По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Облагане на доход по реда на чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Облагане на доход по реда на чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО

Публикувано на 16.04.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Юридическо лице от Словакия регистрира клон в България за извършване на ел. монтажни работи на обект в страната. Клонът няма нает персонал. Фирмата майка фактурира на клона си услуги за електромонтажни работи.
Съгласно чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО с данък при източника се облагат доходи за технически услуги. Съгласно ДОПК основанията за прилагане на СИДДО са следните:
1. е местно лице на другата държава по смисъла на съответната СИДДО;
2. е притежател на дохода от източника в Република България;
3. не притежава място на стопанска дейност или определена база на територията на Република България, с които съответният доход е действително свързан;
4. са изпълнени особените изисквания за прилагане на СИДДО или отделни нейни разпоредби по отношение на определени в самата СИДДО лица, когато такива особени изисквания се съдържат в съответната СИДДО.
Според Търговския закон клонът е обособяване на част от дейността на търговеца в населено място, което е различно от населеното място по седалището на търговеца, но не е нов правен субект, нов търговец.
При тази ситуация как се процедира с данъка при източника? Приложимо ли СИДДО в този случай?

   Съгласно посочената информация юридическо лице, установено в Словакия, е регистрирало у нас клон, чрез който осъществява електромонтажни услуги. Клонът няма свой персонал и реално услугите се извършват от персонал на чуждестранното юридическо лице. Възнаграждението на услугите се фактурира на клона, а той от своя страна ги фактурира на получателите им.
Търси се отговор на въпроса дали при тези обстоятелства е налице доход за технически услуги, получен от чуждестранно лице, който на основание на чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО подлежи на облагане при източника и дали в този случай е приложимо СИДДО.
По общо правило данъчното третиране на доходите на чуждестранни юридически лица, получени за дейност, осъществена у нас, зависи от това дали този доход е свързан с място на стопанска дейност (МСД) на лицето у нас. Разликата в облагането на доходите, придобити у нас при наличието на МСД, се базира на концепция, че МСД означава трайно присъствие в страната на чуждестранното лице и трайно реализиране на доходи от стопанска дейност в страната, при която заплаща данъци в държавния бюджет аналогично на местните юридически лица. Затова доходите на МСД на чуждестранни юридически лица у нас, аналогично на местните юридически лица, се облагат с корпоративен данък по общия ред на ЗКПО.

   Особеното в случая е това, че местният клон на словашкото юридическо лице не извършва дейността си у нас със собствен персонал, което поражда съмнение за основателността доходът му да бъде облаган при източника, т.е. от неговото поделение у нас. Според нас това обстоятелство не дава основание да се приеме, че в случая чл. 12, ал. 5, т. 4 от закона е неприложим. Аргумент за това дава фактът, че български платец на извършваните услуги дължи възнаграждение на клона, т.е. на МСД на чуждестранно юридическо лице у нас, и това възнаграждение в крайна сметка се облага с корпоративен данък аналогично на местните юридически лица. Затова, когато се доказват обстоятелствата за прилагане на преференция на СИДДО във връзка с дължимо възнаграждение на чуждестранно лице (независимо от това дали пред НАП по реда на чл. 137 от ДОПК, или само пред платеца на дохода по чл. 142 от ДОПК), едно от обстоятелствата, което задължително се декларира от чуждестранното юридическо лице - получател на дохода, за да ползва преференцията, е, че няма МСД в България, с което е свързан посоченият доход. В случая това не е така.
На практика това според нас означава, че за възнаграждението, което се фактурира на клона на въпросното словашко юридическо лице, е приложим чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО, т.е. то подлежи на облагане при източника.