По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2009 г. > Данъчно облекчение за пенсионер на трудов договор
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчно облекчение за пенсионер на трудов договор

Публикувано на 24.11.2009

Мария Кирова - главен експерт в НОИ

    Физическо лице получава пенсия за осигурителен стаж и възраст и в момента работи по трудов договор. Работодателят внася всички осигурителни вноски, както и на другите колеги, които не са пенсионери. Правилно ли е това и не може ли да се ползва облекчение, след като лицето е пенсионирано и като такова е осигурено?
Държавното обществено осигуряване предоставя обезщетения, помощи и пенсии при:
1. временна неработоспособност;
2. временна намалена работоспособност;
3. инвалидност;
4. майчинство;
5. безработица;
6. старост;
7. смърт.
Кодексът за социално осигуряване е въздигнал като един от основните принципи в социалното осигуряване задължителност и всеобщност на осигуряването, солидарност и равнопоставеност на осигурените лица - чл. 3, т. 1, 2 и 3.
В разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от КСО е регламентиран кръгът от лицата, които подлежат на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове.
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 задължително осигурени за всички осигурени социални рискове по този кодекс са работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец.
На основание чл. 4, ал. 6 от КСО лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание само когато са регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, земеделски производители или ако полагат труд без трудово правоотношение.
Съгласно цитираните по-горе разпоредби на КСО, след като сте назначена по трудов договор, независимо че сте пенсионер, подлежите на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове. Размерът на осигурителните вноски е регламентиран със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
За сведение съобщаваме, че по разпоредбите на КСО не съществува ограничение лицата да работят и да получават в пълен размер пенсия и заплата, какъвто режим съществуваше по отменения Закон за пенсиите.

   сп. "Експерт", бр, 8/2009 г.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!