По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2012 г. > Срок за изпитване при преназначаване на друга длъжност
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Срок за изпитване при преназначаване на друга длъжност

Публикувано на 13.07.2012

Гошо Мушкаров - д-р по икономика

    Въпрос. Сключен е договор с работник със срок за изпитване,който е преминал съответно в договор с неопределен срок – (ТД сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ). Поради производствена необходимост работникът трябва да се преназначи на друга длъжност, но със срок на изпитване, тъй като естеството на работа изисква да се провери годността на работника за новата длъжност. Какво е правното основание за сключване на допълнително споразумение с работника? На основание на кой член от КТ следва да се позовем?

   Отговор. Всеки трудов договор се сключва за изпълнение на определената в него работа или длъжност. Ако се наложи тази длъжност да бъде променена, това може да стане само при наличието на взаимно писмено съгласие между страните по трудовия договор, което се постига с допълнително споразумение по реда на чл. 119 от КТ. Разбира се, работникът или служителят трябва да изпълнява изискващите се за длъжността образование, професионална квалификация и правоспособност.
Няма пречка с допълнителното споразумение страните да определят и срок за изпитване при изпълнението на новата длъжност. Това е така, защото чл. 70 от КТ не е самостоятелно правно основание за възникване на трудово правоотношение, а само едно условие, което страните могат да договорят за изпълнението на всеки трудов договор. Така че, допълнителното споразумение в конкретния случай трябва да се подпише на основание чл. 119 във връзка с чл. 70 от КТ. Освен другите условия в него задължително трябва да се укаже в чия полза и с какъв срок е уговорено изпитването.
За допълнителното споразумение, с което се изменя изпълняваната длъжност, задължително се уведомява ТП на НАП.
Ако работникът не е съгласен с предложената от работодателя промяна на длъжността и свързания с нея срок за изпитване, той няма да подпише допълнителното споразумение и длъжността му няма да бъде променена.