По вид документ > Писма и указания > Министерство на финансиите > 2011 г. > ДДС № 12/29.12.2010 г. ОТНОСНО: Годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2010 г. и изготвяне на оборотни ведомости през 2011 г.
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ДДС № 12/29.12.2010 г. ОТНОСНО: Годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2010 г. и изготвяне на оборотни ведомости през 2011 г.

Публикувано на 25.02.2011

ДИРЕКЦИЯ “ДЪРЖАВНО СЪКРОВИЩЕ”

    С настоящите указания се определят редът, сроковете и процедурите за годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2010 г. съгласно чл. 37, ал. 8 от Закона за счетоводството и представянето на оборотните ведомости и друга отчетна информация за консолидиране в Министерството на финансите във връзка с чл. 33, ал. 6 от Закона за счетоводството, както и публикуването на информация от годишните финансови отчети за 2010 г. съгласно изискванията на § 24, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. В указанията се третират и въпроси, свързани с изготвянето и представянето през 2011 г. на тримесечни оборотни ведомости.
I. Процедури преди изготвяне на оборотните ведомости
1. Напомняме, че текущо през 2010 г. не следва да са извършвани процедури по приключване на приходните и разходните сметки от раздели 6 и 7 със сметките от групи 11, 12 и 13 на Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП). В случай че това е направено, тези операции не следва да се вземат предвид при изготвянето на оборотната ведомост, която ще се представя чрез първостепенния разпоредител в МФ и Сметната палата.
2. При изготвянето на сборната оборотна ведомост, която подлежи на представяне в МФ и Сметната палата, следва да са осчетоводени всички разходи и приходи, отнасящи се за 2010 г. В тази връзка за тяхното осчетоводяване да се ползват разпоредбите на т. 48-49 от ДДС № 20/2004 г.
3. Напомняме, че доколкото случаите на предоставено безвъзмездно право на ползване на активи подлежат на отчитане на база на подхода на приписаните приходи и разходи, преди операциите по годишното приключване на сметките следва да се приложат съответните процедури, регламентирани в т. 17.13 - 17.16 от ДДС № 20/2004 г.
4. Разходите за провизии за персонал се начисляват по реда на т. 19.7 от ДДС № 20/2004 г. като се дебитира сметка 6047 срещу кредитиране на сметка 4230.
5. Редът и начинът на отчитане на останалите провизии за задължения са регламентирани в т. 37 от ДДС № 20/2004 г.
6. В баланса на реда “3. Прираст/намаление в нетните активи за периода” (шифър 0403) в съответните колони за начален баланс (данните за предходната година) следва да фигурира сумата, представляваща разлика между салдата на сметките от раздели 6 и 7 към 31.12.2009 г. преди приключвателните операции (т.е. сумата, фигурираща в баланса за 2009 г. в тази позиция – шифър 0403 в съответните колони за краен баланс). Аналогично в съответните колони за начален баланс на позициите – шифри 0401 и 0402, следва да фигурират салдата на сметките от гр. 10 (за шифър 0401) и гр. 11 (за шифър 0402) към 31.12.2009 г. преди приключвателните операции за 2009 г.
II. Изготвяне на оборотни ведомости и друга информация съгласно чл. 33, ал. 6 от Закона за счетоводството
7. За целите на консолидиране в МФ на счетоводната информация за активите, пасивите, приходите и разходите на бюджетните предприятия съгласно чл. 33, ал. 6 от Закона за счетоводството следва да се изготвят оборотни ведомости поотделно за трите отчетни групи (стопански области) с данни за състоянието по счетоводните сметки преди операциите по приключването съгласно раздел III. Данните в оборотните ведомости се представят на ниво синтетични счетоводни сметки (сметките с четириразряден номер).
8. Отчетните данни за 2010 г. на държавните висши училища (ДВУ) и БАН се обобщават и представят от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) отделно от данните на включените в бюджета на МОМН разпоредители, аналогично на обобщаването на касовите отчети на ДВУ и БАН. Аналогично се процедира от Министерството на отбраната (МО) по отношение на отчетните данни за 2010 г. на държавните висши военни училища (ДВВУ).
