По тематика > Данъци > Справочник > Размер, срокове, санкции по данъчните закони > ЗДДС - 2013 г. > Санкции по ЗДДС - 2013
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Санкции по ЗДДС - 2013

Публикувано на 12.03.2013

    

Нарушение Данъчно задължени лица Санкция Нормативно основание
1. При неподаване на заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в установените от закона срокове Физически лица, които не са търговци глоба или имуществена санкция  в размер от 500 до 5000 лв. чл. 178 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
2. При неподаване на справка-декларацията по чл. 125, ал. 1, декларацията по чл. 125, ал. 2, отчетните регистри по чл. 124, декларацията по чл. 157, ал. 2 или при неподаване в предвидените срокове Физически лица, които не са търговци глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв. чл. 179 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
3. При неначисляване на данък в предвидените от закона срокове Физически лица, които не са търговци глоба или  имуществена санкция в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. чл. 180, ал. 1 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
4. При неначисляване на данък, тъй като не е подадено заявление за регистрация и не е направена регистрация в срок по този закон Физически лица, които не са търговци глоба или имуществена санкция в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. чл. 180, ал. 2 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
5. При начисляване на данъка в периода, следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде начислен Физически лица, които не са търговци глобата, съответно имуществената санк­ция е в размер 25 на сто от данъка, но не по-малко от 250 лв. чл. 180, ал. 3 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
6. При неначисляване в срок на данък от регистрирано лице, което е длъжно да начисли, когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит Физически лица, които не са търговци глоба или имуществена санкция в размер 5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 лв. чл. 180а, ал. 1 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
7. При неначисляване на данък поради това, че лицето не е подало заявление за регистрация и не се е регистрирало по този закон в срок Физически лица, които не са търговци глоба или имуществена санкция в размер 5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 лв. чл. 180а, ал. 2 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
8. При нарушение по т. 6, когато регистрираното лице е начислило данъка в периода, следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде начислен Физически лица, които не са търговци глоба или имуществена санкция в размер до 2 на сто от данъка, но не по-малко от 25 лв. чл. 180а, ал. 3 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
9. В случаите по т. 6, когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 в срок до два месеца от края на месеца, в който е следвало да начисли данъка Физически лица, които не са търговци глоба или имуществена санкция в размер от 100 до 300 лв. чл. 180а, ал. 4 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
10. При повторно нарушение по т. 6 и т. 7 Физически лица, които не са търговци глоба или имуществена санкция в размер 20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500 лв., а в случаите по т. 9 - от 200 до 600 лв. чл. 180а, ал. 5 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
11. При повторно нарушение по т. 3 и 4 Физически лица, които не са търговци глоба или имуществена санкция в двукратния размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв. чл. 180, ал. 4 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
12. При неподаване на информация от отчетните регистри или подаване на информация на магнитен или оптичен носител, различна от посочената в отчетните регистри Физически лица, които не са търговци глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв. чл. 181, ал. 1 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
13. При повторно нарушение по т. 12 Физически лица, които не са търговци глоба или имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв. чл. 181, ал. 2 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
14. При неиздаване на данъчен документ или неотразяване на издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер Физически лица, които не са търговци глоба или имуществена санкция в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв. чл. 182, ал. 1 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
15. При издаване или отразяване на данъчния документ в периода, следващ данъчния период, в който документът е следвало да бъде издаден или отразен Физически лица, които не са търговци глоба, съответно имуществена санкция в размер 25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв. чл. 182, ал. 2 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
16. Нерегистрирано по този закон лице издава данъчен документ, в който посочва данък Физически лица, които не са търговци глоба или имуществена санкция  в размер на посочения в документа данък, но не по-малко от 1000 лв. чл. 183, ал. 1 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
17. При повторно нарушение по т. 16 Физически лица, които не са търговци глоба или имуществена санкция в двукратния размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв. чл. 183, ал. 2 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
18. При неподаване на декларацията по чл. 168, ал. 2 или неподаване в срок Физически лица, които не са търговци глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. чл. 184, ал. 1 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
19. При повторно нарушение по т. 18 Физически лица, които не са търговци глоба, съответно санкция в размер от 5000 до 20 000 лв. чл. 184, ал. 2 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
20. При неиздаване на фискална касова бележка (фискален бон) Физически лица, които не са търговци глоба в размер от 100 до 500 лв. чл. 185, ал. 1 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.
21. При нарушаване на реда и начина за одобряване на типа, регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация, или отчитане, или съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства, или сервизно обслужване на фискалните устройства или не изпълнява изискванията за дистанционна връзка с Националната агенция за приходите, или не подаде данните по чл. 118, ал. 8 на датата на настъпване на задължението за подаването им. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по т. 20 Физически лица, които не са търговци глоба в размер от 300 до 1000 лв. чл. 185, ал. 2 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ имуществена  санкция в размер от 3000 до 10 000 лв.
22. В случаите по т. 20, когато е задължително издаването на фискална касова бележка (фискален бон) и се приеме плащане, без издаването на такава Физически лица, които не са търговци глоба от 100 до 500 лв. чл. 185, ал. 3 от ЗДДС
23. При повторно нарушение по т. 20 Физически лица, които не са търговци глоба от 200 до 1000 лв. чл. 185, ал. 4 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ имуществена санкция  от 1000 до 4000 лв.
24. При повторно нарушение по т. 21 Физически лица, които не са търговци глоба от 600 до 2000 лв. чл. 185, ал. 5 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ имуществена санкция  от 6000 до 20 000 лв.
25. При неизпълняване на задължението за съхраняване на фискалната касова бележка (фискалния бон) до напускането на обекта Физически лица, които не са търговци глоба в размер 5 лв., която се събира на място с квитанция чл. 185, ал. 6 от ЗДДС
26. При невнасяне в срок на изискуемия  се данък от лице - платец на данъка по чл. 91, ал. 1 и 2 Физически лица, които не са търговци глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв. чл. 189, ал. 1 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
27. При повторно нарушение по т. 26 Физически лица, които не са търговци глоба или имуществена санкция в размер на невнесения данък, но не по-малко от 4000 лв. чл. 189, ал. 2 от ЗДДС
Юридически лица и ЕТ
28. При невъзстановяване на данък в предвидения срок, когато условията по този закон за възстановяването му са налице Орган по приходите глоба в размер от 500 до 2000 лв. чл. 190, ал. 1 от ЗДДС
29. При повторно нарушение по т. 28 Орган по приходите глоба в размер от 1000 до 4000 лв. чл. 190, ал. 2 от ЗДДС
30. При задължение за начисляване на ДДС, ако то не се начисли или се начисли данък в по-малък размер, както и ако се освободят стоки от митнически контрол без заплащане на дължимия данък Митнически орган глоба в размер от 500 до 2000 лв. чл. 191, ал. 1 от ЗДДС
31. При повторно нарушение по т. 30 Митнически орган глоба в размер от 1000 до 4000 лв. чл. 191, ал. 2 от ЗДДС

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!