Показване на 1 до 40 от общо 115 документа

Възникването на данъчното събитие за доставките на стоки в зависимост от условието на сделката за покупко-продажба

Възстановяване на ДДС

Вътреобщностна доставка на стоки, попадащи в хипотезата на чл. 7 от ЗДДС

Вътреобщностно придобиване на стока в хипотезата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС

Данъчен кредит за лек автомобил хибрид на оперативен лизинг

Данъчен кредит при осигуряване на нормални условия на труд и задоволяване на други социално-битови потребности

Данъчен кредит при ЮЛНЦ

Данъчен режим при доставка на стоки във Великобритания

Данъчна основа при ВОД

Данъчно облагане на консорциум

Данъчно третиране и документиране на доставката при работа на ишлеме

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на разходи за мостри

Данъчно третиране на доставка, която възниква при продажба на бракуван товарен автомобил

Данъчно третиране на доставка, свързана с учредяване право на преминаване на водопровод и канализация

Данъчно третиране на доставките извън ЕС

Данъчно третиране на последователни доставки

Данъчно третиране на предварителните продажби на онлайн билети за бъдещи доставки на развлекателни услуги, извършени чрез интернет сайт

Данъчно третиране на продажбите чрез платформите на “Амазон”

Данъчно третиране на разходите за спонсорство

Данъчно третиране на услуги за отдаване под наем на апартамент - съпружеска съсобственост

ДДС и право на данъчен кредит за авансови плащания

ДДС при вътреобщностно придобиване на автомобил

ДДС при изготвяне на архитектурен проект на къща, която ще бъде построена на територията Германия

Документиране и облагане на доставки от ВОТ с повече от двама участника

Доставка на наемна услуга

Доставка на рекламни клипове

Доставка на стока при условията CIP

Доставка на услуга в ЕС между регистрирани по ДДС лица

Доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях са освободени доставки

Доставки на услуги за обучение (семинар) и доставки на услуги за наемане на зали и кетъринг

Доставки, напускащи територията на страната или на ЕС и транспортиращисе до трети страни или територии

Доставки, подлежащи на освобождаване от облагане с ДДС по реда на чл. 41 от ЗДДС

Доставките при сделки за прехвърляне правото на собственост, учредяване или прехвърляне на вещно право върху земя или отдаването й под наем или аренда, са освободени от облагане

Дружество регистрирано по ДДС закупува лек автомобил втора употреба

Еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Задължение за регистрация по ЗДДС

Задължение за регистрация по ЗДДС съгласно чл. 97а от закона

Задължение за регистрация по реда на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС

Задължителна регистрация на данъчно задължените лица при извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект

Задължителна регистрация по ДДС на основание чл. 96 ал. 1 т. 10 от закона

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...