По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2010 г. > БРАКУВАНЕ НА СТОКИ
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

БРАКУВАНЕ НА СТОКИ

Публикувано на 01.10.2010

Отговаря Райна СТЕФАНОВА - д.е.с.

    Имаме остатъчна наличност на различни стоки - баници, напитки, закуски. От началото на годината е спряна продажба на тези стоки поради прехвърляне на обекта за продажба на друг собственик. Разбирате, че тази стока вече е залежала. Как трябва да се осчетоводи? Какви документи да се подготвят и тя реално да се бракува, защото е негодна за консумация?

   За установяване количеството и състоянието на остатъчната наличност се извършва инвентаризация. Съставят се най-малко следните документи:
1. Заповед за провеждане на инвентаризация. С този документ се определят най-малко: обект на инвентаризацията,инвентаризационна комисия, месторазположението на стоково-материалните запаси, срок за провеждане на инвентаризациятa;
2. Опис на наличните стоково-материални запаси, като негодните за употреба се отразяват в отделен опис;
3. Сравнителна ведомост. Съставя се от счетоводителя. Целта е да се съпостави счетоводната информация за наличността на стоково-материалните запаси с установената от инвентаризационната комисия наличност. Разликите представляват липси и излишъци;
4. Възможно е инвентаризационната комисия да установи липси. В този случай, ако е приложимо, се изчислява допустимата фира. Задължително се определя за чия сметка ще бъде бракът ( изцяло или частично за сметка на предприятието, изцяло или частично за сметка на конкретни служители);
5. При възможност се извършва компенсация между установените липси и излишъци. Правилото е, че компенсация се извършва само, ако е налице доказана причинно-следствена връзка между липсите и излишъците;
6. Доклад на инвентаризационната комисия за установените количества, липси, излишъци, количества за брак и т.н. Инвентаризационната комисия прави предложение пред управителя за: признаване на фири, извършване на компенсации между липси и излишъци, заприходяване на излишъци и бракуването на конкретни количества стоково-материални запаси. Те трябва да бъдат остойностени. Инвентаризационната комисия посочва изрично причините за негодност: изтекъл срок на годност, нарушени правила за съхранение и т.н. Информацията трябва така да бъде подредена, че да е възможно да се приложат правилно чл.28 от ЗКПО и чл.79 и чл.80 от ЗДДС;
7. Акт за брак. Докумен¬тът трябва да съдържа реквизитите, посочени в чл.7 от Закона за счетоводството. В него задължително се посочва начинът на унищожаване на стоково-материалните запаси. Той не трябва да противоречи на нормативната уредба, свързана с управление на отпадъците. В този документ трябва изрично да се посочи, че стоково-материалните запаси са унищожени. Инвентаризационната комисия потвърждава този факт с подписите си.
Добре е да разполагате с документ от независима организация. Можете да се обърнете към РИОКОЗ, като поискате да се извършат една или няколко услуги, приложими за вашия случай (например услуга “Външен вид и органолептични показатели на хляб и хлебни изделия”). Платените услуги, които извършват регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), поискани от физически или юридически ли¬ца, се определят с Наредба № 8 от 25.04.2006 г. за платените услуги, извършвани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица.
Счетоводни записвания, свързани с отписването на бракувани стоки
Приемаме, че предприятието ви е регистрирано по ЗДДС лице.
1. Брак по вина на материалноотговорно лице. Лицето се задължава с продажната стойност на бракуваните стоки:
Дт с/ка Разчети по липси и начети
Кт с/ка Стоки (с отчетната стойност на бракуваните стоки)
Кт с/ка Ценови разлики по начети
Кт с/ка Начислен ДДС по продажбите;
2. Брак за сметка на предприятието, когато се извършва корекция на ползвания данъчен кредит (чл. 79 от ЗДДС):
Дт с/ка Други разходи за дейността
Кт с/ка Стоки;
3. Брак за сметка на предприятието, когато не се извършва корекция на ползвания данъчен кредит (чл. 80, ал. 1 от ЗДДС):
Дт с/ка Други разходи за дейността
Кт с/ка Стоки
Кт с/ка Начислен ДДС по продажбите.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!