По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2013 г. > Третиране по ЗДДС на апорт на недвижим имот
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Третиране по ЗДДС на апорт на недвижим имот

Публикувано на 27.12.2013

Отговаря Мина ЯНКОВА - началник-отдел в МФ

    Физическо лице закупува земя (УПИ) с начислен ДДС. Лицето не е регистрирано по ЗДДС. След известно време физическото лице регистрира “Y” ЕООД като едноличен собственик на капитала с предмет на дейност - строителство на недвижими имоти. Физическото лице извършва апорт на УПИ в капитала на “Y” ЕООД за извършване на строителство върху УПИ на жилищна сграда с цел продажба.

   “Y” ЕООД има ли право на данъчен кредит за данъка, платен при покупката на УПИ?

  

   Предвид изложената фактическа обстановка, в случая е налице извършен апорт на недвижим имот. Апортът представлява извършване на непарична вноска в търговско дружество, срещу която апортиращият получава дялове/акции от капитала на търговско дружество. От гледна точка на ЗДДС съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗДДС при извършване на непарична вноска в търговско дружество не е налице доставка на стока или услуга към приобретателя от апортиращия. Следователно недвижимият имот, който е апортиран в дружество “Y”, не е предмет на доставка по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗДДС и в този смисъл по отношение на него не възникват задължения по ЗДДС. В този случай лицето, което получава стоката, е правоприемник на всички права и задължения по ЗДДС във връзка с нея, включително на правото на приспадане на данъчен кредит.

   Условията за възникване и упражняване на правото на данъчен кредит при правоприемство по чл. 10 от закона в резултат на апорт са регламентирани в чл. 60 от ППЗДДС. Посочената разпоредба визира две хипотези и поставя различни условия, наличието на които е предпоставка за упражняване право на данъчен кредит от лицето, което е придобило актива.

   В чл. 60, ал. 2 от ППЗДДС е дадена хипотеза относно правото на приспадане на данъчен кредит от приемащия апорта. Това са случаите, за които апортиращият не е имал право на приспадане на данъчен кредит, ако са налице едновременно следните условия:

   - полученият недвижим имот ще се използва от приемащия апорта за целите на облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от ЗДДС и доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице към датата, на която е издаден данъчният документ и доставката е била облагаема;

   - недвижимият имот е придобит от апортиращия до 20 години преди датата на вписване на съответното обстоятелство (апорт) в търговския регистър.

   В конкретния случай предмет на апортната вноска ще е недвижим имот - УПИ, придобит от физическо лице, което не е регистрирано лице по ЗДДС към датата на придобиване на имота и към момента на апорта и в този смисъл не е имало право на приспадане на данъчен кредит. Условие за възникване право на приспадане на данъчен кредит е наличието на регистрация по ЗДДС за “Y” ЕООД към датата на извършване на апорта. Освен това е необходимо УПИ да е придобит в срока по чл. 60, ал. 2 от ППЗДДС преди вписването на апорта в търговския регистър, както и използването му за целите на извършваните от дружеството, в чийто патримониум е апортирано имуществото, облагаеми доставки.

   За да упражни правото на приспадане на данъчен кредит, правоприемникът - “Y” ЕООД, следва да притежава копие на данъчния документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115 от закона, в който данъкът е посочен на отделен ред - по отношение на доставки на стоки или услуги, по които получател е апортиращият.

   За да се упражни това право, “Y” ЕООД следва да състави опис по образец - приложение № 7 на получените стоки, който да подаде в 45-дневен срок, считано от датата на вписването на съответното обстоятелство по чл. 10 от Закона в търговския регистър. Правото на приспадане на данъчния кредит се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като съответният документ, включен в описа, се отразява в дневника за покупките и се включва при определяне на резултата за съответния данъчен период.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...