Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30

Показване на 1 до 37 от общо 37 документа

Възстановяване на ДДС

Данъчен кредит при осигуряване на нормални условия на труд и задоволяване на други социално-битови потребности

Данъчен кредит при ЮЛНЦ

Данъчна основа при ВОД

Данъчно третиране на доставка, която възниква при продажба на бракуван товарен автомобил

Данъчно третиране на доставките извън ЕС

Данъчно третиране на услуги за отдаване под наем на апартамент - съпружеска съсобственост

ДДС при изготвяне на архитектурен проект на къща, която ще бъде построена на територията Германия

Доставки, подлежащи на освобождаване от облагане с ДДС по реда на чл. 41 от ЗДДС

Доставките при сделки за прехвърляне правото на собственост, учредяване или прехвърляне на вещно право върху земя или отдаването й под наем или аренда, са освободени от облагане

Дружество регистрирано по ДДС закупува лек автомобил втора употреба

Задължение за регистрация по ЗДДС

Извършено подобрение върху нает недвижим имот при изчисляване на годишната корекция по чл.79а от ЗДДС

Издаване на касов бон от кочан

Коефициентите по чл. 73 при годишните корекции на данъчен кредит

Корекция на данъчен кредит

Корекция на данъчен кредит по чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при унищожаване на лизингов актив

Корекция на ползван частичен данъчен кредит за офис

Лице, установено на територията на страната за целите на ЗДДС

Място на изпълнение на доставка

Отчет за извършени продажби

Отчитане на продажбите при плащания по банков път

Покупко–продажба на автомобил между лица, установени и регистрирани за целите на облагането с ДДС в две различни държави членки

Право на данъчен кредит

Право на приспадане на данъчен кредит за придобити мотоциклети и консумативи за тях

Право на приспадане на данъчен кредит при повторна регистрация

Правото на данъчен кредит и моментът за извършване на облагаема доставка

Прехвърляне право на строеж срещу строителна услуга

Прилагане на чл. 79а от ЗДДС

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2020 г.

Разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане

Регистрация по ЗДДС на дружество, продаващо авточасти

Регистриране и отчитане на продажбите с неприсъствени плащания

Редът за облагане услуги, свързани с подбор на персонал за дружество в ЕС

Свързани лица

Софтуер за управление на продажбите в търговския обект

Субсидиите и формирането на облагаемия оборот по ЗДДС

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...