По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Данъчно планиране
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчно планиране

Публикувано на 19.02.2019

Отговаря Любка ЦЕНОВА - д-р по данъчно право, адвокат

    От НАП посочиха, че промените в ЗКПО от 2019 г. имат за цел да ограничат агресивното данъчно планиране. Може ли да ни поясните какво означава това?

   Данъчното планиране е дейност, насочена към предварително проучване на данъчните режими в други държави с цел запознаване с условията на бизнес средата. За кратко време данъчното планиране се превръща в дейност, която е насочена към издирване на държави, които са с благоприятни данъчни режими, където фирмите могат да пренасочат облагаемите си печалби. Тази форма на данъчно планиране се определя като “агресивна” и с това наименование навлиза в данъчна терминология на документите на ЕС. При “агресивния” начин на данъчно планиране се прилагат разнообразни подходи, като използване на техническите аспекти на данъчната система на дадена държава или на несъответствията между две или повече данъчни системи, което може да доведе до намаляване или избягване на данъчни задължения. По този начин може да се стигне до двойно приспадане на данъците (например един и същ разход се приспада както в държавата на източника, така и в държавата, на която дружеството е местно лице), а също и до двойно данъчно необлагане (например даден доход не се облага с данък в държавата на източника, нито в държавата, на която получателят е местно лице). Ето защо данъчното планиране и в частност “агресивното” данъчно планиране се разглежда като една от най-разпространената форма за избягване на данъци. За ограничаване на “агресивното” данъчно планиране ЕС и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) препоръчват мерки, насочени към активизиране усилията на държавите в борбата, насочена към избягване на данъци и ограничаване на “агресивното” данъчно планиране както на световно равнище, така и на равнище ЕС. За целта е приета Директива (ЕС) 2016/1164/ на Съвета за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар. Мерките, предвидени в директивата, са задължителни за прилагане от държавите членки, като е предвидено въвеждането им да се извършва поетапно от 1 януари 2019 г. В тази връзка с промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 1 януари 2019 г., се въвеждат само три от мерките, предвидените в директивата.
Към тях се отнасят: правило за ограничаване на приспадането на лихвите, правило за контролираните чуждестранни дружества и общо правило за борба със злоупотребите.
По отношение на “Об­щото правило за борба със злоупотребите” се приема, че то се съдържа в действащата разпоредба на чл. 16 от ЗКПО “Отклонение от данъчно облагане” и промени в този текст не се правят.