По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Разходи за лихви
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Разходи за лихви

Публикувано на 06.08.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Съпруг предоставя паричен заем на дружеството на съпругата си (ЕООД). Според пар. 1, т. 3 от ДР на ДОПК те са свързани лица. В същото време той е назначен на ТД в съответното дружество. За предоставеният паричен заем има сключен договор, съответно погасителен план и е определена лихва. Лихвата е начислена и изплатена към 31.12.2018 год. Призната е за разход на дружеството. Следва ли тази лихва да участва в регулиране на слабата капитализация? Ако е така, сумата от РЛ следва ли да се отрази в „Преобразуване на финансов резултат“ в увеличение на ФР - шифър 7060 от ГДД чл. 92, след изчисленията по формулата посочена в чл. 43, ал. 1 от ЗКПО (полученото число е отрицателна величина) и съответно след попълване на таблицата на НАП за “Регулиране на слабата капитализация“ полученото число да се отнесе в шифър 8070 на ГДД?

   Отговор: Разходите за лихви, които по своята същност представляват доход на ФЛ, биха могли да се регулират както по реда на чл. 43 от ЗКПО (слаба капитализация), така и по реда на чл. 42 от ЗКПО (разходи, представляващи доходи на ФЛ), но не и едновременно, тъй като ако счетоводно отчетените разходи за лихви подлежат на преобразуване по реда на чл. 42, то тогава на основание чл. 43, ал. 4, т. 3 от ЗКПО в разходите за лихви не се включват разходите за лихви, непризнати за данъчни цели на друго основание в закона.
Във вашето запитване твърдите, че разходът за лихва, представляващ доход на ФЛ, е изплатен към 31 декември на съответната година, което означава, че този счетоводен разход не подлежи на данъчно преобразуване по реда на чл. 42 от ЗКПО.
В случай че за дружеството е приложим режимът на слаба капитализация, то тогава счетоводно отчетеният разход за лихва следва да се вземе предвид при изчисляване на непризнатите разходи за лихви по реда на чл. 43 от ЗКПО.
Данъчният механизъм на чл. 43 от ЗКПО е такъв, че в една финансова година дружеството може да има:
– или само сума, с която се увеличава счетоводният финансов резултат, която се посочва се на ред 6, шифър 7060 на Част V от ГДД по чл. 92 от ЗКПО (образец 1010);
– или само сума, с която се намалява счетоводният финансов резултат, която се посочва се на ред 7, шифър 8060 на Част V от ГДД по чл. 92 от ЗКПО (образец 1010).