По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Разходи за получени административно-управленски услуги
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Разходи за получени административно-управленски услуги

Публикувано на 19.02.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: Украинска фирма регистрира клон в България. Този клон фактурира услуги на български фирми. Разходите са основно във фирмата майка - в клона са приходите. Разходите във фирмата майка са разходи за заплати, като клонът превежда парите за тези заплати, но те се изплащат в Украйна. Служителите на фирмата майка работят по осъществяването на тези услуги за българските фирми. Клонът, който се облага в България с корпоративен данък може ли да включва в отчета си за приходи и разходи тези разходи за заплати, платени в Украйна, за да има съпоставимост между приходите и разходите?

   Отговор: Съгласно чл. 156, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане счетоводните разходи, отчетени по действително понесените разходи и възникнали при трансфер на услуги от друга част на същото предприятие, разположена извън страната, се признават за данъчни цели в място на стопанска дейност в страната. Тази норма се прилага и по отношение на получените административно-управленски услуги, свързани пряко с дейността на мястото на стопанска дейност.
Според становище на Националната агенция за приходите с изх. № 20-00-223/02.04.2008 г., когато мястото на стопанска дейност е получател по транзакция от друга част на предприятието, извън страната, трябва да се изисква фактура, която да отразява вярно документираните разходи. Необходимо е да има и други документи, които да удостоверяват по несъмнен начин същността и стойността на разхода, понесен от другата част на предприятието, извън страната.