Показване на 1 до 40 от общо 73 документа

Възникването на данъчното събитие за доставките на стоки в зависимост от условието на сделката за покупко-продажба

Възстановяване на ДДС

Вътреобщностна доставка на стоки, попадащи в хипотезата на чл. 7 от ЗДДС

Данъчен кредит за лек автомобил хибрид на оперативен лизинг

Данъчен кредит при осигуряване на нормални условия на труд и задоволяване на други социално-битови потребности

Данъчен кредит при ЮЛНЦ

Данъчна основа при ВОД

Данъчно облагане на консорциум

Данъчно третиране и документиране на доставката при работа на ишлеме

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на разходи за мостри

Данъчно третиране на доставка, която възниква при продажба на бракуван товарен автомобил

Данъчно третиране на доставка, свързана с учредяване право на преминаване на водопровод и канализация

Данъчно третиране на доставките извън ЕС

Данъчно третиране на последователни доставки

Данъчно третиране на услуги за отдаване под наем на апартамент - съпружеска съсобственост

ДДС при изготвяне на архитектурен проект на къща, която ще бъде построена на територията Германия

Документиране и облагане на доставки от ВОТ с повече от двама участника

Доставка на рекламни клипове

Доставка на услуга в ЕС между регистрирани по ДДС лица

Доставки, напускащи територията на страната или на ЕС и транспортиращисе до трети страни или територии

Доставки, подлежащи на освобождаване от облагане с ДДС по реда на чл. 41 от ЗДДС

Доставките при сделки за прехвърляне правото на собственост, учредяване или прехвърляне на вещно право върху земя или отдаването й под наем или аренда, са освободени от облагане

Дружество регистрирано по ДДС закупува лек автомобил втора употреба

Задължение за регистрация по ЗДДС

Задължение за регистрация по ЗДДС съгласно чл. 97а от закона

Задължение за регистрация по реда на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

Задължителна регистрация по ДДС на основание чл. 96 ал. 1 т. 10 от закона

Извършено подобрение върху нает недвижим имот при изчисляване на годишната корекция по чл.79а от ЗДДС

Издаване на известие към фактура

Издаване на касов бон от кочан

Издаване на касов бон от кочан

Коефициентите по чл. 73 при годишните корекции на данъчен кредит

Корекции на данъчен кредит

Корекция на данъчен кредит

Корекция на данъчен кредит по чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при унищожаване на лизингов актив

Корекция на ползван частичен данъчен кредит за офис

Лице, установено на територията на страната за целите на ЗДДС

Място на изпълнение на доставка

Налице ли е право на данъчен кредит за начисления данък по получените доставки на храна в детска градина

Облагане доставка на услуга, предназначена за лице, установена в трета страна

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...