По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2010 г. > Допълнително заплащане за работа през дните на седмичната почивка и на официални празници
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Допълнително заплащане за работа през дните на седмичната почивка и на официални празници

Публикувано на 16.03.2010

Недка Колева, експерт по заплащане на труда

    В бр. 1 от 2010 г. на сп. “Труд и право” Недка Колева, експерт по заплащане на труда, разглежда казус: През последната десетдневка на 2009 г. работих през четири дни от официално обявените празници.
Имам предложение през януари да ползвам като платен отпуск тези дни, с което да се компенсира по-голямото натоварване през декември. Наред с отпуска, полага ли ми се все пак допълнително възнаграждение за повечето работни дни през декември?
Представеният казус има нюанси в зависимост от това, какъв е възприетият начин за отчитане на работното време - подневно или сумирано:
- Когато работното време се изчислява в работни дни (подневно); в случая, през декември на практика са отработени 25 дни при нормална месечна про¬дъл¬жителност на работното време от 21 работни дни. Или за надработените четири дни се дължи съответно заплащане.
- Ако е въведено сумирано изчисляване на работното време за период от два, три, или повече (максимум шест) месеца, едва след изтичане на определения период на сумиране се установява наличие на надработени или неизработени часове от сумарната нормална про¬дължителност на работното време за периода.
Приемаме, че въпросът се отнася за масовия и типичен първи случай. За посочените в повече отработени дни категорично се дължи съответно заплащане, тъй като де факто е положен извънреден труд. Размерът на възнаграждението за работа през определените за неработни дни се съобразява със законовия текст на Кодекса на труда - чл. 150 и чл. 262. Заплащането за часовете положен извънреден труд (например четири дни по осем часа дневно) на практика съдържа две отделни части - заработеното трудово възнаграждение и допълнително трудово възнаграждение за извънредния труд.
В общия случай на заплащане според времетраенето заработеното се изчислява, като броят на часовете положен извънреден труд се умножи по часовата заплата, съгласно индивидуалния трудов договор на работника или служителя.
Допълнителното възнаграждение за извънреден труд се определя в съответствие със законовия минимум на увеличението по чл. 262 от Кодекса на труда, а именно:
- 75 на сто за дните на седмичната почивка;
- 100 на сто за официалните празнични дни.
За да се приложи конкретният процент на увеличение, предварително поотделно се сумират часовете извънреден труд, положен през дните на седмичната почивка и часовете извънреден труд, положен през дните на официален празник. Конкретната сума на доплащането за извънреден труд се изчислява въз основа на брутното трудово възнаграждение за един час (основната работна заплата и доплащанията с постоянен характер по индивидуален трудов договор).
Ако е работено през официален празничен ден, се полага и отделно доплащане, в съответствие с чл. 264 от КТ. Законодателят е предвидил минимален размер на увеличение на възнаграждението за работа на официален празник от 100 на сто. Работата на официален празник се отчита в часове, като броят на фактически отработените часове се установява по индивидуалната ангажираност между 0 часа и 24 часа на съ¬¬ответния календарен ден.
При сумирано отчитане на работното време за повече от един месец, евентуално наличие на извънреден труд с дължимо заплащане се установява след приключване на периода. По отношение на допълнителното възнаграждение за работа през официален празничен ден обаче не се налага изчакване да завърши периодът на сумиране. Логично и напълно обосновано е заплащането за работата на официални празници да се извършва помесечно. След изтичане на месеца с официален празничен ден са обективно известни фактите и параметрите на положения през този ден труд, поради което няма никаква пречка текущо да се начисли и изплати дължимата сума.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!