9. Отчетните данни за 2010 г. за приходите, разходите, активите и пасивите на Националния фонд към Министерството на финансите се обобщават и представят аналогично на периодичните и годишните касови отчети. Отчетните данни на бенефициентите – бюджетни предприятия, във връзка с получаването и разходването на средства от структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд чрез Националния фонд, както и на администрираните от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” средства от европейски фондове, включително и на свързаното с тях национално съфинансиране, се включват в консолидираната отчетност на съответния първостепенен разпоредител съгласно изискванията на ДДС № 06/2008 г. и ДДС № 07/2008 г.
10. Освен сборните оборотни ведомости за 2010 г. подлежат на изготвяне и представяне в МФ по реда на чл. 33, ал. 6 от Закона за счетоводството:
10.1. Информация за структурата на себестойността на дейностите, отчитани по сметки от група 65 - изготвя се по отделни отчетни групи (стопански области). Следва да се има предвид, че това не е справка за кореспонденция между сметки от гр. 60 и 65. Напомняме, че съгласно т. 50 и 51 от ДДС № 20/2004 г. не се допуска кореспонденция между сметките от гр. 60 и гр. 65.
10.2. За целите на представянето на данните за вземанията и задълженията в баланса на електронния носител по т. 11 се попълва и справка за провизии и корективи на определени вземания и задължения.
10.3. За целите на представянето на данните за начален баланс на елементите на Раздел А “Капитал в бюджетните предприятия” от пасива на баланса на електронния носител по т. 11 се попълват данни за салдата по сметки от гр. 10 и 11 и нетното салдо на сметките от раздели 6 и 7 към 31.12.2009 г. преди приключвателните операции за 2009 г.
11. Първостепенните разпоредители изготвят сборните оборотни ведомости и справките по т. 10 по определена от МФ – дирекция “Държавно съкровище” форма, на електронен носител (файл - XLS формат). Файлът на макета е публикуван на интернет страницата на МФ – на адрес: http://www.minfin.bg/bg/page/31.
12. Напомняме, че за годишните финансови отчети за 2010 г. на бюджетните предприятия се прилага формата и съдържанието на годишния финансов отчет, определени съгласно т. 15 от Заповед № ЗМФ 60/20.01.2005 г. на министъра на финансите. Сборният баланс е включен в електронния носител по т. 11. Изготвянето и представянето на информацията по реда на този раздел и раздел IV не отменят задължението на бюджетните предприятия да изготвят и представят съответните статистически формуляри в рамките на регламентираните със Закона за статистиката ред и срок.
13. Първостепенният разпоредител организира процеса по обобщаването на отчетната информация по този раздел на подведомствените си разпоредители. В хода на обобщаването на счетоводните данни може да се ползва формата по т. 11 или да се определи друг ред и форма, в зависимост от броя и структурата на подведомствените разпоредители, софтуерна и хардуерна осигуреност и други фактори, влияещи върху процеса на обобщаване на счетоводните данни. При всички случаи необходимите данни следва да се осигурят на първостепенния разпоредител за изготвянето от него на изискваната счетоводна информация, както и за спазването на изискванията на т. 29 и 30 за съхраняването на информацията на електронен носител (файла по т. 11).
III. Годишно приключване на счетоводните сметки
14. Приключването на сметките по този раздел се извършва от бюджетното предприятие, след като е осигурена информацията за изготвяне на оборотната ведомост и справките по раздел II.
15. Сметките се приключват по реда на т. 59 от ДДС № 20/2004 г.
