Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2022 г. > № 20-00-163 от 06.12.2021 г. ОТНОСНО: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.07.2020 г., в гастросекторите, разположени в търговските обекти на територията на бензиностанциите
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-00-163 от 06.12.2021 г. ОТНОСНО: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.07.2020 г., в гастросекторите, разположени в търговските обекти на територията на бензиностанциите

Публикувано на 24.05.2022

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на приложението на разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС и свързаните с нея нормативни текстове с оглед осигуряване на единна данъчна практика във връзка с постъпили запитвания.
1. Съдържание на нормата
Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС (в сила от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г.) ставката на данъка е 9 на сто за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна. Съгласно изменението на чл. 66, ал. 2, т. 3 от1 ЗДДС, в сила от 01.12.2020 г. (ДВ, бр. 104 от 2020 г.), ставката на данъка е 9 на сто за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи.
Съгласно цитираната норма това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на спиртни напитки (по смисъла на т. 100 на § 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗДДС), включително в случаите по чл. 128 от ЗДДС.
2. Съдържание на понятията, определящи обхвата на намалената данъчна ставка по чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС
Определение на понятието „ресторантьорски услуги“ е дадено в т. 62 на § 1 от ДР на ЗДДС (в сила до 30.11.2020 г.), по силата на което „ресторантьорски услуги“ са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране. Не са кетъринг услуги или ресторантьорски услуги:
- обикновената доставка на приготвена или неприготвена храна (например доставка за вкъщи от ресторанти, супермаркети и други подобни);
- доставката на приготвена храна и доставката, състояща се в храна за вкъщи от ресторанти;
- доставката, състояща се в приготвяне и доставка на храна и/или напитки без друга подпомагаща услуга.
Съгласно т. 61 на § 1 от ДР на ЗДДС (в сила от 01.12.2020 г. до 31.12.2021 г., ДВ, бр. 104 от 2020 г.) „ресторантьорски и кетъринг услуги“ са ресторантьорските услуги и кетъринг услугите по смисъла на чл. 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011). Не е ресторантьорска или кетъринг услуга доставката на приготвена или неприготвена храна от супермаркети, магазини и други подобни.
Видно от цитираните норми, в съответствие с промяната в разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, в сила от 01.12.2020 г., от същата дата е в сила промяна и в съдържанието на понятието „ресторантьорски и кетъринг услуги“. От изключенията за кетъринг услуги или ресторантьорски услуги са заличени доставките на храна за вкъщи от ресторанти. Т.е. по силата на тези нормативни изменения данъчно задължените лица, които извършват ресторантьорски услуги в стопанисван от тях обект, в периода на действие на тези норми ще прилагат намалената ставка и в случаите, когато от този обект извършват доставка на храна за вкъщи.
Съгласно чл. 6, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 ресторантьорските услуги и кетъринг услугите са услуги, които се състоят в доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки, или и на двете, за консумация от човека, придружени от достатъчно помощни услуги, за да могат да се консумират непосредствено. Доставката на храна, на напитки или и на двете е само един компонент от едно цяло, в което услугите играят по-голяма роля. Ресторантьорски услуги е доставката на такива услуги в заведенията на доставчика, а кетъринг е доставката на такива услуги извън помещенията на доставчика. Съгласно параграф 2 на същата разпоредба доставката на приготвени или неприготвени храни или; напитки, или и на двете, независимо дали е включен превозът, но без каквито и да било други помощни услуги, не се смята за ресторантьорска услуга, нито за кетъринг услуга по смисъла на параграф 1.
Видно от цитираната норма, за да се приеме за ресторантьорска услуга, доставката на храна следва да е придружена от достатъчно помощни услуги, за да може доставените храни да се консумират непосредствено.
