По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Данъчно третиране на доставките извън ЕС
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчно третиране на доставките извън ЕС

Публикувано на 21.02.2020

Отговаря Милена КИРИЛОВА - юрист

    EООД извършва търговия на употребявани стоки (смятайте купени от битака) онлайн в Европа и извън Европейски съюз. ЕООД-то е регистрирано по ДДС. За европейски доставки политиката е ясна. По отношение на продажбите извън ЕС има становище на Агенция “Митници”, че когато доставката е под 1000 евро, имаш проследим номер от доставчика за доставката и попълнена бланка СN22 (която се оформя от доставчика и се лепи на пратката), не се минава през митница за обработка на износ, доставката заминава директно.
Въпросът ми е следният: има ли различно третиране на доставките извън ЕС, ако все още са на път към последна дата на месеца? Или адресът по фактурата и проследимият номер са достатъчно доказателство, че доставката е напуснала ЕС?

   За да се бъде приложена нулева ставка на ДДС, е необходимо да са изпълнени кумулативно указаните в чл. 28 от ЗДДС изисквания, а именно:
- извършва се доставка на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
- извършва се доставка на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.
За доказване на доставка по чл. 28, т. 1 и т. 2 от ЗДДС и на основание чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС доставчикът следва да разполага със следните документи:
- митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен, след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ съгласно митническото законодателство, като например образци на митническа декларация CN22 или CN23 или същата, вградена в CP72 или в адресния етикет за EMS пратки;
- фактура за доставката;
- документ за превоза на тези стоки.

   Предвид промените в митническото законодателство на ЕС във връзка с прилагането от 1 май 2016 г. на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на съюза (МКС), от 01.07.2016 г. е в сила нова инструкция за взаимодействие между Агенция “Митници” и “Български пощи” ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки.
Във връзка с влизането в сила на новата инструкция Агенция “Митници” е уведомила НАП, че стоките в пощенска пратка, чиято стойност не надвишава 1000 евро и които не подлежат на облагане с износни мита, се считат за декларирани за износ чрез извеждането им от митническата територия на съюза, като за доказване на доставка с нулева ставка на ДДС по чл. 28 от ЗДДС в съответствие с чл. 21 от ППЗДДС доставчикът следва да разполага с митническа декларация CN22 или CN23.

   Съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗДДС, ако доставчикът не се снабди с документите по чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът е станал изискуем, разпоредбите на глава трета от закона не се прилагат. Ако впоследствие доставчикът се снабди с посочените по-горе документи, той коригира резултата от прилагането на тази алинея по ред, определен в ППЗДДС. В нормата на чл. 39, ал. 1 от ППЗДДС е указано, в случай че доставчикът не се снабди с документите по чл. 21 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. Съответно данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона (чл. 39, ал. 2 от ППЗДДС). Визираният протокол се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем на основание на ал. 3 от чл. 39 от ППЗДДС. Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2 чрез анулиране на протокола по ал. 2 в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи. За анулирането не се издава нов протокол.

   В подобен смисъл е изричното становище на НАП, изразено в писма с изх. № 53-04-524/28.07.2016 г. и изх. № 20-00-149 от 11.06.2018 г.
Видно от цитираните разпоредби, не е законосъобразна тезата, че за експедирана стока в края на месеца в режим износ следва да се декларира и начислява ДДС, който впоследствие да се приспада в следващия месец при пристигането й по местоназначение. Следователно за визираната доставка ще е приложима разпоредбата на чл. 28 от ЗДДС, доколкото притежавате надлежно документите, посочени в чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС и съответната митническа декларация CN22 или CN23, за да приложите нулевата ставка на данъка.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...