По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > ДДС при изготвяне на архитектурен проект на къща, която ще бъде построена на територията Германия
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

ДДС при изготвяне на архитектурен проект на къща, която ще бъде построена на територията Германия

Публикувано на 04.02.2020

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Въпрос: 1. Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, изготвя архитектурен проект на къща, която ще бъде построена на територията Германия. Получател по услугата е физическо лице, гражданин на Германия, което няма регистрация по ЗДДС. Следва ли да начислим ДДС в България при издаването на фактурата?
В коя колона на дневника за покупки следва да посочим данъчната основа на сделката?
2. Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, изготвя архитектурен проект на къща, която ще бъде построена на територията Германия. Получател по услугата е юридическо лице със седалище на територията на Германия, което няма регистрация по ЗДДС в Германия. Немското юридическо лице декларира, че ще използва архитектурния проект за лични нужди на служителите си. Следва ли да начислим ДДС в България при издаването на фактурата? В коя колона на дневника за покупки следва да посочим данъчната основа на сделката?

   Отговор: Според изложеното в двете запитвания регистрирано българско юридическо лице изготвя архитектурен проект на къща, която ще бъде построена в Германия. Разликата в обстоятелствата, при които ще се осъществи доставката на услугата при двете запитвания, се състои единствено в различния правен статус на лицата, за които е предназначена тя. И при двете запитвания се търси отговор на едни и същи въпроси - дали при издаването на фактурата за доставката следва да се начисли ДДС и как следва да се отразят данните от нея в данъчните регистри на доставчика. Предвид това, че (както ще стане ясно от изложеното по-долу) тази разлика в случая не е от значение за реда, по който следва да се документират, обложат и отчетат доставката, отговорите на поставените въпроси се отнасят и за двете питания.
По общо правило редът за облагане на доставките с ДДС зависи от тяхното местоизпълнение. В резултат на това дали при издаването на фактурата за доставката на архитектурния проект ще се начисли ДДС или не зависи от това къде при посочените обстоятелства е мястото на изпълнение на услугата за изработването на въпросните проекти- у нас или в Германия. Основният въпрос, от който зависи това, в случая е въпросът дали проектите са предназначени за конкретни недвижими имоти в Германия или не, т.е. дали при съществуващите обстоятелства може да се приеме, че услугата на българския доставчик е пряко свързана с конкретен недвижим имот, който се намира извън територията на страната. Значимостта на това обстоятелство произтича от факта, че когато имотът, с който е пряко свързан даден архитектурен проект, е разположен в България, мястото на изпълнение на свързаната с него услуга е на територията на нашата страна. Ако проектът е свързан пряко с имот, който се намира извън България, услугата не попада в териториалния обхват на ЗДДС и е необлагаема с български косвен данък. Това специално правило се прилага независимо дали получателят на услугата е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице. Какви са нормативните основания за това становище?

   Съгласно общото правило за определяне местоизпълнението на доставките на услуги, дадено с разпоредбите на чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС, то е пряко свързано с данъчния статус на получателя на съответната услуга (данъчно задължено или данъчно незадължено лице) и с мястото, където е установена неговата независима икономическа дейност или адрес на пребиваване. В съответствие с това правило местоизпълнението на доставките на услуги, предназначени за данъчно задължени лица, е там, където е установена тяхната независима икономическа дейност или обект на такава дейност, с който е свързана съответната услуга. А когато получател на услугата е данъчно незадължено лице, местоизпълнението на доставката е там, където е установена дейността на доставчика й или обектът му на стопанска дейност , от който е извършена услугата.
Редът за определяне местоизпълнението на доставките на услуги, свързани с недвижим имот, се отличават от това общо правило. По силата на чл. 21, ал. 4, т. 1 от закона местоизпълнението на тези доставки е там, където се намира недвижимият имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.
Императивният характер на тази разпоредба и разликата в данъчното третиране на доставките, при които е приложима тя в сравнение с общите правила на чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от закона, подчертава същественото значение на правилното боравене с понятието „недвижим имот” за целите на облагането с ДДС.

