Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Реализирани печалби или загуби от търговия с акции, които не се търгуват на регулиран пазар
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Реализирани печалби или загуби от търговия с акции, които не се търгуват на регулиран пазар

Публикувано на 01.03.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Алтернативен инвестиционен фонд реализира печалба от инвестиции в дялове и акции на непублични дружества, както и от лихви от предоставени заеми. Тази печалба облагаема ли е по ЗКПО? Ако същото дружество реши да продаде част от акциите си чрез БФБ, приходът от продажбата (продажна - номинална стойност) облагаем доход ли е по ЗКПО?

   Отговор: Реализираните печалби или загуби от търговия с акции, които не се търгуват на регулиран пазар са данъчно признати по реда на ЗКПО и не подлежат на преобразуване за целите на определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък. Ето защо реализираната печалба от търговия с финансови инструменти, които не са реализирани на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, се облагат с корпоративен данък по общия ред на ЗКПО.

   Що се отнася до емитирането на акции на отчитащото се предприятие на БФБ можем да кажем, че това представлява сделка по увеличаване капитала на емитента и всяка разлика между номиналната и емисионна стойност на акциите следва да се представя като резерв от емисии и съответно не представлява печалба на емитента, подлежаща на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО. Печалби или загуби могат да реализират единствено лицата, придобили и след това продали акции от отчитащото се предприятие. За самото предприятие не настъпват условия за отчитане на печалби или загуби в резултат на търговията с акциите, които те са емитирали на БФБ.

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...