От зам. изпълнителния директор на НАП е издадено становище с изх. № 20-00-100/29.06.2020 г., в т. 1 на раздел II от което са разяснени принципните положения за разграничение на доставката на храна, подлежаща на облагане със стандартна ставка на данъка в размер 20 на сто, от доставката на ресторантьорски и кетъринг услуги, подлежаща на облагане с намалена ставка на данъка в размер 9 на сто. Същото е актуално с изключение на частта, отнасяща се до данъчното третиране на доставката на храна „за вкъщи“ след изменението на разпоредбите, в сила от 01.12.2020 г.
Цитираното становище е публикувано в регистъра на писмените запитвания „Въпроси и отговори“ на интернет странницата на НАП -www.nap.bg.
3. Практика на Съда на Европейския съюз (СЕС)
Във връзка с критериите за разграничение на доставката на стока от доставката на ресторантьорски услуги, в т. 48 от Решение по дело С-703/19 от 22.04.2021 г. СЕС е постановил, че в случай на сложна сделка, съставена от поредица тясно свързани елементи и действия, които обективно образуват една-единствена неделима икономическа сделка, за да се определи дали тази сделка трябва да бъде квалифицирана като доставка на стоки или като доставка на услуги, следва да се вземат предвид всички обстоятелства, при които се осъществява тя, за да се установят нейните характерни и доминиращи елементи (вж. в този смисъл решение от 10 март 2011 г., Bog и др., С-497/09, С-499/09, С-501/09 и С-502/09, т. 61 и цитираната съдебна практика). В т. 49 от същото решение съдът уточнявали че доминиращият елемент трябва да се определи, като се вземе за основа гледната точка на средностатистическия потребител и като в рамките на цялостната преценка се отчете не само количественото, но и качественото значение, което имат елементите на предоставяне на услуги в сравнение с елементите, свързани с доставянето на стоки (вж. в този смисъл решение от 10 март 2011 г. Bog и др., С-497/09, С-499/09, С-501/09 и: С-502/09, т. 62). Съдът допълнително уточнява в т. 58 от същото решение, че от текста на чл. 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 следва, че за квалифицирането на дадена облагаема сделка като „ресторантьорски и кетъринг услуги“ законодателят на Съюза е искал да отдаде решаващо значение не на начина на приготвяне на храните или на тяхното доставяне, а на осигуряването на помощни услуги, които придружават доставката на приготвените храни, които услуги трябва да са достатъчни, за да осигурят непосредствената консумация на тези храни и да играят по-голяма роля в сравнение с тяхната доставка.
В т. 59 от цитираното решение съдът е посочил, че критериите, които са решаващи, за да се прецени дали услугите, съпътстващи доставката на приготвяните храни, могат да се считат за „достатъчно помощни услуги“, се отнасят до предлаганото на потребителя ниво на услуги.
4. Обхват на приложение на намалената данъчна ставка по чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС
4.1. При доставка на храна и напитки от гастросекторите на обектите, разположени на територията на бензиностанциите, предназначени за непосредствена консумация в салон/зона за хранене към тези сектори
Предвид относимата нормативна уредба, критериите, възприети в практиката на СЕС, и поясненията в т. 1.3.1 от горецитираното становище, за приложението на намалената ставка на данъка при доставка на храна и напитки от гастросекторите на обектите, разположени на територията на бензиностанциите, предназначени за непосредствена консумация в салон/зона за хранене към тези сектори, през периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г., както и при доставка на храна за вкъщи от гастросекторите през периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г. по силата на чл. 66, ал. 2 т. 3 от ЗДДС, следва да бъде преценено дали дейността на съответното дружество може да бъде определена като доставка на ресторантьорски услуги, или е налице доставка на стока - храна.
