По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Подаване на данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Подаване на данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО

Публикувано на 11.01.2019

Анета Георгиева, данъчен консултант

    В бр. 11 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Не следва ли данните за съставителя на ГФО да бъдат служебно допълнени от служители на ТД на НАП, тъй като тази информация е достъпна и е на разположение в Търговския регистър към Агенцията по вписванията?
Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗКПО образците на декларации и на други документи по този закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в „Държавен вестник“. На основание чл. 7, във връзка с чл. 92 от ЗКПО, образецът на годишната данъчна декларация е утвърден със Заповед № ЗМФ-1267/19.12.2016 г. на министъра на финансите (ДВ, бр. 102/2016 г). В утвърдената форма на ГДД по чл. 92, образец 1010 се съдържат изисквания за попълване на Част II - Идентификационни данни на данъчно задълженото лице, в т. ч. данни за съставителя на ГФО. В част VI на ГДД по чл. 92 от ЗКПО е посочено деклариране на взаимоотношения със свързани лица. При подаване на декларации, документи или данни пред органите по приходите се прилагат разпоредбите на Глава тринадесета от ДОПК, освен ако в закона е предвидено друго (чл. 98 от ДОПК).
Подаването и приемането на декларации е уредено в чл. 99 от ДОПК. Съгласно ал. 1 от същата разпоредба декларацията и другите подлежащи на подаване документи или данни се подават в компетентната териториална дирекция, освен ако с нормативен акт е предвидено друго. С оглед на така действащите разпоредби данъчната декларация може да бъде определена като документ, който се подава задължително по утвърден образец, тоест - използването на действащия към момента образец (в случая - предстоящия за 2018 г.) също е от съществено значение за изпълнение на задължението за подаването й.

   Следователно данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО по утвърдения от министъра на финансите за съответната година образец.
Допълнително, в глава шеста на ЗСч (чл. 38) е регламентирана публичността на финансовите отчети. Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗСч, в срок до 30 юни на следващата година, предприятията публикуват Годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма от ЗСч, приети на общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, по определен ред. Определени са предприятията, които публикуват финансовите отчети чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър; чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерство на правосъдието, при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за годишни финансови отчети за 2016 г., а след 01.01.2018 г. - чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията; чрез икономически издания или чрез интернет.
В чл. 38 от ЗСч са определени и предприятия, които не публикуват годишни финансови отчети, например: еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.
От изложеното е видно, че финансовите отчети могат да се публикуват чрез различни регистри, на различни места и в различен срок, несъвпадащ със срока за подаване на годишната данъчна декларация по ЗКПО. Както бе вече посочено, не всички лица имат задължение за публикуване на финансовите отчети.
Въз основа на гореизложената нормативна уредба и специфичните разпоредби на различните приложими правни разпоредби е направен и крайният извод, че информацията в регистрите на Агенцията по вписванията не е идентична с тази, изисквана в образеца на Годишната данъчната декларация по чл. 92 от ЗКПО, поради което данни за съставителите на финансовите отчети не биха могли да бъдат служебно събирани от органите по приходите.