ІV. Ред и срокове за представяне на сборните оборотни ведомости и информацията по раздел II в МФ и Сметната палата
16. Сборните оборотни ведомости и информацията по раздел II от настоящото писмо подлежат на представяне от първостепенните разпоредители в следните срокове:
16.1. до 18.02.2011 г. – администрацията на президента, Конституционния съд, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на личните данни, Националната служба за охрана, Националната разузнавателна служба, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за регулиране на съобщенията, Съвета за електронни медии, Държавната комисия за енергийно регулиране, Агенцията за ядрено регулиране, Комисията за финансов надзор, Държавната комисия по сигурността на информацията, омбудсман и Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност;
16.2. до 02.03.2011 г. другите първостепенни разпоредители – Народното събрание, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на физическото възпитание и спорта, другите министерства и ведомства (без тези по т. 16.3 и 16.4), Сметната палата, БНТ, БНР;
16.3. до 07.03.2011 г. – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, НЗОК, общините (без Столичната община и общините от областните центрове);
16.4. до 09.03.2011 г. – Министерския съвет, Висшия съдебен съвет, Министерството на финансите, Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на културата, Министерството на земеделието и храните (МЗХ), НОИ, Столичната община и общините от областните центрове;
16.5. при наличие на готовност първостепенният разпоредител може да представи и в по-ранен срок по реда на този раздел файла по т. 11 със сборната оборотна ведомост и информацията по раздел II, след предварително съгласуване на датата със Сметната палата;
16.6. въз основа на сроковете по т. 16.1 – 16.5 съответният първостепенен (висшестоящ) разпоредител организира изготвянето и обобщаването на информацията от подведомствените му разпоредители и структурни единици.
17. Министерствата и ведомствата, Висшият съдебен съвет, НОИ, НЗОК, БНТ и БНР представят в Сметната палата в срока по т. 16 два броя дискети или два компактдиска (по един за МФ и Сметната палата) със сборните оборотни ведомости и информацията по раздел II, като писмено се декларира, че файловете в двата носителя на информация са с еднакво съдържание и данните в тях са идентични на тези от счетоводната система.
18. В допълнение към това министерствата и ведомствата (без специалните ведомства – МО, МВР, ДАНС, НРС и НСО) изпращат файла и на МФ – дирекция “Държавно съкровище” на e-mail: gfs@minfin.bg.
19. Общините представят сборните оборотни ведомости и информацията по раздел II на две дискети или на два компактдиска: едната дискета/единият диск се представя в сектора на съответното териториално поделение на Сметната палата в срока по т. 16, а втората дискета/вторият диск се изпраща или представя от тях в ИИЦ към “Информационно обслужване” АД (адрес: София, жк “Изгрев”, ул. “172” № 11) до два работни дни след представянето в Сметната палата, като с писмо се декларира пред Сметната палата и МФ (писмото за МФ също се представя в ИИЦ), че файловете в двете дискети/двата диска са с еднакво съдържание и данните в тях са идентични на тези от счетоводната система. Файлът за МФ може да се изпрати от общината и по e-mail: t.evtimova@is-bg.net.
При изпращането на файла от общината по e-mail горепосоченото писмо също се изпраща в ИИЦ, като в него допълнително се посочва датата на изпращането и e-mail на общината, от който е изпратен.
20. При неспазване на изискванията на т.т. 17, 18 и 19 за представяне на информацията се счита, че тя не е представена.
21. Представеният по реда на т. 16 - 19 файл се наименува по следния начин: BALANCE-2010-xxxx.xls (в хххх се попълва кода на първостепенния разпоредител по ЕБК за 2010 г.). Данните в оборотната ведомост и справките по т. 10 се попълват във файла в левове (със стотинки).
22. Обобщените от МОМН оборотни ведомости и информацията по раздел II на ДВУ и БАН се представят по реда на т. 16 - 18 на отделни файлове, които се наименуват BALANCE-2010-1780-DVU.xls (за отчетните данни на държавните висши училища) и съответно BALANCE-2010-1790-BAN.xls (за отчетните данни на БАН). Аналогично МО представя данните на ДВВУ на отделен файл, наименуван BALANCE-2010-1280-DVVU.xls. Файловете по т. 11 с данните на отделните ДВУ се изпращат от МОМН и МО в МФ и Сметната палата.
23. Сборната оборотна ведомост и информацията по раздел II на Националния фонд се представят по реда на т. 16 - 18 от дирекция “Национален фонд” към МФ на файл с име BALANCE-2010-9817-NF.xls.
24. В допълнение към сборната оборотна ведомост и информацията по раздел II НОИ представя на отделен файл, наименуван BALANCE-2010-5592FGVRS.xls, данните за фонд “Гарантирани вземания на работници и служители” (ФГВРС). При изготвяне на файла с данните на ФГВРС в полетата код по ЕБК се попълва код 5592. Независимо че се предоставят на отделен файл, данните за ФГВРС също следва да бъдат включени в сборната оборотна ведомост на НОИ.