Преценката дали едно дружество предоставя ресторантьорска услуга в обект, разположен на територията на бензиностанция, разполагащ с гастросектор, зависи в значителна степен от това дали в обекта дружеството предоставя за осъществяване на непосредствена консумация от клиентите салон или зона за хранене с достатъчен брой седящи места за хранене спрямо броя на обслужваните клиенти, като седящите места за хранене могат да бъдат в закрити помещения и/или обособени зони на открито. За квалифицирането на доставката като доставка на стока или доставка на ресторантьорски услуги следва да се вземат предвид и другите услуги, съпътстващи доставката на храна и напитки, които услуги трябва да са достатъчни, за да осигурят непосредствената консумация на храната и напитките, и да играят по-голяма роля в сравнение с тяхната доставка - наличие на обслужващ персонал, към който клиентът би могъл да се обърне при необходимост за разяснения относно предлаганите храни и напитки, предоставяне на прибори и други подобни, необходими за консумацията, почистване на масите в зоните за хранене, отопление/климатизиране на обекта, достъп до санитарни помещения.
4.1.1. доставка от гастросектор без салон три зона за хранене
В случай че търговските обекти, разположени на територията на бензиностанциите, разполагат с гастросектор, но нямат салон или зона за хранене в закрито помещение и/или обособена зона на открито и в тях по принцип се извършва само доставка на храна и напитки за вкъщи, в тези случаи, доколкото обичайната дейност на дружеството в тези обекти не може да се определи като доставка на ресторантьорски услуги съобразно изложената нормативна база и поясненията в т. 1.3.1 от цитираното становище, то за доставката от гастросекторите на храна и напитки за вкъщи от тези обекти намалената ставка на данък в размер 9 на сто е неприложима. Наличието на гастросектор в тези случаи е ирелевантно за приложението на намалената ставка.
Намалената ставка на данъка в размер на 9 на сто е неприложима и когато е налице салон или зона за хранене на територията на бензиностанциите, който позволява само на незначителен брой клиенти да консумира храна и напитки, предлагана от гастросекторите на място. В този случай наличието на салон или зона за хранене има чисто акцесорен и несъществен характер, който не може да промени доминиращия характер на основната доставката именно доставка на стока.
4.1.2. доставка от гастр сектор с обособен салон или зона за хранене
В случай че търговските обекти, разположени на територията на бензиностанциите, разполагат с гастросектор, към който има обособен салон или зона за хранене в закрито помещение и/или обособена зона на открито, и предлагат храна и напитки за непосредствена консумация, както и храна за вкъщи, следва да се анализира дали броят на местата за сядане в салона или зоната е достатъчен спрямо броя на обслужваните клиенти.
Когато обичайната дейност на дружеството в обектите, разположени на територията на бензиностанциите, разполагащи с гастросектор, може да се определи като доставка на ресторантьорски услуги съобразно относимата нормативна база, поясненията в т. 1.3.1 от цитираното становище на НАП и изложените по-горе принципни насоки (например обектите разполагат с достатъчно голяма зона за хранене, осигуряваща възможност за консумиране на значителна част от клиентите на място, като същата зона се поддържа, отсервира и хигиенизира от персонала), то за доставката на храна и напитки от гастросекторите за непосредствена консумация през периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г., както и за доставката на храна от гастросекторите за вкъщи през периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г., ще е приложима намалената ставка на данъка в размер на 9 на сто, на основание чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС.
В тези случаи следва да се има предвид, че при наличие на достатъчен брой седящи места за хранене спрямо броя на обслужваните клиенти през периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2021 г. намалената ставка на данъка в размер на 9 на сто е приложима и когато поради пандемична обстановка местата за консумация на храната в салона или зоната за хранене не се използват или се използват недостатъчно ефективно, и храната се предоставя на клиентите за консумация предимно „за вкъщи“ от самия обект, предоставящ по принцип ресторантьорски услуги, от павилион/щанд, разположен в непосредствена близост до обекта или от гише на този обект.
Следва да се има предвид, че категорията на гастросекторите, определена по реда на Закона за туризма, не е определяща за прилагането на намалената данъчна ставка от 9 на сто, но е индиция, че заведението може да се прецени като такова, предоставящо ресторантьорски услуги, което следва да бъде преценено при съобразяване и на другите условия - посочени по-горе в т. 4.1. на настоящото становище.
4.1.3. храни и напитки, за които се прилага намалената данъчна ставка от гастросекторите, предоставящи ресторантьорски услуги
По отношение на асортимента от храни и напитки, за които се прилага намалената данъчна ставка, следва да се има предвид, че когато гастросекторът бъде характеризиран като обект, предоставящ ресторантьорски услуги с оглед изложеното по-горе, и същият сектор предлага за непосредствена консумация нетрайно пакетирани храни и напитки, независимо дали са приготвени на място, или са доставени от друг външен за обекта доставчик, за тези доставки е приложима намалената данъчна ставка.
Намалената ставка би била приложима за тези храни, изложени и предлагани в хладилни или топли витрини, или извън тях, но в гастросектора, независимо от факта дали за целите на непосредствената консумация на тези храни се предоставят допълнителни услуги от гастросектора (като например затопляне, запичане, гриловане) или същите се консумират непосредствено без допълнителна термична обработка. По отношение на тях е приложима намалената данъчна ставка по чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, включително и в случаите, когато се консумират извън обекта, тъй като попадат в обхвата на ресторантьорските услуги, включително храна за вкъщи. намалената данъчна ставка е приложима и когато обслужващият персонал на гастросектора предлага за непосредствена консумация напитки, които не са приготвени на място, но са поставени на щандове или в хладилни витрини, разположени в гастросектора и обслужвани само от персонала на този сектор, а не само на самоообслужване от клиентите.
В тези случаи също така е без значение дали храната и напитките за непосредствена консумация се поднасят от обслужващия персонал с прибори за еднократна или многократна употреба.
4.2. При доставка на храна и напитки от магазинната част на обектите, разположени на територията на бензиностанциите
От гледна точка на намалената данъчна ставка наличието на гастросектор и на магазинна част в обектите, разположени на територията на бензиностанциите, дава основание за различно третиране на извършваните от тези два сектора доставки - доставка на ресторантьорска услуга, включително храна за вкъщи - от гастросектора, и доставка на стока - от магазинната част на обекта. В тези случаи намалената ставка на данъка би била неприложима за храните и напитките, изложени на рафтовете/щендерите/полиците в магазинната част на обекта, които обичайно са на самообслужване от клиентите, дори ако гастросекторът в съответния обект отговаря на условията, посочени в т. 4.1.2 от настоящото становище за доставка на ресторантьорска услуга.
Храните и напитките, разположени в магазинната част (кроасани, вафли, шоколади, шоколадови десерти, бонбони, бисквити, солети, гризини, снаксове, чипсове, ядки, вода, газирани и негазирани безалкохолни напитки, сода, студен чай), обичайно не се консумират в обектите на територията на бензиностанцията. По принцип консумацията на тези храни и напитки не е придружена от специално обслужване или от предоставянето на други помощни услуги, каквито задължително следва да има по силата на параграф 2 във връзка с параграф 1 на чл. 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 и критериите, възприети в практиката на СЕС, за да бъде определена доставката като доставка на ресторантьорска услуга. Поради това при доставка на храни и напитки от магазинната част на търговския обект, разположен на територията на бензиностанциите, налице е доставка на стока - храни и напитки, при която е приложима стандартната ставка на данъка от 20 на сто.
Когато съобразно относимата нормативна база цитираното становище на НАП и изложените по-горе принципни насоки дружеството извършва в един и същи обект както доставки на ресторантьорски услуги, така и доставки на стоки (храни и напитки), същото следва да организира отчитането на дейността си така, че чрез надеждна одитна следа да могат да се разграничават доставките на стоки (храни и напитки) от доставките на ресторантьорски услуги по начин, който да позволява коректното прилагане на намалената ставка на данъка.

   Зам. изпълнителен директор на НАП: (Георги Димов)

Годишен счетоводен семинар

25 януари 2023 г., гр. София, НДК, Зала "Люмиер"

Предлага се като:
ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС | УЧАСТИЕ НА МЯСТО

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...