Показване на 1 до 30 от общо 30 документа

Годишна данъчна декларация по ЗКПО

Данъчно планиране

Данъчно третиране на ваучери за подарък

Данъчно третиране на допълнителни социални придобивки за работниците или служителите

Данъчно третиране на застраховка “Живот”

Данъчно третиране на печалби на български предприятия, реализирани чрез място на стопанска дейност извън страната

Изплащането на дивидент – данъчно-правни ефекти

Командироване на управител на търговско дружество

Непризнати разходи на данъчно задължените лица

Облагане на доход по реда на чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО

Облагане печалбите на клон на чуждестранно дружество

Облагане с данък при източника по реда на чл. 12, ал. 5 от ЗКПО

Обявяване на дружество в ликвидация

Определяне на данъчния финансов резултат

Осчетоводяване на получени дивидент

Отчетените разходи за пътуване и престой, които се признават за данъчни цели

Подаване на данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

Право на ваучери за храна по време на отпуск

Право на ваучери за храна при ползване на отпуск за отглеждане на дете

Преотстъпване на данък печалба от ЕТ-земеделски производител

Промени в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и актуални аспекти при формиране на данъчния финансов резултат за 2018 година

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.

Разходи за неустойки по търговски договори

Разходи за получени административно-управленски услуги

Реализирани печалби или загуби от търговия с акции, които не се търгуват на регулиран пазар

Социални разходи, предоставени в натура на работници и служители

Третиране на разходи за автомобил по ЗКПО

Удържане и внасяне на данък при източника от платците на доходи в полза на чуждестранни юридически лица

№ 61 от 28.01.2019 г. Относно: Признаване на разходи за адвокатски разноски и отписване на вземане по реда на чл. 37 от ЗКПО.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...