25. В допълнение към сборната оборотна ведомост и информацията по раздел II МОСВ представя на отделен файл, наименуван BALANCE-20101950-PUDOOS.xls, данните за държавното предприятие по чл. 60 от Закона за опазване на околната среда (ПУДООС). При изготвяне на файла с данните на ПУДООС в полетата код по ЕБК се попълва код 1950. Независимо че се предоставят на отделен файл, данните за ПУДООС също следва да бъдат включени в сборната оборотна ведомост на МОСВ.
26. При представянето на файловете по реда и в сроковете на т. 16-25 в Сметната палата се представят на хартиен носител два екземпляра от сборния баланс на първостепенния разпоредител и приложението към годишния финансов отчет за заверка съгласно чл. 53 от Закона за Сметната палата.
27. В сборните баланси на МОМН и МО не се включват отчетните данни по т. 22. Балансите и приложенията на БАН и ДВУ се представят от тях на хартиен носител в три екземпляра в МОМН (по един за МОМН, Сметната палата и съответния разпоредител), а тези на ДВВУ – в МО, по реда на т. 16.6, като МОМН и МО ги предоставят на Сметната палата. МОМН и МО представят в Сметната палата три екземпляра за заверка.
28. Когато във връзка с извършения от Сметната палата одит за заверка на годишните финансови отчети първостепенният разпоредител направи корекции в данните, изпратени по реда на т. 16-25, съответните файлове с нанесените корекции се предоставят своевременно (преди приключване на заверката) на МФ и на Сметната палата от първостепенния разпоредител.
29. След приключване на заверката на годишните финансови отчети на всички първостепенни разпоредители Сметната палата изпраща на посочения в т. 18 e-mail на МФ одитните доклади и/или одитните становища по чл. 45 от Закона за Сметната палата.
30. Всеки бюджетен разпоредител с подведомствени разпоредители следва да разполага и съхранява при него поне в един екземпляр на хартиен носител финансовите отчети, а на електронен носител (файла по т. 11) - оборотните ведомости и справките по т. 10 на подведомствените му разпоредители или сборните оборотни ведомости, справки и финансови отчети, ако подведомствените разпоредители от своя страна имат подчинени структури на самостоятелен баланс и обособено счетоводство.
31. Файловете по т. 11 със сборните оборотни ведомости и информацията по раздел II на второстепенните разпоредители следва да се съхраняват и при съответните първостепенни разпоредители (отделен файл по т. 11 за всеки второстепенен разпоредител). Данните за училищата на МОМН (без държавните висши училища) може да се съхраняват по реда на тази точка вместо в МОМН в съответните регионални инспекторати по образованието.
32. При поискване информацията по т. 30 и 31 се представя на електронен носител (файлът по т. 11) на Сметната палата, МФ – дирекция “Държавно съкровище” и дирекциите, отговарящи за финансирането и бюджета на съответните първостепенни разпоредители, Националния статистически институт, както и на други оторизирани за това органи. При поискване от Сметната палата се представя и оборотна ведомост след приключвателните операции по раздел III.
33. По отношение на отчетните данни за 2010 г. не се прилага изискването по т. 10 от ДДС № 03/2003 г. за изготвяне и представяне от първостепенните разпоредители в МФ и Сметната палата на сборна годишна справка-декларация (съгласно образец - Приложение № 2 от ДДС № 03/2003 г.).
V. Публикуване на информация от годишните финансови отчети на бюджетните предприятия за 2010 г.
34. В изпълнение на изискванията на § 24, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. (ЗДБРБ за 2010 г.) всички първостепенните разпоредители, включително и общините, както и БАН и държавните висши училища следва да публикуват информация за годишния си финансов отчет за 2010 г.
