По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Данъчно третиране на доставка, която възниква при продажба на бракуван товарен автомобил
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчно третиране на доставка, която възниква при продажба на бракуван товарен автомобил

Публикувано на 25.02.2020

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Въпрос: Фирмата е закупила товарен автомобил през 2012 г. В месец септември автомобилът ще бъде бракуван в КАТ и след което ще бъде продаден на регистрирана по ДДС фирма. Трябва ли да начислявам ДДС във фактурата за продажба? Ако не трябва, какво е основанието за неначисляване? Как би следвало да опиша вида на стоката във фактурата? След като е изцяло амортизиран и са изминали 5 години, следва ли да си самоначислявам ДДС?

   Отговор: Съгласно информацията от запитването става въпрос за данъчното третиране на доставка, която възниква при продажба на бракуван товарен автомобил, закупен през 2012 г., т.е. за дълготраен актив, от придобиването на който са изминали повече от 5 години. По правило при бракуването и сделки с дълготрайни активи възникват въпроси относно необходимостта от корекции по реда на чл. 79, ал. 1 от закона и относно квалификацията на доставката, която възниква при тяхната продажба - съответно освободена или подлежаща на облагане с ДДС. В запитването не се дава информация дали при придобиването на въпросния автомобил е ползван данъчен кредит или не. Предвид това, че отговорите и на посочените въпроси зависят от това дали за автомобила е ползван такъв и ако не е ползван, по какви причини, в отговора си приемаме, че при придобиването му е ползван такъв.

   По силата на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.
Въпреки това при някои обстоятелства законът предвижда при бракуването на дълготрайни активи, за които е ползван данъчен кредит, да не се прави такава корекция. Тези обстоятелства са определени с чл. 80 на ЗДДС, а по-специално за стоки или услуги, различни от недвижими имоти – с чл. 80, ал. 1, т. 4 от закона.
В съответствие с нея корекция на данъчен кредит за такива активи не се прави, ако са изминали 5 години, считано от:
а) началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит или
б) началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато не е упражнено право на данъчен кредит.
Това означава, че при посочените обстоятелства не следва да се прави корекция на данъчния кредит, ползван при придобиването на автомобила.
По общо правило при извършването на облагаема доставка с местоизпълнение на територията на страната всяко регистрирано за целите на облагането с ДДС данъчно задължено лице е длъжно да начисли данък, освен ако данъкът за доставката е изискуем от получателя й. В запитването не е дадена информация къде е установена независимата икономическа дейност на купувача на въпросния автомобил и за какви цели ще го използва той (възможностите са две - ще го използва за извършване на превози или като отпадък за резервни части, при което намира приложение чл. 163а от ЗДДС). Предвид това, че със запитването се търси отговор на въпрос за начисляване на ДДС от страна на продавача на возилото, в отговора си приемаме, че то ще се ползва от купувача по предназначение, а не като отпадък.

   В такъв случай режимът за облагане на доставката, която възниква, при продажбата на автомобила, зависи от това дали тя е освободена или не. Съгласно чл. 50 от ЗДДС освободена е доставката на стоки или услуги:
1. които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
2. при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70. Тези норми не се прилагат, когато по реда на чл. 79а и 79б е упражнено право на данъчен кредит чрез извършване на корекция.
Наличните данни не позволяват да се оцени еднозначно дали въпросната доставка е освободена или не, тъй като приехме под условие, че при придобиването на автомобила е ползван данъчен кредит, но ако изискваните от чл. 50 обстоятелства не са налице, то доставката на автомобила не е освободена, т.е. при продажбата му следва да се начисли ДДС. Данъчна основа за определяне размера на дължимия данък следва да е продажната му цена (освен ако продавачът и купувачът са свързани лица и намира приложение чл. 27 от закона), увеличено с предвидените в чл. 26, ал. 3 от закона данъци и такси, дължими за доставката при условията на чл. 15 от ППЗДДС.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...