Показване на 1 до 16 от общо 16 документа

Данъчно планиране

Данъчно третиране на ваучери за подарък

Данъчно третиране на допълнителни социални придобивки за работниците или служителите

Изплащането на дивидент – данъчно-правни ефекти

Облагане печалбите на клон на чуждестранно дружество

Облагане с данък при източника по реда на чл. 12, ал. 5 от ЗКПО

Обявяване на дружество в ликвидация

Осчетоводяване на получени дивидент

Подаване на данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

Преотстъпване на данък печалба от ЕТ-земеделски производител

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.

Разходи за получени административно-управленски услуги

Реализирани печалби или загуби от търговия с акции, които не се търгуват на регулиран пазар

Социални разходи, предоставени в натура на работници и служители

Удържане и внасяне на данък при източника от платците на доходи в полза на чуждестранни юридически лица

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...