   Легалната дефиниция на това понятие по смисъла на ЗДДС е дадена с т. 82 от § 1 на ДР от закона. В съответствие с нея „Недвижими имоти“ са изброените в чл. 13б от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 282/2011 за Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на изпълнение за доставките на услуги. Като такива в чл. 13б на регламента са посочени:
а) всяка отделна част от земята, на или под нейната повърхност, върху която може да бъде учредено право на собственост или владение;
б) всяка сграда или конструкция, прикрепена към земята или в нея, над или под морското равнище, която не може да бъде лесно разглобена или преместена;
в) всеки елемент, който е монтиран и съставлява неразделна част от сграда или конструкция и без който съответната сграда или конструкция би била недовършена, като врати, прозорци, покриви, стълбища и асансьори;
г) всеки елемент, оборудване или машина, трайно монтирани в сграда или извън конструкция, които не могат да бъдат премествани, без да бъде разрушена или променена сградата или конструкцията.
Спираме се по-подробно на въпросите относно оценката на това дали дадена услуга е свързана с конкретен недвижим имот или не, тъй като особеностите, с които произтичат от приложението на това понятие, не се изчерпват с разликата между общоприетото му съдържание и това, определено с легалната дефиниция на т. 82, от § 1 от ДР на ЗДДС. Регламент 1042/2013/ЕО и редица решения на Съда на Европейския Съюз (СЕС) внасят допълнителни подробности в обстоятелствата за неговото приложение, които имат определено значение при определяне местоизпълнението на свързани със строителството услуги, които не са предназначени за конкретен недвижим имот.
По силата на чл. 31а от Регламент 1042/2013/ЕО за изменение на Регламент 282/2011/ЕО относно мястото за изпълнение доставките на услуги се приема, че услуги, свързани с недвижим имот, са само тези, които имат пряка връзка с такива имоти. В тази връзка преценката на това доколко даден вид услуга, може или не може да се приеме за свързана с недвижим имот, може да бъде улеснена от списъка на посочените в чл. 31а от регламента услуги. Според списъка изключенията от общоприетите представи за понятието „услуги, свързани с недвижим имот, са толкова много, че е полезно всеки, които извършва услуги от този вид, да ползва този списък. Нещо повече - този списък ще бъде от съществена полза и предвид съображенията на Съда на Европейския съюз (СЕС) относно условията, при които се приема, че между доставката на конкретната услуга и разглеждания имот има „достатъчно пряка връзка”. Според него прилагането на специалната разпоредба за определяне местоизпълнението на доставките, свързани с недвижим имот, би било в противоречие с общите принципи за неговото определяне, ако между съответните услуга и недвижимия имот няма достатъчно пряка връзка (виж Решение по дело С-37/08 RCI Europe от 2009 г. и Решение по дело Heger C-166/05 Recuell от 2006 г.).

   Следователно в зависимост от наличието на пряка обвързаност между въпросните архитектурни проекти и имотите, за който ще бъдат използвани те (в запитванията липсва информация, която позволява да се направи заключение за това) местоизпълнението на доставката на услугите, извършвани от българското юридическо лице, ще са у нас или в Германия, т.е. извън територията на страната. Редът за облагането, документирането и отчитането на доставките при двете хипотези е, както следва, ако архитектурните проекти (или един от тях) са/ са/е пряко свързани/н с недвижим имот в Германия. Местоизпълнението на доставките при обстоятелствата и по двете запитвания е извън обхвата на ЗДДС. В резултат на това във фактурата, която издава на получателите на доставките си, българското юридическо лице няма да начислява ДДС. В тази връзка е важно лицето да има предвид, че според чл. 111а на ЗДДС по определения в закона ред се документират доставките с изпълнение на територията на страната (освен изключението по чл. 111а, ал. 2 от закона).

   Тъй като в случая получатели на доставките на проектантските услуги са данъчно незадължени лица (едното е физическо лице, а другото - нерегистрирано юридическо лице, което ще ползва проекта за собствени нужди - жилище на свои служители) документирането на доставките следва да се извърши по правилата на немското законодателство.
Следователно на основание чл. 79, ал. 17 от ППЗДДС в случая доставките следва да се документират с фактури, отговарящи на немското законодателство по ДДС, независимо от данъчния статут на получателите им. При това с тези доставки българското юридическо лице формира там облагаем оборот за задължителна регистрация, което предполага то да се запознае с това законодателство.
В тази връзка е полезно да се отбележи, че въпреки сравнителното уеднаквяване на данъчното облагане на държавите - членки на ЕС, в различните държави се наблюдават различни регулации. Така например срокът за издаване на фактура не е както у нас 5 дни от възникването на данъчното събитие на съответната доставка, а е 6 месеца, за доставки на лица упражняващи стопанска или професионална дейност, в т.ч. за фактуриране на дейностите, свързани с недвижими имоти и строителна дейност. Ако въпросните архитектурни проекти (или един от тях) не са/е пряко свързан/и с конкретен недвижим имот, към тях/нея ще е приложим общият ред за определяне местоизпълнението, определен с чл. 21, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС. Предвид това, че получатели на доставките и на двата проекта са данъчно незадължени лица (основание за тази квалификация за единия е това, че е физическо лице, а за другия - че ще ползва проектът за лични нужди на свои служители. Ако това не беше така, тъй като той не е регистриран за целите на облагането, за да се приложи редът на чл. 21а, ал. 2 от ЗДДС ,т.е. редът за обратно начисляване и данъкът да е изискуем от него - би следвало да се регистрира по член от немското законодателство, съответстващ на чл. 97а от нашия закон), местоизпълнението на доставката на проектантската услуга ще е на територията на България. В такъв случай българското юридическо лице следва да начисли във фактурата си ДДС със стандартната данъчна ставка и да отрази данните от нея в колона 11 на дневника си за продажбите и в ред 11 и 21 на справката декларация за съответния данъчен период.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...