По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Данъчно третиране на ваучери за подарък
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчно третиране на ваучери за подарък

Публикувано на 11.01.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Българско дружество предоставя на част от служителите си ваучери за подарък. Трябва ли тези ваучери да се облагат с данък върху дохода и осигуровки и да се разглеждат като „бонус“? Какво следва да е третирането на комисионата, която дружеството плаща на фирмата, емитент на ваучерите за подарък, по ЗКПО и ЗДДС?

   Отговор: По силата на чл. 2, ал. 1 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, осигурителни вноски се изчисляват и се внасят върху стойността на средствата и сумите, изплатени или начислени и неизплатени за сметка на социални разходи пряко, постоянно или периодично на работниците или служителите в пари или в натура (каквито са ваучерите например). Същевременно по силата на наредбата не се дължат осигурителни вноски върху средствата, предоставени под формата на ваучери за храна на работници и служители, включително на лицата, работещи по договори за управление, при условията на чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, която хипотеза не е налице в конкретното запитване. След като ваучерите за подарък се разглеждат като „социален разход в натура”1 по смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО, то те попадат в обхвата на данъка върху разходите по реда на чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО. Това означава, че дружеството работодател има задължението да облага с данък в размер на 10% документално обоснованите разходи за предоставяне на ваучерите за подарък, като данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 2 са начислените социални разходи, предоставени в натура, намалени с приходите, свързани с тези разходи, за календарната година. Данъкът върху разходите се декларира с годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, подавана от данъчно задълженото лице, като срокът за внасяне на данъка е до 31 март на следващата година. Следва да имате предвид, че по силата на чл. 24, ал. 2, т. 9 от ЗДДФЛ в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на ЗКПО. Т.е. ваучерите за подарък, представляващи социален разход в натура, ще се облагат с данък единствено по реда на чл. 204 от ЗКПО и няма да се облагат с данък по реда на ЗДДФЛ.

   При условие че раздаването на ваучери за подарък не може да се третира като социален разход, предоставен в натура по смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО (например тези социални придобивки не са достъпни до всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол, или когато между работодателя и работниците и служителите са налице парични взаимоотношения при раздаването на ваучерите за подарък, или са налице други причини), получените ваучери за подарък се явяват непаричен доход на лицата, които следва да се облагат с данък по реда на ЗДДФЛ и съответно върху тях ще се дължат осигурителни вноски по реда и начина, върху който се дължат данъци и осигурителни вноски за доходите по трудови правоотношения.
Относно комисионата, която дружеството плаща на фирмата, емитент на ваучерите за подарък, можем да кажем, че това представлява облагаема доставка, приравнена на доставка на услуга. На тази база за оператора възниква задължение да начисли върху размера на извършената услуга данък върху добавената стойност в размер на 20 на сто, а за предприятието работодател възниква право на данъчен кредит по реда и при условията на ЗДДС. Такава е и позицията на Министерството на финансите, изразена в Указание за счетоводно отчитане, представяне и данъчно третиране на механизма на предоставяне на ваучерите за храна № УК – 3 от 21.03.2005 година2.
Договореното възнаграждение (комисиона), което е заплатено авансово от работодателя на оператора за отпечатването на ваучерите, в счетоводен аспект представлява текущ разход, който намира отражение в отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) на предприятието на работодателя. От гледна точка на ЗКПО комисионата представлява данъчно признат разход, когато същата е документално обоснована.
______________
1 „Социални разходи, предоставени в натура“ са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.
2 https://www.minfin.bg/upload/413/Ukazanie_+Vaucheri+za+hrana.pdf