По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2011 г. > Бракуване на стоки.
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Бракуване на стоки.

Публикувано на 27.05.2011

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.

    Имам стоки в склада (нехранителни) в отделни, чисти, здрави опаковки с указан срок на годност от производителя. Този срок обаче отдавна е изтекъл. Как мога да ги бракувам и какво ще стане с ДДС-то?

   Според ЗДДС (чл. 79, ал. 3) регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.
Корекции на ДДС не се извършват за стоки или услуги (чл. 80, ал. 1, т. 3), ако са изминали 5 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит (а за недвижимите имоти - 20 години). Корекции не се извършват (ал. 2 на чл. 80) също при технологичен брак в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност, както и при брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт.
Търговецът може да състави фирмен стандарт, съобразен със срока на годност, така както е определен от производителя на стоката. На това основание съответната стока с изтекъл срок на годност подлежи на бракуване, като разходът се признава за данъчни цели.
В ЗКПО е въведено изискване разходите за липси и брак да се признават само до обичайните размери за съответния вид дейност, отчетени в случаите на технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства, или изтичане срока на годност съгласно нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт (чл. 28, ал. 3, т. 2 и т. 3 от ЗКПО).
Въпреки възприетия фирмен стандарт всяко данъчно задължено лице трябва да може да докаже обичайните размери на брак за съответната дейност, за всяка партида и/или за всеки отделен вид стоково-материален запас. Фирменият стандарт следва да се разработи при съобразяване със спецификата на дейността на предприятието, негов предишен опит, осреднени стойности на база минал опит, отраслови характеристики и др. Обичайните размери за брак при всяка дейност са различни и зависят от целия технологичен процес на производство, поради което не могат да бъдат точно посочени. Във всички случаи е необходимо да се има предвид, че разходите от брак на стоково-материални запаси според фирмения стандарт трябва да са определени така, че да не се допусне търговският риск, произтичащ от неточно планиране на обема на продажбите, от неправилно съхранение и транспортиране, да влияе върху разходите за брак на стоково-материални запаси.
В поставения въпрос не е пояснено какви стоки подлежат на бракуване. По-подробното запознаване и съобразяване с Наредба № 13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните ценности при съхраняването и транспортирането им ще позволи да се избегнат евентуални пропуски и грешки.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!