Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024

Показване на 1 до 40 от общо 69 документа

Облагане на посреднически услуги в областта на интернет и безжичните телекомуникации

УК-3 от 15.7.2022 г. на МФ Относно: Практическото приложение на § 15д от преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. с ДВ, бр. 52 от 5.7.2022 г., в сила от тридневен срок от обнародване на закона

№ 07-00-21 от 18.01.2022 Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност

№ 07-00-276#2 от 05.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

№ 07-00-35 от 27.01.2022 г. Относно: Данъчно третиране на доставките на недвижими имоти по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 07-00-363 от 10.12.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ във връзка с добиване и търговия с виртуални валути /биткойн, биткойн кеш, лайткойн и др. подобни/

№ 07-00-82 от 18.02.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 1-20-02-139 от 22.12.2021 г. Относно: Приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18/2006г. на МФ

№ 15-00-16 от 02.06.2022 г. Относно: Приложение на разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 2-210 от 14.04.2022 г. Относно: Издаване на фактури

№ 2-364 от 26.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС)

№ 2-393 от 18.05.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 2-602 от 20.08.2022 г. Относно: Регистрация по ЗДДС на гръцка фирма, извършваща дистанционни продажби на стоки чрез Интернет

№ 2-760 от 15.10.2021 г. Относно: Издаване на касови бележки по Наредба №Н-18 от 2006г. при прием на плащания чрез платформата Stripe

№ 20-00-163 от 06.12.2021 г. ОТНОСНО: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.07.2020 г., в гастросекторите, разположени в търговските обекти на територията на бензиностанциите

№ 20-21-2 от 18.02.2022 г. Относно: Данъчно третиране на доставки на автомобили по договори за финансов лизинг по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 20-28-80 от 05.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

№ 20-28-83 от 08.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 20-29-21 от 28.04.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 204 и чл. 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 20-31-34 от 12.04.2022 г. Относно: Приложение на чл. 3, ал. 5 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на услуга „паркиране“ от община ….

№ 20-31-36 от 30.05.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 45 от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 20-31-77 от 13.12.2021 г. Относно: Възстановяване на данък върху добавената стойност

№ 20-33-101 от 17.12.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

№ 24-39-103 от 23.06.2022 г. Относно: Преценка за наличие или липса на основания за обжалване на решение на Административен съд (Съда), с което е постановена отмяна на ревизионен акт (РА) по отношение облагането с данък върху добавената стойност (ДДС) на наречени от ревизираното лице „неустойки“, начислявани при предсрочно прекратяване на договорни отношения от страна на негови клиенти преди изтичане на минималния договорен срок

№ 24-39-30 от 31.05.2022 г. ОТНОСНО: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на договорено възнаграждение за наем на нает имот, дължимо при настъпване на определени условия

№ 26-Б-28 от 27.01.2022 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 3-1011 от 12.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с отчитане при предоставяне на компенсация по чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ, обн., ДВ, бр.18 от 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2022 г.)

№ 3-1070 от 30.08.2022 г. ОТНОСНО: Регистриране и отчитане на продажби, извършвани от електронен магазин

№ 3-1372 от 08.10.2021 г. Относно: Прилагането на специален режим в Съюза на основание чл. 156 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

№ 3-1494 от 07.12.2022 г. ОТНОСНО: Задължение за регистрация по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 3-156 от 04.02.2022 г. Относно: Регистриране и отчитане на продажби на стоки, извършвани от електронен магазин

№ 3-4 от 04.01.2022 г. Относно: Регистриране и отчитане на продажби на услуги (обслужване и ремонт на тежкотоварни автомобили), платени от клиентите във валута

№ 3-909 от 15.07.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на § 15д, ал. 3 и ал. 5 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с доставки на хляб и брашно

№ 3-932 от 20.07.2022 г. ОТНОСНО: Приложение на § 15д, ал. 2, т. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ПЗР на ЗДДС), приет със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., обн. с ДВ, бр. 52, от 05.07.2022 г., в сила в тридневен срок от обнародване на закона, при доставка на централно отопление

№ 3-953 от 26.07.2022 г. Относно: Приложение на разпоредбата на чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 3-979 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на отдаване под наем на терен/търговска площ и на язовир съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

№ 92-00-1 от 13.12.2021 г. Относно: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на публична продан на недвижим имот (сграда) от частен съдебен изпълнител

№ 94-00-1 от 10.01.2022 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

№ 94-00-135 от 27.10.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ във връзка с търговия с криптовалути

№ 94-00-142 от 23.08.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ (Наредба № Н-18/2006г.)

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...