35. Информацията от годишния финансов отчет се публикува на интернет страницата на съответния първостепенен разпоредител, БАН и ДВУ при спазване на следните изисквания:
35.1. подлежи на публикуване:
а) сборният баланс за първостепенната система (включително и за общини), ДВУ и БАН – прилага се формата на баланса съгласно т. 15.1 от Заповед № ЗМФ 60/20.01.2005 г. на министъра на финансите;
б) за горепосочените разпоредители, без общините - таблица „Otchet` от сборния отчет за касовото изпълнение на бюджета Б-3, а за общините - общата рекапитулация на приходите и разходите от сборния отчет БО-3;
в) таблица „Otchet` на сборния касов отчет за извънбюджетните сметки и фондове ИБСФ-3 за цялата система на първостепенния разпоредител (включително и за общините), ДВУ или БАН;
г) приложението съгласно т. 15.3 от Заповед № ЗМФ 60/20.01.2005 г. на министъра на финансите към сборния финансов отчет;
д) одитният доклад и/или становище на Сметната палата;
35.2. за целите на тази точка данните за ДВУ и БАН не се включват в съответната информация за МОМН и МО;
35.3. информацията по т. 35.1 (без б. „г” и „д”) следва да фигурира на интернет страницата на съответния разпоредител с бюджетни кредити, ДВУ или БАН на файлове в Excel формат, като приложението към сборния отчет (б. „г” от същата точка) се публикува на файл във Word или Excel формат, а одитният доклад и/или становище на Сметната палата („д”) – сканиран на файл PDF формат;
35.4. информацията по т. 35.1-35.3 следва да се публикува на интернет страницата на съответния разпоредител в срок от две седмици от получаването на одитния доклад и/или одитното становище на Сметната палата по т. 29;
35.5. по реда на т. 35.1-35.3 МФ, МОСВ, МИЕТ и МЗХ публикуват отделно и съответната информация за Националния фонд, ПУДООС, Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол и ДФ „Земеделие”, като изрично следва да се посочи кои данни от тази информация не са били обект на одит от Сметната палата;
35.6. на интернет страницата на МОМН и МО следва да се публикуват в Excel формат и съответните обобщени баланси на ДВУ и БАН от файловете по т. 22 и таблици „Otchet` от съответните обобщени от МОМН и МО отчети за касовото изпълнение Б-3 и ИБСФ-3 на ДВУ и БАН.
36. Препоръчва се по реда на т. 35 първостепенните разпоредители да публикуват и информация за второстепенните разпоредители, като изрично се посочи коя от тази информация не е одитирана от Сметната палата.
VI. Представяне на тримесечни оборотни ведомости за 2011 г.
37. Формата и съдържанието на файла със сборната оборотна ведомост и другата отчетна информация за 2011 г. ще бъдат определени допълнително, като файлът ще бъде публикуван на интернет страницата на МФ (в раздела, където ще се публикуват указанията на дирекция „Държавно съкровище” за 2011 г.).
38. Доколкото не е определено друго, файловете с оборотните ведомости и другата отчетна информация ще се изпращат по досегашния ред. Когато тази информация се изпраща на МФ по e-mail, ползва се посоченият в т. 18 e-mail (без общините, които изпращат тази информация на посочения в т. 19 e-mail). Сроковете за изпращане на тези файлове в МФ (за общините – в ИИЦ към “Информационно обслужване” АД на адрес: София, жк “Изгрев”, ул. “172” № 11) и Сметната палата са, както следва:
38.1. оборотните ведомости за І тримесечие – до 17.05.2011 г.;
38.2. оборотните ведомости за ІІ тримесечие – до 16.08.2011 г.;
38.3. оборотните ведомости за ІІІ тримесечие – до 15.11.2011 г.;
38.4. годишните оборотни ведомости – в срокове и по ред, определен в съответните указания на МФ.
39. Тримесечните оборотни ведомости за съответния период се изготвят с натрупване от началото на годината. В тази връзка в съответните позиции за началните салда се посочват сумите на началните салда на 01.01.2011 г.
40. Регламентираните с настоящите указания специфични изисквания за МФ – дирекция “Национален фонд”, МО, МОМН, МОСВ и НОИ относно изготвянето и представянето на годишните оборотните ведомости и другата отчетна информация (кодировка, отделно представяне на отчети на някои подведомствени структури и др.) важат и при изготвянето и представянето на тримесечните оборотни ведомости.
Настоящите указания са съгласувани със Сметната палата.

   Симеон Дянков, министър на финансите

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!