По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Годишна данъчна декларация по ЗКПО
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Годишна данъчна декларация по ЗКПО

Публикувано на 29.05.2019

Димитрина Захаринова, регистриран одитор

    Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Трябва ли юридическо лице с нестопанска цел да подаде годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2018 г.?
Съгласно чл. 1, т. 2 от ЗКПО обект на облагане по този закон е печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество. По смисъла на чл. 2, ал.1, т.1 от ЗКПО данъчно задължени лица са местните юридически лица, а съгласно чл. 3, ал. 2 от закона местните юридически лица се облагат с данъци за печалбите и доходите си от всички източници в България и в чужбина.
По силата на чл. 5, ал. 1 от ЗКПО печалбите се облагат с корпоративен данък. На основание чл. 92, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация (ГДД) по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. В разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ЗКПО е постановено, че с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността.

   Според §1, т.56 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗКПО “годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (ЗСт). На основание чл. 20, ал. 5 от ЗСт редът, начинът и сроковете за подаване, както и образците на формулярите на годишния отчет за дейността се утвърждават със съвместна заповед на председателя на НСИ и изпълнителния директор на НАП, която се обнародва в “Държавен вестник”. Годишният финансов отчет на юридическите лица с нестопанска цел се съставя на база на Национален счетоводен стандарт 9. Следва да имате предвид измененията на чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, съгласно които предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, декларират това обстоятелство в Търговския регистър. Такса за публикуване на декларацията не се дължи.

   Съгласно чл. 92, ал. 4 от ЗКПО годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.
Определение за предприятия, които не са осъществявали дейност, се съдържа в §1, т. 30 (нова, ДВ бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, съгласно което “предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период” са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.
В контекста на гореизложеното, следва да имате в предвид, че съгласно чл. 217 от ЗКПО с годишната данъчна декларация следва да се декларира и данъкът върху разходите по чл. 204, ал.1 (в случай, че са отчетени такива разходи), независимо от това дали имате печалби и доходи обект на облагане с корпоративен данък по смисъла на ЗКПО.

   Предвид гореизложеното може да се обобщи, че в случая юридическото лице е данъчно задължено и следва да подаде ГДД при положение, че има доходи за облагане съгласно чл.1, т.2 от ЗКПО или задължение за данък върху разходите съгласно чл. 217 от ЗКПО. Респективно, ако не е извършвало дейност по смисъла на Закона за счетоводството и/или няма облагаеми доходи смисъла на ЗКПО няма задължение за подаване на ГДД.
Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице (чл. 92, ал. 2 от ЗКПО).
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 75, ал. 3 от ЗКПО при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация и законноустановеният срок за подаването й е изтекъл, данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация.