По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Непризнати разходи на данъчно задължените лица
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Непризнати разходи на данъчно задължените лица

Публикувано на 09.04.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Между две свързани юридически лица има предоставен заем и договорена пазарна лихва за 2018 г. Съгласно ЗКПО тази лихва попада в обхвата на чл. 43 относно слаба капитализация. При използване на формулата за определяне на непризнатите лихви имам право да я призная цялата за разход през 2018 г., но никаква част от заема, както и от лихвите не е платена към края на 2018 г. В този случай имам ли право да я призная, или попада в обхвата на провизии?

   В обхвата на непризнатите разходи на данъчно задължените лица, представляващи неизплатени задължения към 31 декември на текущата година по смисъла на чл. 42 от ЗКПО, се включват единствено такива, които представляват доходи на местни физически лица. Във вашия случай начислените, но неизплатени задължения за лихви към свързаното юридическо лице, след като могат да се приспаднат за данъчни цели по реда на режима за слаба капитализация, представляват данъчно признат разход, който не изисква същият да бъде уреден (изплатен) на кредитора. Единствено неизплатените задължения в случая биха могли да попаднат в хипотезата на данъчно третиране на задълженията по смисъла на чл. 46 от ЗКПО, то подобно данъчно преобразуване ще настъпи в годината, когато изтекат 3 години от момента, в който задължението за плащане на лихви е станало изискуемо, и съответно 5 години от момента, в който задължението за плащане на главницата по заема е станало изискуемо.
Разходите за лихви и сумите по главници по получен заем не представляват провизии по реда на счетоводното законодателство, поради което не е и налице данъчно регулиране на провизиите по реда на ЗКПО.