Показване на 1 до 40 от общо 50 документа

Авторски и лицензионни възнаграждения

Годишна данъчна декларация по ЗКПО

Данъчно планиране

Данъчно третиране на ваучери за подарък

Данъчно третиране на взаимоотношенията между свързани лица

Данъчно третиране на допълнителни социални придобивки за работниците или служителите

Данъчно третиране на доходите, придобити при конкурси, състезания и игри

Данъчно третиране на застраховка “Живот”

Данъчно третиране на печалби на български предприятия, реализирани чрез място на стопанска дейност извън страната

Данъчно третиране на унищожени ДМА

Издаване на фактури при разносна търговия

Изплащането на дивидент – данъчно-правни ефекти

Командироване на управител на търговско дружество

Корекции на данъчен кредит

Междуфирмени заеми

Непризнати разходи на данъчно задължените лица

Облагане на доход по реда на чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО

Облагане печалбите на клон на чуждестранно дружество

Облагане с данък при източника по реда на чл. 12, ал. 5 от ЗКПО

Обявяване на дружество в ликвидация

Определяне на данъчния финансов резултат

Осчетоводяване на получени дивидент

Отписване на задължение

Отчетените разходи за пътуване и престой, които се признават за данъчни цели

Подаване на данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

Право на ваучери за храна по време на отпуск

Право на ваучери за храна при ползване на отпуск за отглеждане на дете

Предоставен безлихвен заем

Преотстъпване на данък печалба от ЕТ-земеделски производител

Признаване за данъчни цели на разходите за обучение

Признаване на разходи за амортизация и разходи за лихви

Производство и доставка на електрически велосипеди

Промени в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и актуални аспекти при формиране на данъчния финансов резултат за 2018 година

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.

Промени и нови правила за регулирането на лихвените разходи по реда на ЗКПО за 2019 г.

Разходи за лихви

Разходи за неустойки по търговски договори

Разходи за получени административно-управленски услуги

Реализирани печалби или загуби от търговия с акции, които не се търгуват на регулиран пазар

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...