Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По тематика > Данъци > Писма и указания > ЗДДС > 2022 г. > № 20-31-77 от 13.12.2021 г. Относно: Възстановяване на данък върху добавената стойност
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-31-77 от 13.12.2021 г. Относно: Възстановяване на данък върху добавената стойност

Публикувано на 24.06.2022

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

    В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 20-31-77 от 13.12.2021 г., относно възстановяване на данък върху добавената стойност, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …., офис …...
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е производител и търговец на органична козметика. Продуктите се произвеждат в България, след което се продават в страната и извън нея. Част от продажбите се извършват чрез платформата Амазон. Дружеството изпраща палети с продукти до главен склад на Амазон във Великобритания. Амазон оставя бройки от дадените продукти в склад във Великобритания, а някои трансферира в други страни.
В момента на реализация на продуктите от системата на Амазон се генерират отчети за извършени продажби по държави. Въз основа на тях дружеството е отчитало и плащало дължимото ДДС в България. Продажбите са третирани като дистанционни продажби. От началото на продажбите през Амазон от 2016 г. до 2018 г. дружеството е работило по описания начин, след което същото е започнало процедура по регистрация през 2019 г. за целите на ДДС в Германия, която е завършила през м. юни 2019 г. От този момент дружеството продава декларации за дължимото ДДС в Германия и спира да плаща ДДС в България. През есента на 2019 г. е получено писмо от немската данъчна администрация, с което съобщават, че дружеството не е подало информация за дължимото ДДС в Германия за периода от м. октомври 2016 г. до м. юни 2019 г. През октомври 2016 г. Амазон започва да складира стоки на дружеството в техни складове на територията на Германия. Според становището на немската данъчна администрация за периода от м. октомври 2016 г. до м. юни 2019 г. ДДС е дължим в Германия, като следва да се декларира и заплати там.
Поставен е следният въпрос: Каква е процедурата за възстановяване на платеното ДДС в България за периода от м. октомври 2016 г. до м. юни 2019 г. включително, което е дължимо и заплатено от дружеството в Германия?
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки приложимата нормативна уредба изразявам следното становище:
С разпоредбата на чл. 126 от ЗДДС се регламентира извършването на корекции в подадени справки-декларации и отчетни регистри. Съгласно ал. 1 от посочената правна норма, допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
В разпоредбата на чл. 126, ал. 3 от ЗДДС е уреден начинът на извършване на корекции на допуснати грешки в подадени справки-декларации вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните peгистри, когато същите грешки са установени след изтичането на срока за подаване на декларациите. В т. 2 на чл. 126, ал. 3 от закона са уредени случаите, когато грешката се дължи на неправилно отразяване на документи в отчетните регистри. Инициативата за коригиране в случая е на задълженото лице, което писмено уведомява компетентния opган по приходите в съответната ТД на НАП. Органът по приходите предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период.
В ЗДДС не е регламентиран специфичен ред за предприемане на тези действия, поради което приложение ще намерят общите разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Тези действия биха могли да се изразят в даване на възможност за подаване на нова справка-декларация съгласно чл. 103, ал. 1 от ДОПК, издаване на акт за установяване на задължението по чл. 106 от ДОПК или извършване на ревизионно производство за установяване на задължението по чл. 108 от ДОПК.
При условие, че се установи ДДС за възстановяване, данъкът се възстановява по реда на чл. 129 от ДОПК. На основание ал. 1 от посочената разпоредба, прихващането или възстановяването може да се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето. Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго.
Също така, следва да имате предвид, че в случаите на грешно данъчно третиране, корекциите на грешки, допуснати от данъчно задължените лица при документиране на доставките с фактури или известия, се извършват по реда на чл. 116 от ЗДДС. За доставките, за които издаването на фактура не е задължително и съответно не е издадена такава и дружеството като доставчик е издало отчет за извършените продажби по реда на чл. 119, ал. 1 от ЗДДС, същият също следва да бъде коригиран.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от същия.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Пловдив: (п) (не се чете)

Годишен счетоводен семинар

25 януари 2023 г., гр. София, НДК, Зала "Люмиер"

Предлага се като:
ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС | УЧАСТИЕ НА МЯСТО

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...