Показване на 1 до 40 от общо 203 документа

Бракуване на катастрофирал автомобил

Бракуване на стоки

Възникването на данъчното събитие за доставките на стоки в зависимост от условието на сделката за покупко-продажба

Възстановяване на ДДС

Вътреобщностна доставка

Вътреобщностна доставка на стоки, попадащи в хипотезата на чл. 7 от ЗДДС

Вътреобщностно придобиване на стока в хипотезата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС

Вътреобщностно придобиване на стоки

Данъчен кредит за лек автомобил хибрид на оперативен лизинг

Данъчен кредит за начислен ДДС при внос

Данъчен кредит за придобит автомобил, който ще се отдава под наем

Данъчен кредит при осигуряване на нормални условия на труд и задоволяване на други социално-битови потребности

Данъчен кредит при ЮЛНЦ

Данъчен режим при доставка на стоки във Великобритания

Данъчна основа при ВОД

Данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДС при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон между свързани лица

Данъчно облагане на доходи на физически лица, регистрирани по ЗДДС, от отдаване под наем на недвижими имоти

Данъчно облагане на консорциум

Данъчно третиране и документиране на доставката при работа на ишлеме

Данъчно третиране и счетоводно отчитане на разходи за мостри

Данъчно третиране на доставка, която възниква при продажба на бракуван товарен автомобил

Данъчно третиране на доставка, свързана с учредяване право на преминаване на водопровод и канализация

Данъчно третиране на доставките извън ЕС

Данъчно третиране на последователни доставки

Данъчно третиране на предварителните продажби на онлайн билети за бъдещи доставки на развлекателни услуги, извършени чрез интернет сайт

Данъчно третиране на продажбите чрез платформите на “Амазон”

Данъчно третиране на разходите за спонсорство

Данъчно третиране на търговска операция с три участника

Данъчно третиране на услуги за отдаване под наем на апартамент - съпружеска съсобственост

Данъчно третиране по ЗДДС на данъка върху превозните средства при договор за наем на моторни превозни средства (МПС)

Данъчно третиране по ЗДДС на публична продан на недвижим имот

Данъчното облагане с ДДС за доставките на стоки, договорени по електронен път

ДДС за лице, осъществяващо хотелиерска дейност

ДДС и право на данъчен кредит за авансови плащания

ДДС и право на данъчен кредит за авансови плащания

ДДС при вътреобщностно придобиване на автомобил

ДДС при изготвяне на архитектурен проект на къща, която ще бъде построена на територията Германия

ДДС при отдаване на имоти под наем от фирма

ДДС при продажба на дървесина

ДДС при продажба на картини в ЕС и трети страни

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...