По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Преотстъпване на данък печалба от ЕТ-земеделски производител
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Преотстъпване на данък печалба от ЕТ-земеделски производител

Публикувано на 05.03.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор

    Въпрос: Фирма ЕТ, регистрирана като земеделски производител, преотстъпва данък печалба. Отговаря на всички условия за преотстъпване на данък печалба. Може ли да инвестира в покупка на нова земеделска техника на лизинг за 4 години?

   Отговор: Съгласно чл. 189б, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Условията за преотстъпване са посочени в ал. 2 от същия член.
Едно от условията е в чл. 189б, ал. 2, т. 1 – преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност и придобити, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
Друго условие, свързано с придобиването, е активите да се придобиват при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица. Няма други изисквания относно начина на придобиване. Затова придобиването може да се извърши и по финансов лизинг (чл. 189б, ал. 2, т. 2). Но трябва да се има предвид, че съгласно становище на Националната агенция за приходите с изх. № 91-00-242/24.11.2011 г., ако с договор за финансов лизинг се прикрива оперативен лизинг (наем), преотстъпването е недопустимо поради неизпълнение на условието по чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО.