По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Данъчна основа при ВОД
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчна основа при ВОД

Публикувано на 07.02.2020

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Вътрешнообщностна доставка (ВОД) на стоки от територия на България до територия на страна - членка на ЕС, при условията на доставка по INCOTERMS CPT/ Carriage Paid To, по искане на купувача при документиране на продажбата в инвойса цените на стоките да се изписват според договорената между страните ценова листа, а стойността на транспорта да бъде на отделен ред. Примерно стока - равностойност на 1000 лева, транспорт - равностойност на 50 лева.
В кои колони на дневник продажби се отразява фактурата?
В Интрастат регистър “Изпращания” в клетка “стойност” каква сума следва да се впише?
Следва ли сумата на транспорта да се разпредели пропорционално в стойността на стоката в отчетните регистри, за да няма разминаване между ВИЕС и Интрастат?

   На основание чл. 52, ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност при наличие на вътреобщностна доставка данъчната основа на извършената доставка се определя по реда на чл. 26 от закона. Разпоредбата на чл. 26, ал. 2 регламентира, че данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Съгласно чл. 63, ал. 3, т. 3 данъчната основа, определена по ал. 2, се увеличава със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например транспорт, пряко свързани с доставката. Тъй като, видно от запитването, вие начислявате транспорта на получателя, то считаме, че данъчната основа на извършената от вас вътрешнообщностна доставка е именно цялата сума - стоки и начислен транспорт за тях. И именно тази сума следва да посочите в колона 20 на дневника за продажби.

   По отношение на деклариране в регистъра изпращания на декларацията Интрастат считаме, че в клетките “стойност” и “статистическа стойност” следва да посочите една и съща сума, която е стойността на стоките и начисления транспорт. В подкрепа на нашето твърдение ви посочваме, че съгласно публикувани на сайта на НАП “Въпроси и отговори” относно проблеми, свързани с информационната система Интрастат, в раздел III. Методологически казуси, въпроси и отговори, въпрос № 32 относно това как най-лесно да се изчисли статистическата стойност при известни стойност и условия на доставка е посочено, че при условия на доставка CPT при пристигания фактурната стойност е равна на статистическата. Подобни насоки са дадени и в издадения през 2012 година Наръчник на Интрастат оператор, където на въпрос за определяне на статистическата стойност при изпращания на стоките е посочено: “Ако в “стойност” е начислен транспортът например при условия на доставка cpt, то в този случай “стойност” и “статистическа стойност” ще са с равни стойности.”

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...