По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Отписване на задължение
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Отписване на задължение

Публикувано на 13.09.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор

    В счетоводна сметка 151 Получени краткосрочни кредити има кредитно  салдо от отчетен получен паричен заем с дата на възникване от 2008 г.  Задължението по паричния заем не е обслужвано и не е данъчно регулирано  в съответствие с чл. 46 от ЗКПО. Относно условията на чл. 46, ал. 1 ЗКПО  изпълнено е само условието за изтеклата 5-годишна давност. Кредиторът не  е предявявал искове през този почти 10-годишен период, няма налична  кореспонденция и/или потвърждения във връзка с това задължение. Има ли  някакъв вариант да се избегне облагането на прихода при отписване на  задължението в този или в следващ отчетен период?

   Съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на задълженията на данъчно задълженото лице, като увеличението се извършва в годината на изтичане на три години за задълженията с тригодишен давностен срок или на 5 години за задълженията с петгодишен давностен срок от момента, в който задължението е станало изискуемо.
При изтичане на давностния срок при всички случаи се облага сумата на задължението. Признаването на приходи и разходи за данъчни цели в по-късен период е възможно за вземанията съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗКПО.