По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2013 г. > Начисляване и облагане на дивиденти
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Начисляване и облагане на дивиденти

Публикувано на 02.04.2013

Отговаря Иван СИМОВ – регистриран одитор

    Въпрос: Главен счетоводител работи в кооперация, която членува в КС и ЦКС. Предстои им годишно събрание, на което ще бъде взето решение за разпределение на дивидент. Ако събранието вземе решение дивидентът, който ще се начисли, да се капитализира, т.е с тази сума ще се увеличи капиталът на кооперацията, следва ли да се начисли 5% данък върху начислените поименно суми, или ще се приравни към чл. 194, ал. 1 и ал. 3 от ЗКПО?

   Отговор: Тъй като става дума за кооперация, предполагам, че не говорите за „производствени“ или „потребителски“ дивиденти, а за дивиденти в парична форма, които се разпределят и в търговските дружества.

   Все пак, ако говорим за производствени и потребителски дивиденти, то същите се приспадат за данъчни цели в ГДД на кооперацията до размера на положителната данъчна печалба на кооперацията.

   Съвсем друг е редът за начисляване и облагане на „класическите“ дивиденти, които се разпределят в търговските дружества. Общото събрание взема решение дали и колко дивидент да се разпредели. Източник за разпределение на дивидента е неразпределената печалба от минали години. В този ред на мисли, ако общото събрание не вземе решение за разпределяне на дивидент, това не води до увеличаване на собствения капитал на кооперацията. Обратно, ако ще се разпределя дивидент - това действие води до намаляване на собствения капитал.

   Пример:

   Нека обложената печалба на кооперацията за 2011 г. да е 200 ед. Кооперацията има неразпределена печалба от минали години 1000 ед., т.е. максимално възможната сума за разпределяне на дивидент е 1200 ед. Общото събрание решава да се разпредели паричен дивидент в размер на 500 ед. Операциите са следните:

   1. Прехвърляне на текущата обложена печалба в неразпределена печалба от минали години:

   Дт с/ка Печалби и загуби от тек. година

   Кт с/ка Неразпред. печалба от минали години - 200 ед.

   2. Вземане на решение за разпределяне на 500 ед. дивидент:

   Дт с/ка Неразпред. печалба от мин. години

   Кт с/ка Задължения за дивиденти - 500 ед.

   3. Начисляване на данък върху дивидентите (само за физически лица):

   Ако приемем, че на физическите лица се полагат 400 ед. дивидент - данъкът е 400х5%=20 ед.

   Дт с/ка Задължения за дивиденти

   Кт с/ка Задължения за данък в/у дивиденти - 20 ед.

   4. При изплащанет на дивидента:

   Дт с/ка Задължения за дивиденти

   Кт с/ка Парични средства

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!