б от ЗДДС (при получени доставки на отпадъци от физически лица) съставя се най-късно на последния ден от съответния данъчен период
3. Отчети за извършени продажби през данъчния период:
По чл. 119 от ЗДДС (при доставки, за които издаването на фактура или протокол не е задължително) най-късно на последния ден на данъчния период
По чл. 120 от ЗДДС (при доставки със специален ред на облагане по глава шестнадесета, седемнадесета и деветнадесета от закона) най-късно на последния ден на данъчния период
4. Регистри
По чл. 121, ал. 8 от  ППЗДДС (регистри за стоките по чл. 7, ал. 5, т. 8–10 и чл. 13, ал. 4, т. 8–10 от ЗДДС) текущо в съответния данъчен период
При ВОД на ново превозно средство с получател данъчно незадължено лице в друга държава членка (за тримесечен период) до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, което се регистрира
5. Декларации
5.1. Справка-декларация:
По чл. 125 от ЗДДС Важно! Когато някой от отчетните регистри съдържа повече от пет записа, тогава справка-декларацията и отчетните регистри се подават задължително по електронен път при условията и по реда на ДОПК. Задължението да се подават на магнитен и оптичен носител отпада. до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася декларацията
По чл. 126 от ЗДДС (при неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри) в срока за подаване на декларацията за периода
По реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС при установяването на допуснатата грешка или неотразен документ
5.2. VIES декларация до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася декларацията
5.3. По реда на чл. 168, ал. 1 от ЗДДС (придобиване на ново превозно средство от нерегистрирано лице) 14-о число на месеца, през който данъкът за доставката е станал изискуем (съответно по чл. 51 или чл. 63 от ЗДДС)
ІІІ. Отразяване на получени данъчни документи в счетоводството не по-късно от 3 месеца след издаването на документа
ІV. Съхранение на данъчни документи 5 години от изтичане на дънъчния период, за който се отнасят
V. Начисляване, внасяне, приспадане и възстановяване на ДДС
1. Начисляване на данъка:
По чл. 25, ал. 5 от ЗДДС (на датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4 на чл. 25 от ЗДДС или при авансово плащане – без такова за ВОД) в 5-дневен срок от възникване на данъчното събитие
При доставки по глава осма от ЗДДС (данък, изискуем от получателя на ВОП и доставки по реда на чл. 82 от ЗДДС) в 15-дневен срок от датата, на която данъкът е станал изискуем
С общ протокол за доставки по чл. 163а от ЗДДС с доставчици физически лица последният ден на съответния данъчен период
2. Внасяне на данъка в 14-дневен срок от изтичане на данъчния период, в който е възникнало задължението
3. Приспадане на данъка:
По реда на чл. 73 от ЗДДС в данъчния период за възникване на правото за приспадане, но не по-късно от три данъчни периода след това (чл. 71, ал. 1 от ЗДДС)
По реда на чл. 73а от ЗДДС (доставки с право за неспазване срока по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС) в данъчния период, през който данъкът е станал изискуем, като се прилага чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС
4. Възстановяване на данъка:
По реда на чл. 92, ал. 1 на ЗДДС в 30-дневен срок от подаване на последната справка-декларация след изтичане на периодите за приспадане
По реда на чл. 92, ал. 3 на ЗДДС в 30-дневен срок от подаването на последната справка-декларация с данък за възстановяване
При започнала ревизия срокът за издаване на ревизионния акт (освен при случаите с гаранции или обезпечения по чл. 92, ал. 8  от ЗДДС)
VІ. Внасяне на данък от нерегистрирани лица
1. При ВОП на:
Ново превозно средство по чл. 13, ал. 2 от ЗДДС 14-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът за доставката е станал изискуем
Акцизни стоки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС


   Забележка: Във всички случаи на данъчни задължения, сумата им се приема за внесена на датата, на която е постъпила в сметката на съответната ТД на НАП.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!