По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2020 г. > Данъчно третиране на доставка, свързана с учредяване право на преминаване на водопровод и канализация
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Данъчно третиране на доставка, свързана с учредяване право на преминаване на водопровод и канализация

Публикувано на 14.04.2020

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Управителят на ООД като неин представител и собственик на поземлен имот  - наричан “собственик - учредител на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура и право на преминаване”, сключва Договор за право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура и право на преминаване на основание чл. 192 и чл. 193 от ЗУТ с физическо лице, което физическо лице е собственик на друг поземлен имот, съседен на нашия имот наричан - приобритател на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура и право на преминаване.
В качеството си на управител и представител на фирмата управителят учредява право на преминаване на водопровод  и канализация през собствения си недвижим поземлен имот. Вещното право на преминаване  и  изграждане на водопровод и канализация се учредява безсрочно и безвъзмездно в полза на физическото лице.
Приобретателят поема всички разходи, свързани с цялостното проектиране и одобряване на проекта, както и се задължава да възстанови поземления имот на учредителя в състоянието, в което е бил преди започването  на  строителството.
Възникват ли за фирмата някакви задължения съгласно ЗДДС и ЗКПО, при положение че учреденото право е безвъзмездно и всички разходи ще бъдат за физическото лице - приобретател, което ще възстанови нашия имот в състоянието, в което бил имотът преди?
Може ли да се приеме, че това е договор за дарение на услуга в полза на физическото лице и ако е такава, как следва да бъде документирана и определена стойността й при положение, че лицата не са свързани лица?
а. да издадем фактура и да си начислим ДДС във фактурата и отчетем приходи от услуга на база на пазарната цена или
б. с договор да дарение на услуга - начисляваме си ДДС с протокол, осчетоводяваме дарението на услугата като разход и  в края на годината преобразуваме  финансовия резултат със стойността на дарението (определена по пазарни цени или от оценител) и преобразуваме финансовия резултат също и с начисленото ДДС?

   Съгласно чл. 193, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти се учредява с писмен договор между собствениците на поземлените имоти с нотариална заверка на подписите. С този договор се придобива правото да се изгради и придобие собствеността върху отклонението от общата мрежа на техническата инфраструктура в чуждия имот. По смисъла на чл. 45, ал. 1 от ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда. Ограничените вещни права, попадащи в хипотезата на чл. 45, ал. 1 от ЗДДС, са: право на строеж, право на ползване и право на преминаване или друг сервитут. Тоест във вашия конкретен случай доставката, свързана с учредяване право на преминаване на водопровод и канализация, представлява освободена доставка, за която не се начислява ДДС. В тази връзка можем да обобщим, че като правило ограничените вещни права върху земя, независимо дали последната е УПИ, или не е, са предмет на освободена доставка. В същото време чл. 45, ал. 7 от ЗДДС дава право на нейния доставчик да избере да я третира като облагаема.
В конкретното запитване дружеството доставчик е възприело тази доставка да бъде безвъзмездна, което означава, че поначало подобни доставки са извън обхвата на ЗДДС, поради което за тях не следва да се издава данъчен документ по смисъла на данъчния закон.
В ЗДДС са предвидени хипотези, при които безвъзмездните доставки на стоки се считат за възмездни единствено и само за целите на закона. В този смисъл съгласно чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС за възмездна доставка на стоки за целите на закона се смята безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването и е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност1. Тоест ако при придобиване на земята, върху която учредявате сервитута, дружеството е ползвало данъчен кредит, то тогава и безвъзмездното учредяване на сервитута следва да се приеме за възмездна доставка за целите на ЗДДС. В подобна хипотеза на датата на учредяване правото на преминаване на основание чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗДДС възниква данъчно събитие, за което следва да се начисли ДДС. За целта чл. 27, ал. 1 от ЗДДС определя, че данъчната основа на доставките по чл. 6, ал. 3, определена към началото на месеца, в който е отделена или предоставена стоката, е данъчната основа при придобиването или себестойността на стоката, а в случаите на внос - на данъчната основа при вноса, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката. В случай че данъчната основа не може да се определи по този ред, за данъчна основа следва да се приеме пазарната цена на отстъпеното право на преминаване. Начисляването на дължимия данък става посредством издаването на Протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС.
При извършване на безвъзмездни доставки, които на основание чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС са приравнени на облагаеми доставки на стоки, начисленият с Протокол по чл. 117 от закона дължим ДДС е за сметка на доставчика. Същият от счетоводна гледна точка следва да се представи като текущ разход, който на основание чл. 26, т. 4 от ЗКПО се счита за данъчно признат разход.
Ако при придобиване на земята, върху която безвъзмездно се учредява сервитутът - право на преминаване, не е ползван данъчен кредит, включително и при направените върху земята подобрения, то тогава за безвъзмездната доставка не се издава данъчен документ - фактура по смисъла на чл. 113, ал. 1 от ЗДДС. Договорът с нотариална заверка на подписите, с които се учредява сервитутът, е достатъчно основание стопанската операция да се счита за документално обоснована.
________
1  Съгласно чл. 20 от ППЗДДС, разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗДДС ще е приложима и в случаите когато при придобиването на земята не е приспаднат данъчен кредит, но за направени по нея подобрения е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...